YETİŞKİNLER İÇİN BABAYA BAĞLANMA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMASI

Author :  

Year-Number: 2022-127
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-03 13:21:18.0
Language : Türkçe
Konu : Gelişim Psikolojisi
Number of pages: 403-423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Micheal'ın (2014) Yetişkinler için Ebeveyne Bağlanma Ölçeği (YBBÖ) Baba Formunu (Adult Scale of Parent Attachment, Father Form) Türkçeye uyarlamak ve psikometrik özelliklerini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi 122’u (%61) kadın ve 78’ı (%39) erkek olmak üzere 200 genç yetişkinden oluşmaktadır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyansın %.65 olduğu ve maddelerin orijinal ölçekle benzer şekilde beş faktör altında toplandığı saptanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin uyum indekslerinin iyi düzeyde (χ 2 /df-1,833, GFI-.90, CFI-.92, IFI- .93, SRMR-.60, RMSEA-.065) olduğu görülmüştür.  Benzer ölçek geçerliği için Anne Babaya Bağlanma Ölçeği (ABBÖ) baba formu kullanılmıştır. YBBÖ ve ABBÖ baba Formu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında ölçeğin geneli için Cronbach Alpha değeri .76 olarak saptanmıştır. Test-tekrar test korelasyon katsayısı r= .84, (p<.001) bulunmuştur. Araştırma sonucunda YBBÖ'nin yetişkinler için babaya bağlanmayı ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to adapt Micheal's (2014) Adult Scale of Parent Attachment,(ASPA) Father Form to Turkish and investigate its psychometric properties. The study sample consists of 200 young adults, 122 (61%) girls and 78 (39%) boys. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that the total explained variance was .65%, and the items were grouped under five factors, similar to the original scale. As a result of the confirmatory factor analysis, it was seen that the fit indexes of the model were at a good level (χ 2 /df-1.833, GFI-.90, CFI-.92, IFI-.93, SRMR-.60, RMSEA-.065). The Parental Bonding Instrument (PBI) father form was used for similar scale validity. A positive and significant relationship was found between the ASPA and PBI (Cronbach Alpha .76). Test-retest correlation coefficient was found r= .84, (p<.001). As a result of the research, ASPA father form was found a valid andreliable measurement tool.

Keywords


 • Ainsworth, M. S. & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4), 333–341. https://doi.org/10.1037/0003066X.46.4.333 adresinden erişildi.

 • Amato, P. R. (1994). Father-child relations, mother-child relations, and offspring psychological well-being in early adulthood. Journal of Marriage and the Family, 56(4), 1031-1042. doi.org/10.2307/353611

 • Armsden, G. C. & Greenberg, M. T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16(5), 427– 454. doi.org/10.1007/BF02202939

 • Aquilino, W. S. (1997). From Adolescent To Young Adult: A Prospective Study Of Parent- Child Relations During The Transition To Adulthood. Journal of Marriage and the Family, 59(3), 670-686. doi.org/10.2307/353953

 • Bartholomew, K. & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226. https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.226

 • Bartholomew, K. & Shaver, P. R. (1998). Methods of assessing attachment: Do they converge?”. In Attachment theory and close relationships, Edited by: Simpson, J. A. and Rholes, W. S. 25–45. New York: Guilford.

 • Bretherton, I. (2010). Fathers in attachment theory and research: A review. Early Child Development and Care, 180(1-2), 9-23. doi.org/10.1080/03004430903414661

 • Brennan, K. A., Clark, C. L. & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult romantic attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson ve W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: Guilford Press.

 • Brennan, K. A. & Shaver, P. R. (1995). Dimensions of adult attachment, affect regulation, and romantic relationship functioning. Personality and Social Psychology Bulletin; 21(3), 267–283. https://doi.org/10.1177/0146167295213008 adresinden erişilmiştir.

 • Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.

 • Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2. Separation: Anxietyan danger. New York: Basic Books.

 • Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol. 3. Loss: Sadness and depression. New York:

 • Care, 189(5), 835-845. Doı: 10.1080/03004430.2017.1345894

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavram ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Üretim Yönetimi, 32 (32), 470-483.

 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Cabrera, N. J., Fitzgerald, H. E., Bradley, R. H. & Roggman, L. (2007). Modeling the dynamics of paternal influences on children over the life course. Applied Developmental Science, 11(4), 185-189. 28, Eylül 2021'de https://doi.org/10.1080/10888690701762027 adresinden erişilmiştir.

 • Carson, J., Burks, V.N. & Parke, R. D. (1993). Parent–child physical play: Determinants and consequences. In K. MacDonald (Eds), Parent–child play: Descriptions and İmplications (pp. 197–220). New York: State University of New York Press.

 • Cassidy, J. & Shaver, P.R. (2016). Handbook of attachment: Theory, research, and clinic alapplications. (3. Edition) New York: Guilford Press.

 • Collins, N. L. & Read, S. J., (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology; 58(4):644– 663. https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.4.644

 • Çelik, E. ve Öziş, G. (2016). Ebeveyn İlişkisi Algısı Ölçeğinin gözden geçirilmesi ve psikometrik açıdan incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi-CIJE , 5 (2), 50-64. e–ISSN: 2147-1606

 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Erkut, S., Szalacha, L. A. & Coll, C. G. (2005). A framework for studying minority youths'transitions to fatherhood: the case of puertorican adolescents. Adolescence, 40(160).

 • Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 • Fairbairn, C. E., Briley, D. A., Kang, D., Fraley, R. C., Hankin, B. L., & Ariss, T. (2018). A meta-analysis of longitudinal associations between substance use andinter personal attachment security. Psychological Bulletin, 144(5), 532. https://doi.org/10.1037/bul0000141

 • Feeney, J. A. & Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 281–291. doi.org/10.1037/0022-3514.58.2.281

 • Fraley, R. C. (2002). Attachment stability from infancy to adulthood: Meta-analysis and dynamic modeling of developmenta lmechanisms. Personality and Social Psychology Review. 6(2):123–151. https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0602_03

 • Fraley, R. C., Waller, N. G. & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self- report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology. 78(2):350-365. doi.org/10.1037/0022-3514.78.2.350

 • Freeman, H. & Almond, T. M. (2010). Mapping young adults’ use of fathers for attachment support: Implications on romantic relationship experiences. Early Child Development and Care, 180(1-2), 227-248. https://doi.org/10.1080/03004430903415080

 • Freeman, H., Newland, L. A. & Coyl, D. D. (2010). New directions in father attachment. Early Child Devolopment and Care. 180 (1): 1-8. 15 Temmuz 2021'de https://doi.org/10.1080/03004430903414646 adresinden ulaşılmıştır.

 • George, C., Kaplan, N. & Main, M. (1984). Attachment interview for adults. Unpublished Manuscript. University of California, Berkeley. 24, Haziran, 2021'de http://www.cmap.polytechnique.fr/~jingrebeccali/research/nlp_files/AAI_Scoring.pdf adresinden ulaşılmıştır.

 • Grossmann, K., Grossmann, K. E., Fremmer‐Bombik, E., Kindler, H., Scheuerer‐Englisch, H. & Zimmermann, A. P. (2002). The uniqueness of the child–father attachment relationship: Fathers’ sensitive and challenging play as a pivotal variable in a 16‐year longitudinal study. Social Development, 11(3), 301-337. https://doi.org/10.1111/1467-9507.00202

 • Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

 • Hamilton, C. E. (2000). Continuity and discontinuity of attachment from infancy through adolescence. Child Development, 71(3), 690-694. https://doi.org/10.1111/1467

 • Hazan, C. & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511–524. https://doi.org/10.1037/00223514.52.3.511

 • Hazan, C. & Shaver, P. R. (1994). Attachment as an organizational framework for research on close relationships. Psychological Inquiry, 5(1), 1 22. https://doi.org/10.1207/s15327965pli0501_1

 • Kapçı, E. G. ve Küçüker, S. (2006). Ana babaya bağlanma ölçeği: Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(4), 286-295.

 • Kocayörük, E. (2010). A Turkish adaptation of the inventory of parent and peer attachment: The reliability and validity study. Eurasian Journal of Educational Research, 40, 131-153.

 • Lamb, M. E. (Ed.). (2004). The Role Of The Father İn Child Development (4th Edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

 • Lei, L. & Wu, Y. (2007). Adolescents' paternal attachment and Internet use. Cyber Psychology & Behavior, 10(5), 633639. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.9976

 • Michael, A. A. (2014). The adult scale of parental attachment-short form: item selection, factor structure, and psychometric properties. Published Doctoral Thesis, University of Mississippi. Mississippi.

 • Michael, T. & Snow, M. (2019). The adult scale of parental attachment-short form: psychometric properties, factor analyses, and validation. International Journal for the Advancement of Counselling, 41(4), 509-529.https://doi.org/10.1007/s10447-01909375-9

 • Morris, D. (1982). Attachment and intimacy. In Intimacy (pp. 305-323). Springer, Boston, MA.

 • Newland, L.A., Coyl, D. D. & Chen, H.H. (2010). Fathering and attachment in the USA and Taiwan: contextual predictors and child outcomes. Early Child Development Care, 180(1), 173-9. doi:10.1080/03004430903415049

 • Palmer, S.A. (1993). Infant-mother and infant-father interactions during caregiving and play: Effects on cognitive and emotional development. Unpublished Doctoral dissertation. University of California, California.

 • Parke, R. D. (2000). Father involvement: A developmental psychological perspective. Marriage and Family Review, 29(2-3), 43–58. https://doi.org/10.1300/J002v29n02_04

 • Parker, G., Tupling, H. & Brown, L. B. (1979). A parental bonding instrument. British Journal of Medical Psychology, 52(1), 1–10. https://doi.org/10.1111/j.20448341.1979.tb02487.x

 • Paquette, D. (2004). Theorizing the father-child relationship: Mechanisms and developmental outcomes. Human Development, 47(4), 193-219. Doı:10.1159/000078723

 • Ravitz, P., Maunder, R., Hunter, J., Sthankiya, B. & Lancee, W. (2010). Adult attachment measures: A 25-year review. Journal of Psychosomatic Research, 69(4), 419–432. doi: 10.1016/j.jpsychores.2009.08.006

 • Rice, K. G., Cunningham, T. J. & Young, M. B. (1997). Attachment to parents, social competence, and emotional well-being: A comparison of Black and White late adolescents. Journal of Counseling Psychology, 44(1), 89.

 • Santrock, J. W. (2012). Yaşam Boyu Gelişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Schwartz, S. J. & Finley, G. E. (2006). Father involvement, nurturant fathering, and young adult psychosocial functioning: Differences among adoptive, adoptive stepfather, and nonadoptive stepfamilies. Journal of Family Issues, 27(5), 712-731. https://doi.org/10.1177/0192513X05284003

 • Snow, M. S., Sullivan, K., Martin, E. E. & Helm, H. (2005). The adult scale of parental attachment: Psychometric properties, factor analysis, and multi dimensional scaling. Unpublished manuscript, The University of Mississippi, University, Mississippi.

 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık

 • Tabachnick, B. G. & Fidel, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4 Edition), Boston MA: Allyn and Bacon.

 • Williams, S. K. & Kelly, F. D. (2005). Relationships among involvement, attachment, and behavioral problems in adolescence: Examining father’s influence. The Journal of Early Adolescence, 25(2), 168-196. doi.org/10.1177/0272431604274178

 • Wiseman, H., Mayseless, O. & Sharabany, R. (2006). Why are they lonely? Perceived quality of early relationships with parents, attachment, personality predispositions and loneliness in first-year university students. Personality and İndividual Differences, 40(2), 237-248. 08 Eylül 2021'de https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.05.015 adresinden ulaşılmıştır.

                                                                                                    
 • Article Statistics