ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINDA YAŞADIKLARI TECRÜBELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-127
Number of pages: 350-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal ve çevresel değişiklikler bireysel algı ve bilgileri geniş bir şekilde etkilemektedir. Olgu bilimsel yaklaşım, bireysel anlamlandırmaların, daha geniş sosyal bağlamlarda gerçekleştiği kabulüne dayanmaktadır. Bu anlamlandırmalar farklı alanlarda çalışan bireylerin algıları ve tecrübeleri üzerine yaptıkları yansıtmalar çerçevesinde incelenebilmektedir. Bu çalışma nitel araştırmalar içerisinde özgün bir yeri olan olgu bilimsel (fenomenoloji) yaklaşım kullanılarak mülakat tekniği çerçevesinde Ankara’da görev yapmakta olan ortaokul öğretmenlerinin destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan mülakat çalışması ile ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimle ilgili görüşlerinin neler olduğu hususlarında değerlendirmeler yapılmış ve farklı branşlarda eğitim veren öğretmenlerin uzaktan eğitim algıları ve beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Covid-19 pandemi sürecinin eğitim sürecine etkisinin ele alınacağı bu çalışmada eğitim süreci; eğitim programlarına ait temel öğeler, iletişim süreci, kriz yönetimi, mesleki gelişime etkilerine göre alt gruplara ayrılarak incelenmiş ve öğretmen görüşlerine göre çözümlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırmaya 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ankara İl’i merkez ve ilçelere bağlı resmi ortaokul bünyesinde görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 26 branş öğretmeni katılmıştır. Verilerin analizi için “Maxqda 18” yazılım programı kullanılmıştır. Birincil olarak kapalı kod sistemden yararlanılmış, ana tema ve alt temalar belirlenmiştir.  Açık kod sistemi yöntemi ile belirlenen ana tema ve alt temalar değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, 18 ana tema belirlenmiştir. Yapılan analizler neticesinde toplam yedi ana tema ve bu temaya bağlı on sekiz alt tema oluşturulmuştur. Verilerin analizi neticesinde öğretmenlerin ders programlarının çok fazla ve düzensiz bir şekilde değiştiği, iletişim kurmada WhatsApp programını daha çok kullandıkları, genellikle içerik üretmedikleri ama hazır içerikleri etkin kullandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenler ölçme değerlendirme basamağının uzaktan eğitimin en zayıf yönü olduğu görüşlerinde bulunmuşlardır. Bunun yanında öğretmenlerin yüz yüze eğitimin hibrit eğitime göre çok daha verimli olduğunu belirtmişlerdir.  

Keywords

Abstract

Social and environmental changes affect individual perceptions and knowledge widely. The phenomenological approach is based on the assumption that individual significations take place in broader social contexts. These interpretations can be examined within the framework of reflections on the perceptions and experiences of individuals working in different fields. This study was carried out with the support of secondary school teachers working in Ankara, within the framework of the interview technique, using the phenomenology approach, which has a unique place in qualitative research. With the interview study, evaluations were made about the opinions of teachers working in secondary schools about distance education during the Covid-19 pandemic process, and it was tried to determine the perceptions and expectations of teachers who teach in different branches. In this study, where the effect of the Covid-19 pandemic process on the education process will be discussed, the education process; The basic elements of the education programs were divided into subgroups according to their effects on the communication process, crisis management, professional development and analyzed according to the opinions of the teachers. Content analysis was performed on the data collected with a semi-structured interview form. In the 2020-2021 academic year, 26 branch teachers who work in the official secondary school affiliated to the center and districts of Ankara and participated in the study voluntarily participated in the research. “Maxqda 18” software program was used for the analysis of the data. Primarily, the closed code system was used, and the main theme and sub-themes were determined. The main themes and sub-themes determined by the open code system method were evaluated. As a result of the research, 18 main themes were determined. As a result of the analysis, a total of seven main themes and eighteen sub-themes related to this theme were created. As a result of the analysis of the data, it was concluded that the lesson programs of the teachers changed too much and irregularly, they used the WhatsApp program more in communication, they generally did not produce content, but they used ready-made content effectively. In addition, teachers thought that the measurement and evaluation step is the weakest aspect of distance education. In addition, teachers stated that face-to-face education is much more efficient than hybrid education.

Keywords