TURİZM ÇALIŞANLARININ ÖĞRENEN ORGANİZASYON ALGISININ ve PROAKTİF ÇALIŞMA DAVRANIŞININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-127
Number of pages: 266-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, turizm çalışanlarının öğrenen organizasyon algısının ortaya çıkarılması ve çalıştıkları kurumlarda proaktif çalışma davranışı gösterip göstermediklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi ve keşfedici araştırma deseninde yapılandırılmış olup, farklı turizm işletmelerinde çalışan dokuz çalışan ile derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında katılımcılara 11 soru sorulmuş ve cevaplar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; katılımcıların, genel olarak çalıştıkları kurumları eğitim ve gelişim için destek ve zaman yaratıcı olarak gördükleri ortaya konulmaktadır. Ancak sonda sorular ile katılımcıların düşüncelerinin derinine inildiğinde katılımcıların olumsuz düşüncelere sahip oldukları ortaya konulmuştur. Katılımcıların öğrenen organizasyon algılarının olumsuzluklar içermesi ile proaktif çalışma davranışını özellikle bazı katılımcıların bilinçli şekilde sergilemedikleri görülmektedir. Proaktif çalışma davranışı gösteren katılımcılar ise bu davranışları, kendilerini ve kariyerlerini geliştirmek amaçlı gösterdiklerini vurgulamaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the perception of learning organization of tourism employees and whether they show proactive working behavior in the institutions they work based on this perception. This study is structured in qualitative research method and exploratory research design. The study was carried out using in-depth interview method with nine employees working in different tourism enterprises. During the interviews, 11 questions were asked to the participants and the answers were analyzed by content analysis. As a result of the research, it is revealed that the participants generally consider their firms as a support and time provider for education and development; however, when the questions and the participants’ thoughts are deepened, they have negative thoughts. Due to the fact that the learning organization perceptions of the participants also include negative thoughts, it is seen that especially some participants do not display proactive working behavior consciously. Participants who demonstrate proactive work behavior emphasize that they demonstrate these behaviors in order to improve themselves and their careers.

Keywords