GELENEKSELLİK VE OTANTİZM BAĞLAMINDA, HALK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜNÜN MÜZİK FOLKLORU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ: DÜRİYE’MİN GÜĞÜMLERİ KALAYLI TÜRKÜSÜ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-126
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-13 19:23:26.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 210-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksellik, kuşaktan kuşağa aktarılma durumunun bir sonucudur. Bunun sonucu olarak TRT repertuarına kaynak kişiler tarafından birçok türkü kazandırılmıştır. TRT repertuarı incelendiğinde Safranbolu’dan derlenmiş olan “Düriye’min Güğümleri Kalaylı” türküsünün olduğu görülmektedir ancak TRT repertuarında bulunan “Düriye’min Güğümleri Kalaylı” ile yörede incelenmiş olan “Düriye’min Güğümleri Kalaylı” türküsünde; bazı farklılıklar ve bu farklılıkların neler olduğu ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada, geleneksellik ve otantizm bağlamında, halk kültürü ürünlerinin değişim ve dönüşümünün müzik folkloru açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi bağlamında “Düriye’min Güğümleri Kalaylı” türküsünün, TRT nota arşivindeki notayla yörede derlenen aynı türkünün karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada yöntem olarak literatür taraması, yarı yapılandırılmış görüşme ve alan araştırması yöntemleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Traditionality is the result of being handed down from generation to generation. As a result, many folk songs were added to the TRT repertoire by the resource people. When the TRT repertoire is examined, it is seen that there is the folk song "Düriye'min Bugles Kalayli", which belongs to the Safranbolu region, but in the "Düriye'min Gugumleri Kalayli" folk song in the TRT repertoire and "Düriye'min Gugumleri Kalayli"; some differences and what these differences are revealed. In the research, it is aimed to analyze the "Düriye'min Göğümleri Kalaylı" folk song, in the context of traditionalism and authenticism, and the change and transformation of folk culture products in terms of music folklore, and the same song compiled in the region with the notation in the TRT music archive. In the research, literature review, semi-structured interview and field research methods were used.

Keywords


 • Akkanat, C. (2015). Gelenek ve ikinci yeni şiiri. Okur Kitaplığı.

 • Arıkan, N., Yenal, G., Taşpınar, G. (1990). Altın Sözlük, İngilizce-Türkçe

 • Born, G. and D.Hesmondhalgh, eds. Western Music and Its Others. Berkeley: University of California Press, 2000.

 • Boz, İ. (2020). Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Kavak İlçesi Halk Kültürü Aktarımı. Yayınlanmış doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

 • Eroğlu, F. B. (2014). Söz ve Müzik Açısından Türkü. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

 • Fransızca/Türkçe, Büyük Sözlük, (1990)

 • Grazian, D. (2005). Blue Chicago: The search for authenticity in urban blues clubs. University of Chicago Press.

 • https://sozluk.gov.tr adresinden erişildi. (ET: 17.01.2022)

 • https://www.notaarsivleri.com/turk-halk-muzigi/1651.html adresinden erişildi. (ET: 18.01.2022)

 • Hünerel, Z. S., & Birnaz, E. R. (2012). Halk Kültürünün Tanıtılmasında El Sanatlarının Yeri ve Önemi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 179-190.

 • İlhan, T ve Özdemir, Y. (2013). Otantiklik ölçeğinin türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 142-153.

 • McLeod, K. (1999). Authenticity within hip-hop and other cultures threatened with assimilation. Journal of Communication, 49(4), 134-150.

 • Moore, A. (2002). Authenticity as authentication. Popular music, 21(2), 209-223.

 • Ödemir, U. (2019). Notanın otoritesi, otoritenin notası: Türkiye’de nota-merkezli resmî halk müziğinin yapısökümü. Rast Müzikoloji Dergisi, 7(2), 2122-2148.

 • Peterson, R. A. (2005). In search of authenticity. Journal of management studies, 42(5), 1083- 1098.

 • Peterson, R. A. (2013). Creating country music: Fabricating authenticity. University of Chicago Press.

 • Steel, M. (2000). Oxford Wordpower Dictionary. Oxford University

 • Thomas A. Green (1997). Folklore: an encyclopedia of beliefs, customs, tales, music, and art. ABC-CLIO. p. 800. ISBN 978-0-87436-986-1

 • Uğurlu, S. (2017). Türk müzik folklorunda şiir, mûsikî ve raksın tarihi birlikteliği. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 6(2), 1058-1079.

 • Yetimoğlu, S. (2017). Restoran işletmelerinde otantizm uygulamaları ve otantik pazarlama üzerine bir araştırma: istanbul örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya. Erişim Adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

 • Yılmaz, G. (2021). Gastronomik deneyim, yiyecek imajı ve otantizmin turistlerin yerel yiyecek tüketim niyetine etkisi: yiyecek korkusunun düzenleyici rolü. (Doktora Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Erişim Adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

 • Yılmaz, H. (2005). Gelenek, gelenekçilik ve gelenekselcilik. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 1(3), 39-53.

 • Yılmaz, H. (2019). Halk kültürü ürünleri bağlamında bafra ilçesi kent imgeleri. (Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Erişim Adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

                                                                                                    
 • Article Statistics