BAŞLANGIÇ SEVİYESİ VİYOLONSEL EĞİTİM MATERYALLERİNDE ÖĞRENME MALZEMESİ OLARAK FOTOĞRAFIN KULLANIMININ ÖĞRENME SÜRECİNE KATKILARI

Author :  

Year-Number: 2022-126
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-12 17:06:49.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 186-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fotoğrafların öğrenme malzemesi olarak kullanılması durumunda başlangıç aşaması viyolonsel eğitiminde yaratacağı katkıların belirlenmesi araştırmanın amacıdır. Bu amaca uygun olarak başlangıç seviyesi viyolonsel eğitimine yönelik, fotoğraflarla zenginleştirilmiş bir metod kitap hazırlanmıştır. Kitap başlangıç seviyesi viyolonsel öğrencilerinden oluşan uygulama gruplarında ders kitabı olarak kullanılmıştır. Öğrenciler derslerinde gözlemlenmiş, viyolonsel öğretmeninin derslerdeki gözlemleri görüşmeler yapılarak öğrenilmiştir. Elde edilen veriler başlangıç seviyesi çalgı eğitim kazanımları çerçevesinde değerlendirilmiş ve uygulama grupları karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Fotoğrafların çalgı eğitiminde kullanılabilecek etkili görsel öğrenme malzemeleri olduğu anlaşılmış, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonlarının olumlu yönde etkilendiği belirlenmiştir. Fotoğrafın doğru çalma pozisyonunu bedene kazandırma ve vücut kontrolünü sağlamada olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to determine the contributions that will be made in the initial stage of cello education if the photographs are used as learning materials. In line with this purpose, a textbook enriched with photographs has been prepared for beginner-level cello education. The book was used as a textbook in practice groups consisting of beginner cello students. The students were observed in their lessons, and the cello teacher's observations in the lessons were learned through interviews. The data obtained were evaluated within the framework of the beginning level instrument education gains and the application groups were interpreted comparatively. It has been understood that photographs are effective visual learning materials that can be used in instrument education, and it has been determined that students' attention and concentration are positively affected. It has been concluded that photography has positive effects on gaining the correct playing position and providing body control.

Keywords


 • Akbaba, B. (2005). İnkılap tarihi öğretiminde fotoğraf kullanımı. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 65-78. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26125/275200

 • Allen, M., Gillespie, R. ve Tellejohn Hayes, P. (1994). Essential Elements For Strings A Comprehensive String Method Cello Book One. Milwakue, WI, U.S.A: Hal Leonard Corporation.

 • Bodur, F. (2016). Uzaktan öğretim ders kitaplarında kullanılan görsel öğelerin öğrenmeye etkileri (Anadolu Üniversitesi örneği). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 70-80. Erişim adresi: http://www.jret.org/

 • Fenmen, M. (1991). Müzikçinin Elkitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Feuillard, L. R. (1953). Mêthode Du Jeune Violoncelliste. Georges DELRIEU & Cie, Editeurs, Nice: avenue de la Victoire.

 • Friss, A. (1966). Gordonkaiskola I. Budapest: Editio Musica Budapest.

 • Gezgin, S. (1994). Basında Fotoğrafçılık. Der Yayınları. [Adobe Acrobat Reader sürümü]. Erişim adresi: http://www.suatgezgin.com/yayinlar/Basinda_Fotografcilik_1994.pdf

 • Karasar, N. (1994). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. (6.Basım). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

 • Marderovskij, L. (2000). Lessons In Cello Playing. Moscow: Muzyka.

 • Suzuki, S. (1982,1991). Cello School Cello Part Volume I Revised Edition. Miami, Florida, U.S.A.: Warner Bros. Publications.

 • Şimşek, A. (2003). Tarih öğretiminde görsel materyal kullanımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 4(1), 141-155. Erişim adresi: https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprMk1URT0

 • Türkben, T. (2019). Türkçe ders kitaplarındaki metin resimlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2),650-672. Doi: 10.17679/inuefd.547841

 • Türker, N. (2006). Basında fotoğrafın kullanılması fotoğrafın altyazı ile birlikte olayı ve durumu biçimlendirmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anasanat Dalı. İstanbul.

 • Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Yalçın, H. (2017). Türkitye’de mesleki müzik eğitimi veren kurumların mevcut durumları. Online Journal Of Music Scenes, 2(3), 37-66. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/ojomus/issue/33836/368966

                                                                                                    
 • Article Statistics