REKREASYONEL ALANLARI KULLANAN YAŞLI BİREYLERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE YÜRÜYÜŞ SÜRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2022-124
Number of pages: 246-254
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşılar için önemli aktivitelerden biri sağlık koşullarına uygun olacak şekilde düzenli olarak yürümeleridir. Çalışmanın amacı rekreasyonel alanları kullanan yaşlıların sosyo-demografik özelliklerine göre yürüyüş sürelerini karşılaştırarak değerlendirmektir.      Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini Bitlis ve Tunceli il merkezlerinde rekreasyonel alanları kullanan ≥65 yaş bireyler oluşturmaktadır. Veri değerlendirmede araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanan ve bireylerin sosyo demografik özellikleri ile yürüme süresini belirleyen 16 soruluk anket formu kullanılmıştır. Yaşlıların eğitim durumu, aylık geliri ve yaşadığı ev ile yürüyüş süresi arasında anlamlı fark vardır. Ayrıca zayıfta olsa gelir ve eğitim düzeyi ile yürüyüş süresi arasında pozitif korelasyon vardır. Katılımcıların bazı alışkanlıklarına bakıldığında yarısına yakını düzenli olarak yürüyüş yapmakta ve çok azının spor ile hobi faaliyetleri vardır. Yaşlıların önemli bir çoğunluğu haftanın 7 günü günlük 10 dakikanın üzerinde rekreasyonel alanlarda yürüyüş yapmakta ve ortalama yürüyüş süresi 25 dakikadır. Yaşlıların çoğunluğu haftanın yedi günü rekreasyonel alanlarda yürüyüş yapsa da bazı özelliklere sahip yaşlılar bu alanları kullanmada yetersiz kalmaktadır. Gelir düzeyi ile öğrenim düzeyi düşük olanlar, kendine ait evi olanlar bu alanlarda daha az süre yürüyüş yapmaktadır. Yaşlı kadınların rekreasyonel alanları az kullanması yürüme açısından dezavantajlı bir durumda kalmalarına neden olmakta ve sağlık açısından olumsuz etkilenmelerine yol açabilmektedir. Bu özelliklere sahip yaşlıların bu alanları kullanmaları için iyileştirmeler yapılmalı ve yürümenin önemine dair farkındalıkları artırılmalıdır. Maddi imkansızlıkları olan, rekreasyonel alanlara ulaşım sorunu olan ve yürüyüş süresi düşük yaşlılara evde yapılabilecek egzersizler de önerilebilir.

Keywords

Abstract

One of the important activities for the elderly is to walk regularly in accordance with their health conditions. The study aims to assess the walking times of the elderly people using recreational areas by comparing according to their socio-demographic characteristics. The population of this descriptive study consists of individuals aged ≥65 years using recreational areas in the city centers of Bitlis and Tunceli. In the data evaluation, a 16-question questionnaire, prepared by the researchers in compliance with the purpose of the study and determining the walking time and socio-demographic characteristics of the individuals, was used.    There is a significant difference between the educational background, monthly income, home, the home they live and walking time of the elderly. In addition, there is a positive correlation between income and educational background and walking time, albeit weakly. Considering some of the habits of the participants, nearly half of them regularly take walks and very few of them have sports and hobbies. A significant majority of the elderly walk in recreational areas for more than 10 minutes a day and 7 days a week, and the average walking time is 25 minutes. Although the majority of the elderly walk in recreational areas seven days a week, the elderly people with certain attributes are insufficient in using these areas. Those with low income and educational background and those who have their own house, walk less in these areas. Older women's use of recreational areas less causes them to be disadvantaged in terms of walking and may lead to adverse health effects on them. Improvements should be performed for the elderly with these attributes to use these areas and their awareness regarding the importance of walking should be increased. Exercises that can be done at home can also be offered to the elderly who have financial difficulties, have problems in reaching recreational areas and have low walking time.

Keywords