MİNİMALİZMİN EDEBİYATA YANSIMALARI VE BİÇİM-İÇERİK ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA MİNİMAL KURGUYA GENEL BAKIŞ

Author:

Number of pages: 174-192
Year-Number: 2022-127

Abstract

Başta iki büyük dünya savaşı olmak üzere birçok olayın meydana geldiği ve bu olaylar neticesinde dünya tarihinin belki de en köklü toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik değişimlerinin yaşandığı 20. yüzyıl, sanatsal ve entelektüel alanlarda da önemli dönüşümlere sahne olmuştur. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişim gösteren postmodernizmin bir uzantısı şeklinde önce görsel-işitsel sanatlarda ortaya çıkan minimalizm de bu dönüşümün bir parçası niteliğindedir. Zaman içinde edebiyatta da etkisi görülmeye başlanan bu eğilim, özellikle geleneksel kurgu anlayışında yaşanan değişimin ve giderek bireyselleşen insanın tercihlerinde görülen farklılaşmanın bir sonucu olarak kurmaca metinlerde kendine yer bulmaya başlamıştır. Bu bağlamda edebiyat alanında etkisi öncelikle öykü ve roman türlerinde hissedilen, çoğunlukla “minimal(ist) kurgu/kurmaca/anlatı” söylemiyle tanımlanan bu eğilimden genel hatlarıyla bahsedilecek bu çalışma boyunca, ilkin minimalist anlayışı ortaya çıkaran etkenlere, bu anlayışın yapısına, diğer edebî türlerle doğrudan ya da dolaylı ilişkisine değinilecek, ardından minimal kurgu anlayışının biçim-içerik özellikleri üzerinde durulacaktır. Minimal kurgunun gelişim sürecinden, etkilerinden ve özelliklerinden söz edilerek, bu yaklaşımın geleneksel anlatı mantığından ayrışan yönleri dolaylı biçimde ortaya konulmuş olacaktır.

Keywords

Abstract

The 20th century, whwn many events, especially the two great world wars, took place, and as a result of these events, perhaps the most radical social, cultural, political and economic changes in world history were experienced, also witnessed important transformations in artistic and intellectual fields. Minimalism, which first emerged in the audio-visual arts as a branch of postmodernism that has started to develop from the second half of the century, is a part of this transformation as well. This tendency, which has started to be seen in literature over time, has started to take place in fictional texts, especially as a result of the change in the traditional understanding of fiction and the differentiation seen in the preferences of the increasingly individualized human being. In this context, throughout this study, which will be generally spoken of this tendency, which is mostly defined by the discourse of "minimal(ist) fiction/narrative", whose effect is felt primarily in the genres of stories and novels in the field of literature, first of all, the factors that reveal the minimalist understanding, its structure, its direct or indirect relationship with other literary genres will be mentioned, and then the form-content features of the minimal fiction will be emphasized. By talking about the development process, effects and features of minimal fiction, the aspects of this approach that differ from the traditional narrative will be indirectly revealed.

Keywords