BAHŞAYİŞ LÜGATİNDE GEÇEN BAZI SÖZCÜKLER HAKKINDA

Author :  

Year-Number: 2022-126
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-16 13:59:46.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 90-95
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eski Anadolu Türkçesi veya Eski Türkiye Türkçesi diye adlandırdığımız yazı dili, bilindiği gibi, Anadolu ve Rumeli bölgesinde ve Oğuz-Türkmen lehçesi temelinde kurulup gelişmiş olan Türk yazı dilinin XIII-XV. yüzyıllar arasını kapsayan ilk dönemidir. Bahşayiş lugati bu dönemden kalma önemli bir sözlüktür. Bu sözlük Oğuzca birçok arkaik kelimeyi ortaya koyması bakımından bizi Eski Anadolu Türkçesinden çok daha önceki dönemlere götürür. 14. yüzyıl Oğuz Türkçesine ait bu dil malzemelerinden günümüz yazı dilinde artık kullanılmayan, ama Anadolu ağızlarında varlığını sürdüren sözcükleri aşağıya almayı uygun gördük. Bu çalışmada Bahşayiş lugatinde geçen sözcüklerin günümüz ağızlarındaki kullanımlarına dikkat çekerken aynı zamanda da Eski ve Orta Türkçe dönemlerindeki varlıkları tespit edilecektir.

Keywords

Abstract

Old Anatolian Turkish or Old Turkey Turkish we call literary language, as is known, Anatolia and Rumelia region and developed the written language of Turkey established on the basis of Oguz-Turkmen dialects XIII-XV. It is the first period covering centuries. Bahshayish lugati is an important dictionary from this period. This dictionary takes us back to the earlier periods of Old Anatolian Turkish in terms of displaying many archaic words in Oghuz. One of these language materials belonging to the 14th century Oghuz Turkish, we deemed it appropriate to take down the words that are no longer used in the written language of the present day, but which continue to exist in the Anatolian dialects. In this study, while presenting the usage of the words in Bahshayish lugat in today 's dialects, their existence in Old and Middle Turkish periods will be determined.

Keywords


 • Atalay, B. (1986). Divanü Lügat-it-Türk Tercümesi I-III, Ankara 1985 ve Divanü Lûgat- it-Türk Dizini “Endeks”. TDK Yay., Ankara.

 • Caferoğlu, A. (1993). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Enderun Kitabevi. 3. Baskı, İstanbul.

 • Korkmaz, Z. (2005). Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri, Fikret Türkmen Armağanı. TKAE yay.

 • Toparlı R., Vural H., Karaatlı R. (2003). Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., Ankara

 • Turan, F. (2001). Eski Oğuzca Sözlük: Bahşayis Lügati. İstanbul: Bay. yay.

 • Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü 1-12. TDK Yay. Ankara. 1963-1982.

                                                                                                    
 • Article Statistics