KURUMSAL RAPORLAMANIN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GELİŞİMİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2022-126
Number of pages: 110-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumsal Sosyal Bilgilendirme (Corporate Social Disclosure-CSD) alanındaki en yeni oluşumunu temsil eden Entegre Raporlama (Integrated Reporting-IR), geçmişten günümüze geniş bir entegrasyon kavramı uygulamasının ve ek olarak bunları içeren diğer pek çok gönüllü açıklama biçimlerinin bir sentezi olarak doğmuştur. Bununla birlikte günümüzde halen Kurumsal Raporlamalardaki (Corporate Reporting-CR) değişikliklerin amacına ilişkin olarak ortak bir anlayışın eksik olması ve kurumsal raporlamanın yeni rapor formatının uygunluğunun sorgulanması, IR’nın hayata geçirilmesinin ve işlevinin yerine getirilmesinin önündeki en büyük zorluk olmaktadır. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda IR’nın başarılı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi için söz konusu olgu ve oluşumların ve aralarındaki bağların doğru anlaşılmasının önemi daha da kaçınılmaz olmaktadır. Çalışmanın amacı, CR’nın günümüzde geldiği son nokta olarak tanımlanan IR’nın gelişim sürecinde önemli ölçüde etkili olan olgu ve oluşumları tarihsel perspektif çerçevesinde ortaya koyarak kavramsal bir analiz gerçekleştirmek ve bu şekilde IR felsefesini anlaşılır kılma adına alanyazına katkı sağlamaktır.

Keywords

Abstract

Integrated Reporting (IR), which represents the newest formation in the field of Corporate Social Disclosure (CSD), was born as a synthesis of a broad application of the concept of integration from the past to the present, as well as many other forms of voluntary disclosure that include them. However, today, the lack of a common understanding regarding the purpose of the changes in Corporate Reporting (CR) and the questioning of the suitability of the new report format of corporate reporting are the biggest difficulties in the implementation and functioning of IR. Considering all these factors, the importance of understanding the facts and formations in question and the links between them becomes even more inevitable for the successful implementation of IR. The aim of the study is to carry out a conceptual analysis by presenting the facts and formations that have been significantly influential in the development process of IR, which is defined as the last point of CR today, within the framework of historical perspective, and thus to contribute to the literature in order to make the IR philosophy understandable.

Keywords