SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMELERİNİN AKRAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Author:

Year-Number: 2022-127
Number of pages: 206-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin akran eğitimine ilişkin tutumlarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli benimsenmiş, betimsel çalışma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İzmir ilinde çalışan 473 sınıf ve okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Özdemir (2018) tarafından geliştirilen “Akran Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin akran eğitimi tutum puanlarının düzeylerini belirlemek için betimsel istatistikler kullanılmış; cinsiyet, branş ve çalıştıkları okul türüne göre ortalama puanların anlamlı düzeyde farklılaşma durumunu belirlemek için t-testi yapılmıştır. Öğretmenlerin akran eğitimi tutum puanları ortalamasının yaş, öğrenim durumu, kıdem ve sosyo-ekonomik düzey durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizinde ortaya çıkan farklılaşmanın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini belirlemek için LSD analizi gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan farklılaşmanın anlamlılık değeri .05 olarak kabul edilmiştir. Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin akran eğitimine yönelik tutumları cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, branş ve kıdem değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, okul türü ve sosyo-ekonomik düzey değişkenleri ile Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin akran eğitimine yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırma sonucunda sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin akran eğitimi hakkındaki tutumlarının; kullanım alt boyutu ve akran eğitimi ölçeği toplam puanları yüksek, program içeriği alt boyutunda ise orta olduğu belirlenmiş, akran eğitimi konusunda öğretmenlere bilgilendirici nitelikte hizmet içi eğitimlerin verilmesi önerilmiştir. 

Keywords

Abstract

This research aims to determine the attitudes of classroom and preschool teachers towards peer education. In the research, the scanning model, which is one of the quantitative research methods, was adopted and the descriptive study model was used. The study group of the research consists of 473 classroom and pre-school teachers working in Izmir in the spring term of the 2019-2020 academic year. The "Attitude Scale Towards Peer Education" developed by Özdemir (2018) was used. Descriptive statistics were used to determine the levels of teachers' peer education attitude scores; A t-test was used to determine the significant differentiation of mean scores according to gender, branch and type of school they work in. A one-way analysis of variance was conducted to determine whether there was a significant difference in the average of teachers' peer education attitude scores according to age, educational status, seniority and socio-economic status. LSD analysis was performed to determine between which groups the differentiation occurred in the one-way analysis of variance. The significance value of the resulting differentiation was accepted as .05. While there was no statistically significant difference in the attitudes of classroom and preschool teachers towards peer education according to gender, age, education level, branch and seniority variables, there was no statistically significant difference between school type and socio-economic level variables and the attitudes of classroom and preschool teachers towards peer education. a difference was found. As a result of the research, the attitudes of classroom and preschool teachers about peer education; It was determined that the total scores of the use sub-dimension and the peer education scale were high and the program content sub-dimension was moderate, and it was recommended to give informative in-service training to teachers on peer education.

Keywords