KONSERVATUVARLARDA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ODA MÜZİĞİ DERSLERİNE YÖNELİK EĞİTİMCİ TUTUMLARI

Author:

Year-Number: 2022-127
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-03 13:12:47.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 82-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; konservatuvarlarda yürütülmekte olan oda müziği derslerine yönelik eğitimci tutumlarının incelenerek, elde edilen bilgiler ışığında derslerin genel ve mevcut durumun tespitini yaparak değerlendirmek, karşılaşılan problemlere çözüm önerileri getirmeye çalışarak derslerin daha işlevsel yapıya getirilmesine katkıda bulunmaktır. Araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini; Türkiye’de çoksesli müzik eğitimi veren konservatuvarlar, örneklemini ise bu konservatuvarların lisans düzeyinde verilen oda müziği derslerini yürütmekte olan eğitimcilerden araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen ve ulaşılabilen eğitimciler oluşturmuştur. Araştırma için gerekli veriler yapılandırılmış görüşme formu ve likertli ölçek yoluyla toplanmıştır. Görüşme formu ile elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden yararlanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmış, likertli ölçek yoluyla elde edilen veriler ise frekans (f) ve yüzde (%) olarak gösterilerek yorumlanmıştır.Gerçekleştirilen çözümlemeler sonucunda konservatuvarlarda yürütülmekte olan oda müziği derslerinin kurumlara göre farklılıklar gösterdiği, derslerin genel olarak enstrüman/branş çalgısı odaklı olduğu, alanında uzmanlaşmış eğitimci sayısının yeterli olmadığı, ilköğretim ve lise yapılanması bulunmayan konservatuvarlarda oda müziği derslerinin geç başlatıldığı, öğrenci gruplarının dengeli bir biçimde oluşturulamadığı gibi önemli sorunlar ortaya çıkmış, sonuç olarak karşılaşılan problemlere çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The goal of this study is to evaluate the general and actual conditions of the classes through analyzing teachers’ attitudes towards chamber music classes which are conducted in conservatory and in the light of obtained information to suggest solutions for encountered problems in order to make the classes more functional. The research is a descriptive study which is based on survey model. The phases of the research; conservatories that educate polyphonic music in Turkey; the sample is formed by volunteer and available teachers who conduct chamber music classes at the undergraduate level of conservatories. For this research, the data required was collected by structured interview form and likertl scale. Through the interview form, the data obtained was analyzed and interpreted benefiting from qualitative research techniques, through the likertl scale- the data obtained was interepreted as frequency (f) and percent (%).As a result of analysis, significant problems appeared such as ongoing chamber music classes show the differences according to each institutions, the classes are generally focused on the instrument/branch, the number of the expert educators isn’t sufficient, chamber music classes are started tardy in conservatories which don’t have primary and high school level education, the students’ groups aren’t formed in a balanced manner; solutions were suggested for these encountered problems.

Keywords