TANNENBAUM’UN YILDIZ MODELİ’NİN KURAMSAL YAPISI

Author:

Year-Number: 2022-126
Number of pages: 150-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze kadar pek çok zekâ tanımlaması ve sınıflaması yapılmıştır. Bu araştırmada Tannenbaum’un Yıldız (Deniz Yıldızı) modelinin kuramsal yapısı genel hatları ile ele alınmıştır. Araştırma kuramsal bir çalışmadır. Yıldız modelinde bir çocuğun üstün yetenekli/zekâlı olabilmesi için genel yetenek, özel yetenek, çevresel faktörler, zihinsel olmayan bireysel faktörler ve şans faktörlerini barındırması gerekmektedir. Tannenbaum, genel yeteneği genel zekâ olarak tanımlamıştır. Özel yetenek matematik, sanat ve dil gibi alanlara ilişkin özel beceriler kümesidir. Bahsedilen modelde üstün yetenekli bir bireyde zekâ kadar zekâ ile ilgili olmayan bazı özelliklerin de önemli olduğu belirtilmektedir. Örneğin başarıya ulaşma isteği, tatmin olma vb. gibi özelliklerin üstün yetenekli bir bireyi başarıya götüren özellikler olduğundan bahsedilmektedir. Modeldeki bileşenlerden bir diğeri çevresel faktörlerdir. Tannenbaum’a göre çevresel faktörler, yeteneğin ortaya çıkması için önemlidir. Modeldeki şans faktöründen kasıt ise şudur: yeteneklerin keşfedilebilmesi için belli şartların ve imkânların oluşması önemli olabilmektedir. Diğer bir ifade ile doğru zamanda doğru yerde olmak önemlidir. Bu faktörlerin her biri statik ve dinamik alt faktörlerden oluşmaktadır. Statik faktörler, bir kişinin hazır bulunuşluluğu ile ilgili faktörleri içerir. Bir kişinin başarı düzeyi, sağlığı ve çevresiyle olan ilişkisi zamanla değişebilir. Dinamik faktörler, kişiyi etkileyen ve değişime yol açan eğitimsel, sosyal ve öğrenme süreçlerini içerir. Tannenbaum'un Yıldız Modeline göre doruğa ulaşılması, yani başarılı olmak tüm faktörlerin bir araya gelmesine bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın önemle üzerinde durduğu üstün yeteneklilerin/zekâlıların tanılanması açısından Yıldız Modeline dayalı bir uygulama gerçekleştirilebilir.

Keywords

Abstract

Many definitions and classifications of intelligence have been made from the past to the present. In this research, the theoretical structure of Tannenbaum's Star (Starfish) model is discussed in general terms. The research is a theoretical study. In order for a child to be gifted/intelligent in the star model, it is necessary to include general ability, special ability, environmental factors, individual factors that are not mental and chance factors in order to be gifted/intelligent. Tannenbaum defined general ability as general intelligence. A special ability is a set of special skills related to areas such as mathematics, art and language. In the mentioned model, it is stated that some characteristics that are not related to intelligence as well as intelligence are important for a gifted individual. For instance, it is mentioned that the desire to achieve success, satisfaction, etc. such characteristics are the characteristics that lead a gifted individual to success. Another of the components in the model is environmental factors. According to Tannenbaum, environmental factors are important for the emergence of talent. The intention of the luck factor in the model is the following: it may be important to create certain conditions and opportunities for the discovery of abilities. In other words, it is important to be in the right place at the right time. Each of these factors consists of static and dynamic sub-factors. Static factors include factors related to the readiness of a person. The success level of a person, his health and his relationship with his environment may change over time. Dynamic factors include educational, social and learning processes that affect a person and lead to change. According to Tannenbaum's Star Model, reaching the climax, that is succeeding, depends on combination of all factors. An application based on the Star Model can be carried out in terms of the diagnosis of the gifted / talented ones, which the Ministry of National Education focuses on with great importance.

Keywords