ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARINA YÖNELİK ALGILARININ METAFOR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-125
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-20 21:34:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 120-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Türk eğitim politikalarına yönelik algılarının metafor aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören 125 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplayabilmek amacıyla soru formu hazırlanmıştır. Soru formunda katılımın gönüllülük esasına göre getçekleştirildiği, soruların doğru veya yanlış bir yanıtı olmadığı ve yanıtların gizli tutulacağı yönünde bilgilendirmelere yer verilmiştir. Açık uçlu soru “Türk eğitim politikaları ........... gibidir; çünkü................. “ şeklinde oluşturulmuştur. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla “içerik analizi” yapılmıştır. Araştırma sonucunda 68 farklı metafor elde edilmiştir. Elde edilen metaforlar gurplandırılmış ve “belirsizlik-karmaşıklık”, “düzenleyici”, “destekleyici” ve “köreltici” olarak kategorilere ayrılmıştır. “Belirsizlik-Karmaşıklık” kategorisinde 65, “düzenleyici” kategorisinde 35, “destekleyici” kategorisinde 14 ve “köreltici” kategorisinde ise 11 metafor bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the perceptions of teacher candidates towards Turkish Educational Policies through metaphor. Phenomenology, one of the qualitative research methods, was used in the research. The participants of the research are 125 teacher candidates studying in education faculties in the spring term of the 2020-2021 academic year. Pre-service teachers were included in the study with an convenience sampling method. In order to collect data in the research, a questionnaire was prepared. In the questionnaire, information was given that the participation was made on a voluntary basis, that there was no right or wrong answer to the questions, and that the answers would be kept confidential. The open-ended question was formed as follows: “Turkish education policies are like .........; because................. "Content analysis" was conducted to analyze the data obtained from the participants. As a result of the research, 68 different metaphors were obtained. Obtained metaphors were grouped and categorized as “uncertainty-complexity”, “regulatory”, “supportive” and “blinding”. There are 65 metaphors in the " uncertainty-complexity" category, 35 in the "regulatory" category, 14 in the "supportive" category, and 11 in the "blinding" category.

Keywords


 • Abide, Ö. F., & Gelişli, Y. (2020). Eğitimde nitelik kavramına yönelik öğretmen algıları: karşılaştırmalı bir analiz. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(46), 361-390.

 • Aladak, K. B. D., Zorluoğlu, S. L., & Yapucuoğlu, M. D. (2018). STEM: Öğretmenlerin metaforik algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 80-98.

 • Aslan, O., Bilgili, A., & Kaya, A. V. (2018). Liselerde okuyan öğrencilerin okul müdürüne ilişkin metaforik algıları. Bilim Armonisi, 1(1), 11-17.

 • Aydın, A. (2015). Eğitim politikası. Pegem.

 • Ayduğ, D., Himmetoğlu, B., & Bayrak, C. (2018). Okul müdürlerinin mizah tarzlarına ilişkin öğretmenlerin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(2), 108-130.

 • Bakioğlu, A., & Göktaş, E. (2019). Eğitim politikası bağlamında işbirlikli ve geleneksel öğrenmenin tutuma etkisinin meta-analizi. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 1013-1043.

 • Balcı, A. (2005). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Tek Ağaç.

 • Baş, G., & Kıvılcım, Z. S. (2019). Türkiye’de öğrencilerin merkezi sistem sınavları ile ilgili algıları: Bir metafor analizi çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2), 639667. Bektaş, M., & Ayvaz, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 209-232. Ben-Peretz, M., Mendelson, N., & Kron, F.W. (2003). How teachers in different educational context view their roles. Teaching and Teacher Education, 19, 277-290. Çalıkoğlu, H. Ö., & Başar, M. A. (2019). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemine ilişkin metaforik algıları. Trakya Eğitim Dergisi, 9(4), 892-906. Çetinkaya, S., & Eskici, M. (2018). Öğretmenlerin öğretmeye yönelik metaforik algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 253-271. Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algiları: Bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39-59. Demirbilek, N. (2021). Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime ilişkin metaforik algıları/Metaphoric perceptions of university students on distance education. EUluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 1-15. Ekici, G., & Akdeniz, H. (2018). Öğretmen adaylarının “sınıfta disiplin sağlamak” kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 26-37. Eşref, N. (2019). Bir metafor çalışması: öğrencilerin rehberlik servisine ilişkin algıları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 291-301. Gözler, A. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının türk eğitim sistemi algıları: bir metafor çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1341-1356. Güler, A. (2004). Türk eğitim politikasının tarihsel süreci. Yeryüzü. Gürkan, G., Özgün, B. B., & Kahraman, S. (2017). Öğretmen adaylarının bilgi kavramına ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(8), 1-18. İbret, B. Ü., Recepoğlu, E., Avcı, E. K., & Recepoğlu, S. (2018). Öğretmen adaylarının “Demokrasi” kavramına yönelik metafor algıları/Perceptions of prospective teachers about the concept of" democracy. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 421-441. Kalyoncu, R. (2012). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “öğretmenlik” kavramına ilişkin metaforları/Visual arts teacher candıdates' metaphors related to concept of" teachıng. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 471-484. Karadağ, R. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri. Humanities Sciences, 7(2), 44-66. Kasapoğlu, H. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemine ilişkin algılarının metaforlar yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(1), 59-80. Knowles, J. G. (1994). Metaphors as windows on a personal history: A beginning teacher’s experience. Teacher Education Quarterly, 21, 37–66. Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2018). Öğretmenlik mesleğine adanmışlık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(4), 2614-2625. https://doi.org/10.14687/jhs.v15i4.5389 Leavy, A. M., McSorley, F. A., & Boté, L. A. (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of preservice teachers’ beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 23(7), 1217-1233. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara. Erişim adresi: http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MES LEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2. baskı). SAGE. Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. Mess. Nartgün, Ş. S. & Gökçer, İ. (2014). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleklerine, geleceklerine, istihdamlarına ve eğitim politikalarına ilişkin metaforik algıları. E-International Journal of Educational Research, 5(4), 57-69. Oğuz, A. (2004). Bilgi çağında yükseköğretim programları. Milli Eğitim Dergisi. Güz 164, 15 Haziran 2008 http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/164/oguz.htm Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 327-358. Özbek, R., Kahyaoğlu, M., & Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarinin öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232. Özdaş, F., & Çakmak, M. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2747-2766. Özdemir, S. M. (2012). Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları. Journal of Theoretical Educational Science, 5(3), 363-393. Özdemir, T. Y., & Orhan, M. (2019). Öğretmenlerin okul, okul yöneticisi ve öğrenci velisi kavramlarına yönelik metaforik algıları. Journal of Theoretical Educational Science, 12(2), 701-726. Özmantar, K. Z., & Arslan, F. Y. (2019). Metaphorical perceptions of prospective EFL teachers related to Turkish Education System= İngilizce ögretmen adaylarının Türk egitim sistemine ilişkin metaforik algilari. Pegem Journal of Education and Instruction, 9(1), Öztürk, D., & Koca, A. H. D. (2021). Ortaokul öğrencilerinin laboratuvar ve uzaktan eğitim kavramlarına yönelik metaforik algıları. Anadolu Öğretmen Dergisi, 5(1), 179-199. Saatcı, G., & Aksu, M. (2020). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerin koronavirüs algılarını metafor yolu ile tespit etmeye yönelik bir araştırma. Journal of Awareness, 5(4), 617-630. Saban, A., (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri, 6(2), 509-522. Sağlam, M., Özüdoğru, O. F., & Çıray, F. (2011). Avrupa birliği eğitim politikaları ve Türk Eğitim Sistemi’ne etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 87109. Sarıkaya, B. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına ilişkin metaforik algıları. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 1-16. Saylık, A., Saylık, N., & Sağlam, A. (2021). Eğitimcilerin gözünden Türk eğitim sistemi: Bir metafor çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 522-546. Şahin, A. (2019). Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri: metafor çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 121-159. Uğurlu, Z. (2018). Öğretmen adaylarının üniversite kavramına ilişkin algılarının metafor analizi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 82-97. Yanarateş, E., & Yılmaz, A. (2020). Öğretmen adaylarının "çevre duyarlılığı" kavramına yönelik metaforik algıları. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 40(3), 1019-1050. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yıldız, K. (2019). Yönetici ve lider kavramlarına ilişkin öğretmen görüşleri: Bir metafor çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1190-1216.

                                                                                                    
 • Article Statistics