ÜNİVERSİTELERİN MARKA DEĞERİNİN YÜKSELTİLMESİNDE GÖRSEL KİMLİĞİN ÖNEMİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-125
Number of pages: 100-119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketicinin algısını doğrudan etkileyerek, rakiplerinden farklılığını göstermede etkili bir araç olan görsel kimlik, marka değerinin artırılması için de temel bir ihtiyaçtır. Bir kurumun marka değerini oluşturmak için marka imajı, marka kişiliği, marka farkındalığı, marka sadakati gibi bileşenlerin kurum tarafından istenilen düzeye getirmek için görsel kimlik tasarımı önemi büyüktür. Görsel kimlik, marka ve tüketici arasında iletişim kurup, duygusal bir bağ oluşması ve markanın hedef kitle tüketicilerine olumlu bir izlenim sağlanmasını hedefler. Görsel kimliğin etkili, tutarlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yapılması, markanın bileşenlerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu da marka değerini ve imajını tüketicinin gözünde doğru yere oturtacaktır. Böylece tüketici tercihlerini marka lehine kullanabilecektir. Her yıl açılan vakıf ve devlet üniversiteleri öğrenci seçebilmek için tüm imkânları zorladığı görülmektedir. Tüketici rolüyle öğrenciler, tercih edeceği üniversitenin imkânlarının ne olduğunu, farklılıklarının neler olduğunu, eğitim kalitesinin hangi seviyede olduğunu, akademisyen sayısının kaç olduğunu, ulaşım ve barınma ihtiyacının nasıl olduğunu, mezun olduğunda bulacağı iş imkânlarının neler olduğu gibi sorulara cevap aramaktadır. Aynı şekilde bir akademisyenin çalışmayı tercih ettiği üniversitede ki şartları öğrenme ihtiyacı her zaman önemli bir etken olmuştur. Kurumsallaşan bir üniversite bu sorulara cevap vermekte ve farklı olduğu yönlerini tüketicinin gözünde iyi bir marka olma yolunda tanıtım mecralarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bu çalışmada üniversitelerin kurumsal kimliğinin görünen yüzü olan görsel kimliğin doğru bir şekilde tasarlamak ve iletişim şeklini oluşturmanın üniversite marka değerine vereceği katkı incelenecektir.

Keywords

Abstract

Visual identity, which is an effective tool in showing the difference from its competitors by directly affecting the perception of the consumer, is also a basic need for increasing the brand value. Visual identity design is of great importance in order to bring components such as brand image, brand personality, brand awareness, brand loyalty to the desired level by the institution in order to create the brand value of an institution. Visual identity aims to establish an emotional bond between the brand and the consumer, and to provide a positive impression to the target audience of the brand. Making visual identity with an effective, consistent and sustainable approach will positively affect the components of the brand. This will put the brand value and image in the right place in the eyes of the consumer. Thus, the consumer will be able to use their preferences in favor of the brand. It is seen that the foundation and state universities that are opened every year force all the opportunities to select students. In the role of consumers, students seek answers to questions such as what the opportunities of the university they will choose are, what are the differences, what is the level of education quality, how many academics are there, what is the need for transportation and accommodation, what are the job opportunities they will find when they graduate. Likewise, the need to learn the conditions in the university where an academic prefers to work has always been an important factor. An institutionalized university answers these questions and actively uses promotional channels to become a good brand in the eyes of consumers. In this study, the contribution of the visual identity, which is the visible face of the corporate identity of the universities, to the university brand value by designing the visual identity correctly and creating the communication style will be examined.

 

 

Keywords