YETİŞKİNLER İÇİN BABAYA BAĞLANMA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMASI

Author:

Year-Number: 2022-127
Number of pages: 403-423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Micheal'ın (2014) Yetişkinler için Ebeveyne Bağlanma Ölçeği (YBBÖ) Baba Formunu (Adult Scale of Parent Attachment, Father Form) Türkçeye uyarlamak ve psikometrik özelliklerini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi 122’u (%61) kadın ve 78’ı (%39) erkek olmak üzere 200 genç yetişkinden oluşmaktadır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyansın %.65 olduğu ve maddelerin orijinal ölçekle benzer şekilde beş faktör altında toplandığı saptanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin uyum indekslerinin iyi düzeyde (χ 2 /df-1,833, GFI-.90, CFI-.92, IFI- .93, SRMR-.60, RMSEA-.065) olduğu görülmüştür.  Benzer ölçek geçerliği için Anne Babaya Bağlanma Ölçeği (ABBÖ) baba formu kullanılmıştır. YBBÖ ve ABBÖ baba Formu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında ölçeğin geneli için Cronbach Alpha değeri .76 olarak saptanmıştır. Test-tekrar test korelasyon katsayısı r= .84, (p<.001) bulunmuştur. Araştırma sonucunda YBBÖ'nin yetişkinler için babaya bağlanmayı ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to adapt Micheal's (2014) Adult Scale of Parent Attachment,(ASPA) Father Form to Turkish and investigate its psychometric properties. The study sample consists of 200 young adults, 122 (61%) girls and 78 (39%) boys. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that the total explained variance was .65%, and the items were grouped under five factors, similar to the original scale. As a result of the confirmatory factor analysis, it was seen that the fit indexes of the model were at a good level (χ 2 /df-1.833, GFI-.90, CFI-.92, IFI-.93, SRMR-.60, RMSEA-.065). The Parental Bonding Instrument (PBI) father form was used for similar scale validity. A positive and significant relationship was found between the ASPA and PBI (Cronbach Alpha .76). Test-retest correlation coefficient was found r= .84, (p<.001). As a result of the research, ASPA father form was found a valid andreliable measurement tool.

Keywords