ŞEK İLE YAKİN ZAİL OLMAZ FIKIH KAİDESİNİN FELSEFE İLE OLAN İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-19 09:14:18.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 133-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, İmam  Nevevinin İslâm dininin en önemli asli kaidelerden olduğu ve fıkhi meselelerin çoğunu ilgilendiren hatta fıkhın dörte üçü  ve daha fazlasını kapsayan”Şek yakîn ile zail olmaz”Kesin olarak varlığı ya da  var olmadığı bilinen bir duruma ait hükmün şüphe ve tereddüt sebebiyle ortadan kalkmayacağı fıkhi kuralın temeli vahiy dönemine kadar uzanan ve inançta, ibadette, muameletta dengeyi sağlamak, cezaların ıskatında müessir olan şek ve şüphenin sosyal hayatta  adaletin tecellisinde muazzam bir zırh ,hatta Sanığın korunmasını amaçlayan  ve kişilerin  masumluk karinesiyle bağlantısı üzerinde dini ve felsefi olumlu ve olumsuz etkisi ve tesiri, diğer yandan “Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.”Fıkıh kaidesinin doğrultusunda görünen  ve var olan bir şeyin hilafına bir delil bulunmadıkça bekâsına , yakînin şek ile zail olmayacağı  ancak yakînin yakîn ile zail olacağı, eşyaların ibahesi, tahrimi kişilerin suçluluğu yada  beraeti ziimmeti, felsefi ve sosyal hayatın mecrasında  hayat sigortası konumunda olan mezkür fıkhi kurallar, evrensel olan  hak hukukun arızı  şek ve şüphelerle  değişmiyeceğini  sağlıyan bu kaidenin kaynağı vahiydir.  

Keywords

Abstract

In this study, Imam Nawawi is one of the most important fundamental principles of the religion of Islam, which concerns most of the fiqh issues and even covers three quarters of the fiqh and more. The form and doubt, which dates back to the period of revelation and is effective in maintaining the balance in belief, worship and treatment, and being effective in the avoidance of punishments, is an enormous armor in the manifestation of justice in social life, and even the religious and philosophical positive and negative impact and effect on the connection of the persons with the presumption of innocence aiming at the protection of the accused. “It is essential for something to stay as it is.” The aforementioned fiqh rules, which are in the position of life insurance in the field of philosophical and social life, for the survival of something that appears and exists in line with the rule of fiqh, unless there is evidence to the contrary, the surety will not be destroyed by shape, but the surety will be destroyed by certainty, the libel of belongings, the embezzlement of the guilt or acquittal of people who have falsified it, The source of this rule, which ensures that the universal right and law cannot be changed by accidental forms and doubts, is revelation.

 

Keywords


 • Ali Bardakoğlu,”Had”,İDA, (İstanbul: TDV Yayınları 1996), C. XIV, 547-551.

 • …………………,”Berâet” DİA,(İstanbul:TDV Yayınları,1995),C.5,470-471.

 • ………………… “İSTİSHÂB”,DİA, (İstanbul:TDV Yayınları,1995),C.23,376-381.

 • Abdülkerim Zeydân,” İslâm Hukukuna Giriş” Ter.Ali Şafak, İstanbul: Çevik Matbaacılık,2012

 • …………………..,”el-Veciz Fi Şerhi’l-Kevâidi’l-Fıkkhiyye”,1.bs. Dımaşk: Muessetür’- Risâle,2014.

 • Abdurrahman b.Ebi bekrin b.Muhammed ,”es- Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr”,thk. Abbas Ahmed Sakar,Ahmed Abdülcebbar,Mekke-i Mukrreme :Mektebü’l Bühüs ved’Dirâsât,1994.

 • Ahmed b.İdris el-Karrafi Şihabuddin Ebü’l-Abbas”Şerhü Tenkihü’l-Fusul Fi -İhtisaril- Mahsul”,Beyrut:Dârü’l-Fikr,2004,199.

 • Ahmed b.İshak eş-Şirâzî. “el-İbhâc Fi Şerhi’lnhâc”, Rıyad: Dârü’s-Sumayî,2012.

 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed. “el-Müsned”,1.bs. Kahire: Dârül- Hadis,1995.

 • Abdullah b. Mahmud b. Mevdud el- Musılî,” el-İhtiyar Li-Tâlilil-Muhtar”,(İstanbul: Çağrı Yayınları,1984.

 • Âlim b. el-Alâ el-Ensârî ed-Dihlevî el-Hindi, “el-Fetâva’t-Tatarhâniyye”,Beyrut: Mektebü’l- Hanefiyye, 2005.

 • Abdürrezzâk Ahmed es-Senhûrî, “el-Vasît fî Şerhi'l-Kânûni'l-Medeniyyi’l-Cedîd”, İskenderiyye: Menşeetü’l-Meârif, 1964.

 • Asım Cüneyd Köksal ve İbrahim Kâfi Dönmez,”Usûl-i Fıkıh”-İ DİA,(TDV Yayınları,1995),C.42.,201-210.

 • Abdullah b. Ömer b.Muhammed b. Ali eş-Şirazi Nasıru’ddin el-Beydâvî,” Envârut’-Tenzil ve Esraru’t-Te’vîl”thk. Muhammed b.Abdurrahman el-Mere’şili, Beyrut:Dârü-İhyâi’tTirâsi’l-Arabî,2008.

 • Ali Haydar. “Dürerü’l Hükkam Şerhu mecelleti’l-Ahkam”, Ankara: TDV Yayınları, 2020.

 • Ali Kâri el-Herevi, “Şerhü Kitab en-Nikaye Fi’l-Fıkhi’l-Henefî”,1.bs.Beyrut: Dârü’l Kütübü’l- İlmiyye,2009.

 • Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî.” Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî “ Beyrut: Dâru’l- Marife, 1986.

 • Abdullah b.Mahmud b.Mevdud el-Musili.”el-İhtiyar li-Taa,’lilil-Muhtar”, İstanbul: Çağrı yayınları,1984.

 • Adam Kuper, Jessica Kuper.” sosyal bilimler Ansiklopedisi””felsefe” İstanbul: Adres Yayınları,1985.

 • Ali Özek, Hayrettin Karaman, Ali Turgut, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş, “Kurân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli”. çev. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993.

 • Abdülkâdir Udeh, “et-Teşrîu’l-cinâi’l-İslâmî mukarinen bi’l Kânüni’l Vad-î”.Beyrut: Dârü’l- Arabî,1954.

 • Beyhakî, Ebübekir Ahmed b.Hüseyin b.Ali b.Musa.”es-Sünenü’l-Kubra”, thk.Muhammed Abdülkadir ata, Beyrut:Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye,2003.

 • Burhaneddin Ebü’l-Hasan Ali b. Ebî Bekr b. Abdülcelil er-Raşidani el-Merğinani,“el-Hidâye Fi Şerhi Bidâyeti’l-Mübtedi.”Thk.Telâl Yusuf,1.bs. Beyrut: Dârü İhyait-Tirasi’lÂrabi,1995.

 • Cevad Mustafa”Telhis mecmu’ul-Âdabı Fi Mu’cemi’l-elkâb”.Dımaşk,Vizaretüs-sekâfe vel- İrşadi’l-Kavmi,1965.

 • Celâleddin es-Suyuti ve el-Mahalli, Ebü Abdillah Celâluddin Muhammed b. Ahmed el-Ensari el-Mahalli.”Tefsirü’l-Celaleyn, İstanbul: Şifa Yayınevi, 2015.

 • Dârekutnî, Ebü’l-Hasen Âli b. Ömer ed-Dârekutnî“es-Sünen-id-Dârekutnî”, Thk.EbüTayyib Muhammed Şemsülhak el-Âzim Âbadî, Medine-i Münevver: 1966.

 • Ebü Zeyd Abdullah b.Ömer b.İsa,ed- Debüsîel-Hanefî, “Takvimu’l-edille”,Thk.Halil Muhiddin el-Meysi,1.bs. Beyrut:Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye, 2001.

 • Ebi’l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Rüşd el-Kurtûbî, “el-Mukaddimâtü’l-Mümehhidat,” thk. Muhammed Haci , Beyrut: Dârü’l-Garb, 1988.

 • Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Ahmed b. Cüzey el-Gertânî, “el-Kavânînu’l-Fıkhiyye”, thk. Mâcid el-Hamevî, 1. bs. Beyrut: Dârü İbn Hazm, 2013.

 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş’es es-Sicistani el-Ezdi, “Sünen-i Ebî Dâvûd ve Tercemesi”, çev. İbrahim Koçaşlı. İstanbul: Milli Gazete, 1983.

 • Ebü Hayyân. Esirüddin Muhammed b. Yusuf el-Ceyyâni Ebü’l-Hayyan el-Endelüsi,1.bs.”el- Baḥrü’l-muḥîṭ fi’t-Tefsir”, Mısır:Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye,1993.

 • Evkaf Küveyt, “el-Mevsüatü’l-Fıkhiyye”, 2.bs. Küveyt: Vizaretül-Evkâf,1983.

 • Ebübekir Abdurrezzâk bi himam Sanâni el-Himyerî ,”el-Musannef Fi’l-Hadis”,thk.Merkezül- Bühüs ve Tekniyyetü’l-Malümat, Beyrut: Dârüt’Te’sîl, 2015.

 • Ebû İshak eş-Şîrâzî, “et-Tebṣıra fî uṣûli’l-fıḳh”, (nşr. M. Hasan Heyto), Dımaşk 1980.

 • Ebü’l-Menakıb, Şıhabeddin Mahmud b. Ahmed, Ez-Zencani, “Fıkhi Hükümlerin Usuli Dayanıkları Tahricül-füru’ ale’l-Usul”,Dımaşk:Metbetü Câmietü Dımaşk ,1962.

 • Ebü Zeyd Abdullah b.Ömer b.İsa,ed- Debüsî el-Hanefî, “Takvimu’l-edille”,Beyrut:Dârü’l- Kütübü’l-İlmiyye, 2001.

 • Ebü’l-Hasen, Ali b. Usmân Hücviri,” Keşfu’l-mahcüb (Hakikat Bilgisi)”thk.Ahmed b. Abdurrahim es-Sayıh ve Tevfik Ali Vehbe. Mısır: Mektebetü’s-Sekafiyeti ed- diniyye,2007.

 • Ebü’l Hüseyin Müslim b. el-Haccac el-kuşeyri en-Neysabürî,” Sahihi müslim Bi Şerhi en- Nevevi”,2.bs. Beyrut: Dârü İhyai’t-Tirasi’l-Arabî,1972.

 • Evkaf Küveyet, “el-Mevsüatü’l-Fıkhiyye, El-Küveyt”, 2.bs. (Küveyt: Vizaretül-Evkâf,1983.

 • Ebü’l Hüseyin Müslim b.el-Haccac el-kuşeyri en-Neysabürî,” Sahihi müslim Bi Şerhi en- Nevevi” ,2.bs. Beyrut: Dârü İhyai’t-Tirasi’l-Arabî,1972.

 • Ebü Abdillah, Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkânî el-Yemenî, “Neylü’l-evtâr,” Kahire: “İsâmüddin es-Sebâbeti”,2005.

 • Ebü Abdillah Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Cu’fi,”el-Câmu’s-Sahih,Thk. Muhammed b. Züheyr,3.bs. Beyrut: Dâru Takvinnecât,2001.

 • Edhem eş-Şerkâvi, “Liyetmeinne Kalbi” ,1.bs. Kuveyt: Dârü-Kelimat linneşri vet-Tevzi, 2019.

 • Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah Hâkim en-Neysâbûrî, “el-Müstedrek ale’s-Sahîheyn”, 2. bs. Beyrut: Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye, 2002.

 • Ebü Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensari, el- Kurtubî “el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân”, thk. Abdullah b. Abdil-Muhsin et-Türki, 1.bs., Kahire: Müessetür-Risale,2006.

 • Ebezade Abdullah Efendi, Osmanlı Arşivinde,” Şeyhül-İslâm Fetvaları”, (25 0cak1708- 16 Temmuz 1710), (İstanbul: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,2015). FTV.59. Dayanıkları Tahricül-füru’ ale’l-Usul”, Dımaşk: Mektebetü Câmietü Dımaşk ,1962.

 • Ebü’l Hasan Ali b. Ali b. Muhammed b. Salim es-Sâlebî el-Âmıdî, “İhkâm Fi Usulil- Ehkâm”Thk. Abdurrezzak el-Âfifi, Beyrut: Dârus-Semî,2003.

 • Ebü Cafer Muhammed b.Yezid,b.Galib,”Câmiü’l-Beyân an Te’vili Âyı’l-Kurân,thk.Abdullah b.Abdülmühsin et-Türkî”, Beyrut: Dârü’l-Hicre,1985.

 • Ebü Abdillah, Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkânî el-Yemenî, Neylü’l-evtâr, Kahire: İsâmüddin es-Sebâbeti,2005.

 • Ebü Hamid Huccetü’l-İslâm Muhammed b. Muhammed el-Gazzali,”İhyâu Ulumiddin”thk. Ahmed İnaye,Ahmed Zühve, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-Ârabi, 2014.

 • Feyzioğlu, “Suçsuzluk Karinesi”, AÜHFD, 1999,C. 48, Sy. 1-4, 137-138.

 • Hamdi Döndüren, “Delilleriyle İslâm İlmihali”, İstanbul: Erkam Yayınları,1991.

 • Hamevî, Ahmed b. Muhammed el-Hâmevî, Ġamzü “ʿuyûni’l-beṣâʾir,âlâ Mehasni’l-Eşbah ve’n- Nezâir,” Beyrut ,1985.

 • H.Yunus Apaydın,”İctihad”DİA,(İstanbul: TDV Yayınları,2000),C.21,432-445.

 • Haci Mehmet Günay “Şüphe”, DİA, (Ankara: TDV Yayınları 2020),C.39.263-265.

 • İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî. “Hâşiyetü Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr”. İstanbul: Kahraman Yayınları,1984.

 • İbnü’l-Hümâm, Şemsuddîn Ahmed b. Kûder Kadızâde Efendi. “Netâicu’l-Efkâr fî Keşfi’r- Rumûz ve’l-Esrâr Tekmiletü Şerhi Fethi’l-Kadîr”, 1. bs. Beyrut: Dârü’s-Sadır, 1970.

 • ‘alâ Metni’l-Mukni”. Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1984.

 • İmam Mâlik, “el-Muvatta’ li’l-İmâm” , thk. Muhammed Fuâd Abdulbâki. Kahire: Mustafa el- Bâni el-Halebî,1985.

 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî. “Lisânül-Arab”. Beyrut: Dâruüs-Sadr, 1982.

 • İlhan kutluer”Hikmet”, DİA,(İstanbul: TDV Yayınları 1998),C.17.503-511.

 • İbn Ferhün, Burhaneddin İbrahim el-Mâliki.”Dürretü’l-Gavvâs Fi Muhâdarati’l-Havâs”, thk.M.Ebü’l-Ecfân ve Osman bittih. Kahire:Dârü’-Türasi’l-Arabî,1996.

 • İbnü’l-Münzir, Muhammed b. İbrahim, en-Neysabürî.”el-İşraf âla Mezahibi Ehli’l-İlmi Fi’l- İctimâ ve’l İhtilâf”,1.bs.thk.Sağir el-Ensari,Medine:Dârü’l-Medineti’l-Tebaeti ve’nNeşr,2004.

 • İbn Mâce, Ebü Abdillah Muhammed b. Yezid el-Kazvini,” Sünen-i İbn Mâce”. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992.

 • İbn Ebi Şeybe, Ebübekir Abdullah b. Muhammed ”el-Musannef”Beyrut: Dârü’l-Kible,2006.

 • İbn Nüceym, Zeynü’l-Âbidîn. “el-Eşbâh ve’n-Nezâir”, thk. Muhammed Muti’ el-Hafız, 1. bs. Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 1983.

 • 1.bs. Dımaşk: El-Mektebü’l-İslâmi,1980.

 • İbnü’l-Hümâm, Şemsuddîn Ahmed b. Kûderel-Mârüf bi-Kadızâde Efendi el-Hanefi,“Netâicu’l- Efkâr fî Keşfi’r-Rumûz ve’l-Esrâr”, 1. bs. Beyrut: Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1971.

 • İmam Hafız Ebi Abdillah Muhammed b. Yezid ek-Kazvini,” İbn Mace”, Rıyad:Mektebetü’l- Meârif,1997.

 • İmam Mâlik, Ebü Abdillah Mâlik b. Enes,”el-Muvatta li’l-İmam Mâlik”,thk. Muhammed Fuad abdulbaki, Kahire:Mustafa el-Bâni el-Halebi,1985.

 • İlham Muhammed Ali Tâvir,”Eş-Şübhetü ve Eserüha Fi’l-Hudud vel- Kısass”,Filistin:Mektebetün-Necahi’l-Veteniyye,2008.

 • İbrahim Kâfi Dönmez,”Cehâlet ”DİA, (İstanbul:TDV Yayınları,1993.),C.VII,219-222.

 • İbrahim Enis, Abdülhalim Muntasır Atiye es-Sevalih, Muhammed Halef Ahmed.4.bs.” Mecmeül-Vasit “İstanbul:Çağrı Yayınları,1996.

 • İbn Kesir, Ebü’l-Fidâ Hafız İmaduddin İsmail b.Kesir el-Kureyşi ed-Dımeşki, “Muhtasar İbn Kesir Tefsiri” thk.Muhammed Ali es-Sabuni, Beyrut: Dârü’l-Kurân’i-Kerim, 1981. İsmail b. Hammad el-Cevherî,” es-Sıhah”, thk. Ahmed Abdülğafur Atar Beyrut: Dârü’l-İlmi lilmelâyin, , t.y.

 • İrşadül-Mülük Ves- Selatin, yazar: Kollektif, Hazırlayan:Recep Toparlı ,1.bs. Mısır: İskenderiye, yayınevi, 2017.

 • Kâsânî, Alâeddin Ebû Bekr b. Mes’ud el-Hanefi, “Bedâiü’s-Sanâi‘ fî Tertîbi’ş-Şerâi‘,1.bs. Beyrut: Dâru’l- Kütübi’l-el-Ârabi, 1989.

 • Kurtubi,Muhammed b.Ahmed el-Ensârî,”el-Câmı’ Li Âhkâmi’l-Kurân”,1.bs. Kahire:Mektebüs’Sefâ,2006.

 • Mustafa Çağrıcı,”Cehalet”DİA”( İstanbul: TDV Yayınları ,2013),C.VII,218-219.

 • Mahmut Kaya,”Felsefe”, DİA,(İstanbul: TDV Yayınları,1995),C.12,319-330. Muhammed Revas Kal’acî, “Mevsûatü fıkhi Ömer”,4.bs. Urdün-Amman: Dârü’nNefâis,1989.

 • Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, “el-Câmiʿu’ṣ-ṣaġīr,” Beyrut 1406/1986.

 • Metin Feyzioğlu, “Suçsuzluk Karinesi”, AÜHFD, 1999,C. 48, Sy. 1-4, s.137-138.

 • Molla Osman,Mantık lmi (İsâğuci), 1950. El yazması,5.

 • Muvaffakuddîn Ebû Muhâmmed Abdullah b. Ahmed b. Kudâme el-Makdisî, el-Muğnî ‘alâ Metni’l-Mukni’ Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1984.

 • ……………………………… “Revdetün-Nazır ve Cennetü’l-Menazır”Thk,Şaban b. Muhammed b.İsmail,1.bs.Beyrut: Müesetü’r-Reyyan,1998 .

 • Muhammed Ebü Zehre,”Tarihül-Mezahibi-l-İslâmiyye”,(Kahire:Dârü’l-Fikri’l- Ârabi,2007),III,345.

 • Muhammed Ebû Zehra, “Kitabü’l Cerimeti ve’l Ukûbeti Fi’l-Fıkhi’l-İslâmî” ,Beyrut: Dârül - Fikri’l-Arabi,2021.

 • Mustafa Ahmed ez-Zerkâ,” el-Madhel İlâ Nezeriyyetil-Âmme Fil-Fikhi’l-İslâmi”,1.bs. Dımaşk: Dârül-Kalem,1999.

 • Mustafa Çağrıcı,”İlim”DİA”( İstanbul: TDV Yayınları ,1993),C.VII,218—219.

 • Mevlüt sarı ,”El-Mevarid”, İstanbul: İpek Yayın, 2016.958.

 • ve’d-Dirâye min İlmi’t-Tefsîr”, 1. bs. (Mısır: Dârü’l-Vefâ, 2014), I, 193.

 • Muhammed Revas Kal’acî, “Mevsûatü fıkhi Ömer”,4.bs. Urdün-Amman: Dârü’n-Nefâis,1989.

 • ve’d-Dirâye min İlmi’t-Tefsîr”,I.bs. Mısır: Dârü’l-Vefâ, 2014.

 • İbrahim Mustafa ,Muhammed Ali Neccar,”Mu’cmeu’l-Vasit, (Bağdat:el-Mektebü’l- İlmiyye,1961.

 • Necip Taylan, ”İlim” DİA,(İstanbul:TDV Yayınları,2000),C.VI,157-161. .

 • Nevevi, Ebü Zekeriyya Mühiddin, yahya b. Şeref b. Mera b. Hasan el-Hevrani en-Nevevi, “el- Mecmu’ Şerhu’l-Muhezzeb Liş-şirâzi”thk. Muhammed necib elMuti’,Mısır:Mektebetül-İrşad.2017.

 • Osman Demir,”Yakîn”,DİA,(İstanbul:TDV Yayınları,2013),c.43.271-273.

 • Ömer nasuhi Bilmen,” Hukuk-i İslâmiyye ve İstilahat-ı Fıkhiyye Kamusu”, (İstanbul: Bilmen Yayınevi, 2008.

 • Sulhi Dönmezer.“Suçsuzluk Karinesi Üzerine Düşünceler”,Prof.Dr.Nurullah Kunter’e Armağan,İstanbul,1988. Makdisi”, Beyrut:Dârüs-Selâm,2016.

 • Said Nursi Bediüzzaman,”Sözler,21,Söz.II.Makam.Vesvse Risalesi”,301.İstanbul.2015.

 • Süleyman b. el-Eşas el-Ezderi et-Takicistani,”Süneni Ebü Davud”,1.bs.(Dımaşk: Müessetür- Risâle Naşirün,2015.

 • Şİrâzi, Ebû İshak İbrahim b.Ali eş-Şîrâzî. “et-Tebṣıra fî uṣûli’l-fıḳh”, (Dımaşk: M. Hasan Heyto Nşr.1980.

 • …………………………Şerhu’l-Muhezzeb Liş-şirâzi” thk. Muhammed necib el Muti’,Dımaşk:Dârü’l-Kalem,2017.

 • Şeybânî, Muhammed b. Hasan, “el-Câmiu’s-Sağîr”, 1. bs. Beyrut, Âlimu’l-Kütüb, 2010.

 • Şirbînî, Şemseddin Muhammed b. Ahmed el-Hatib. “Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma’rifeti Meâni” Elfâzi’l-Mınhâc. Mısır: Matbaatu Mustafa el-Bâbî ve Evlâduhu, 1958.

 • Şemsüleimme es-Serahsî, el-Uṣûl , Beyrut: (nşr. Ebü’l-Vefâ el-Efgānî, 1973, II, 140, 215, 223- 226., Ebi Hanife ve bi Hamşihi Fetavayi kadıhan ve’l-Fetava el-bezzaziyye,” , Beyrut: Darüs

 • Tâceddîn es-Sübkî, Abdulvehab b.Ali b.Abdülkâfî es-Sübkî. “Cemʿu’l-cevâmiʿ,Fi-Usuli’l- Fıkhi,” thk.Âbdülmünim Halil İbrahim ,2.bs.,Mısır: Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye 2003.

 • ………………………. “el-Eşbâh ve’n-nazâir”, Mısır: Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye 1991

 • Tahanevi, Muhammed Ali.”Keşşâfû İstilâhâti’l-Fünûn ve’l-Ulûm”,thk.Rafik el,Acem,Ali Dahruc,1.bs.Beyrut:Mektebetü-Lubnan,1996.

 • Taberi Tefsiri, Ebü Cafer Muhammed b.Yezid,b.Galib,”Câmiü’l-Beyân an Te’vili Âyı’l- Kurân”,thk.Abdullah b.Abdülmühsin et-Türkî, Beyrut: Dârü’l-Hicre,1985.

 • Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî el-Buği, “el-Câmiü’s-Sahîh”, thk. Beşşar İvad Maruf,1.bs. Beyrut: Dârü’l Ğarbi’l-İslâmi Mektebetu’n-Nehdati’l-Arabiyye, 1996.

 • Vehbe ez-Zühaylî, “Nazariyyetü'd-Damân”, 9. bs. (Dımeşk: Dârü’l-Fikr, 2012.

 • ………………….,“el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletüh”, 3.bs. Dimaşk: Dârü’l-Fikir,1989.

 • ………………..,“İslâm Fıkhı Ansiklopedisi”İstanbul:Risale,1991.

 • …………………., ,Nazariyyetü’d-damân”, 9.bs. Dımaşk: Dârü’l-Fikir.2012.

 • Yusuf Şevki Yavuz,”İlim”DİA, (İstanbul:TDV Yayınları,2000),C.22.108-109.

                                                                                                    
 • Article Statistics