ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARINA YÖNELİK ALGILARININ METAFOR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-125
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-20 21:34:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 120-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Türk eğitim politikalarına yönelik algılarının metafor aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören 125 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplayabilmek amacıyla soru formu hazırlanmıştır. Soru formunda katılımın gönüllülük esasına göre getçekleştirildiği, soruların doğru veya yanlış bir yanıtı olmadığı ve yanıtların gizli tutulacağı yönünde bilgilendirmelere yer verilmiştir. Açık uçlu soru “Türk eğitim politikaları ........... gibidir; çünkü................. “ şeklinde oluşturulmuştur. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla “içerik analizi” yapılmıştır. Araştırma sonucunda 68 farklı metafor elde edilmiştir. Elde edilen metaforlar gurplandırılmış ve “belirsizlik-karmaşıklık”, “düzenleyici”, “destekleyici” ve “köreltici” olarak kategorilere ayrılmıştır. “Belirsizlik-Karmaşıklık” kategorisinde 65, “düzenleyici” kategorisinde 35, “destekleyici” kategorisinde 14 ve “köreltici” kategorisinde ise 11 metafor bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the perceptions of teacher candidates towards Turkish Educational Policies through metaphor. Phenomenology, one of the qualitative research methods, was used in the research. The participants of the research are 125 teacher candidates studying in education faculties in the spring term of the 2020-2021 academic year. Pre-service teachers were included in the study with an convenience sampling method. In order to collect data in the research, a questionnaire was prepared. In the questionnaire, information was given that the participation was made on a voluntary basis, that there was no right or wrong answer to the questions, and that the answers would be kept confidential. The open-ended question was formed as follows: “Turkish education policies are like .........; because................. "Content analysis" was conducted to analyze the data obtained from the participants. As a result of the research, 68 different metaphors were obtained. Obtained metaphors were grouped and categorized as “uncertainty-complexity”, “regulatory”, “supportive” and “blinding”. There are 65 metaphors in the " uncertainty-complexity" category, 35 in the "regulatory" category, 14 in the "supportive" category, and 11 in the "blinding" category.

Keywords