ERZURUM YÖRESİ MAHALLİ SANATÇILARININ MÜZİKAL İCRA YÖNTEMLERİ VE EĞİTİMLERİNİN FARKLI AÇILARDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-125
Number of pages: 265-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erzurum, tarihi derinliği ve coğrafi konumu ile kültürel anlamda, folklorik anlamda farklılık oluşturabilmiş merkezlerdendir. Müzik folkloru açısından oldukça önemli bir repertuara sahip olan bölge, günümüzde de yetiştirdiği sanatçılar ile müzik folkloru alanındaki önemini ve konumunu korumaktadır. Bunun yanında, kültürel olarak oldukça zengin bir alt yapıya sahip olması, bu çalışmanın gerçekleşmesindeki sebeplerdendir. Mahalli sanatçıların hayatlarına dair ipuçlarını belirtmek, yetiştikleri ortamı tanıtmak, yörede sesli ve sazlı icraların ne oranda yapıldığını tespit etmek ve müzikal faaliyetlerinde ağırlıklı olarak hangi çalgılarla icraların yapıldığını saptamanın, bölge müzik kültürünü tanımak açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak tarama modeli kullanılmıştır. Türk Radyo Televizyon (TRT) Türk Halk Müziği (THM) Repertuarında kayıtlı olan Erzurum yöresi türkülerine kaynaklık eden mahalli sanatçılar hakkındaki bilgiler farklı kaynaklardan araştırılarak sanatçıların hayatı, sanatı ve yetişme ortamları hakkında bilgiler toplanmıştır.

Keywords

Abstract

Erzurum, with its historical depth and geographical location, is one of the centers that can make a difference in the cultural sense in terms of folklore. The region, which has a very important repertoire in terms of music folklore still maintains its position and importance in the field of music folklore with its artists. Besides, the fact that it has a culturally rich infrastructure  has led us to research local artists in this region we have came to the conclusion that is important to identify the clues about the lives of local artist, to introduce the environtment in which they are raised to determine the extent of the sounded and instrumental performances in the region and to determine the instruments which are mainly used in musical activites. In this study, scanning model was used as a research method The information about the Turkish Radio Television (TRT) Turkish Folk Music (THM) Repertoire recorded in the Erzurum region were searched from different about the artists life, art and habitat was gathered.

Keywords