18-30 YAŞ ARALIĞINDAKİ BİREYLERİN COVİD-19 İLE İLGİLİ HUKUK Bİ-LİNÇLERİ İLE COVİD-19 AŞISINA KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-125
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-26 20:39:32.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 191-202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışmada, 18-30 yaş aralığındaki bireylerin Covid-19 ile ilgili hukuk bilinçlerinin değerlendirilmesi ve Covid-19 aşısına karşı tutumların belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma evreni Samsun il merkezinde yaşayan 18-30 yaş aralığındaki bireyler oluşturmaktadır. Basit rastgele örneklem yöntemi ile 384 birey çalışmaya dahil olmuştur. Çalışmada elde edilen veriler online anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplamı aracı olarak iki bölümden oluşan anket formunun ilk bölümünde sosyo-demografik özellikler ile çalışmacılar tarafından oluşturulan hukuk bilincini ölçen sorular yer almıştır. İkinci bölümde ise Geniş ve arkadaşları (2020)’nın geliştirdikleri ve geçerliliği ile güvenirliğini yaptıkları “Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği” yer almıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden (ortalama, standart sapma, frekans, yüzde), bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yararlanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında ve p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin Covid-19 aşılarına karşı olumlu tutumlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin cinsiyet, medeni durum, gelir, yaş, eğitim durumu, meslek, covid-19 ile ilgili yasal boyutu bilme, covid-19 aşısı ile ilgili yasal düzenlemeler ve idari yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmaları ile Covid-19 aşılarına yönelik olumlu ve olumsuz tutumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamaktadır. Sonuç: Aşı uygulamalarının toplumda yaygınlaştırılması için bireylerin aşı tutumlarını etkileyen faktörlerin saptanması ile aşıya karşı oluşturulan yanlış bilgilerin önüne geçilmesi için programların ve eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir.

 

 

 

Keywords

Abstract

Aim: In the study, it was aimed to evaluate the legal awareness of individuals between the ages of 18-30 about Covid-19 and to determine their attitudes towards the Covid-19 vaccine. Materials and Methods: The population of the research consists of individuals between the ages of 18-30 living in the city center of Samsun. With the simple random sampling method, 384 individuals were included in the study. The data obtained in the study were collected through an online questionnaire. As a data collection tool, the first part of the questionnaire, which consists of two parts, included questions measuring socio-demographic characteristics and legal awareness created by the researchers. In the second part, the “Attitudes Towards Covid-19 Vaccine Scale” developed and validated and validated by Wide et al. (2020) was included. In the analysis of the data, descriptive statistical methods (mean, standard deviation, frequency, percentage), t-test for independent samples and one-way analysis of variance (ANOVA) were used. The results were evaluated at 95% confidence interval and p<0.05 significance level. Results: It was determined that the individuals participating in the study had a moderate positive attitude towards Covid-19 vaccines. There is a difference between the positive and negative attitudes of individuals towards Covid-19 vaccines with their knowledge of gender, marital status, income, age, education level, occupation, legal dimension related to covid-19, legal regulations and administrative sanctions related to covid-19 vaccine. there is no statistically significant difference. Conclusion: It is recommended to organize programs and trainings in order to determine the factors affecting the vaccination attitudes of individuals and to prevent false information about vaccines in order to popularize vaccination practices in the society.

Keywords