TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAPSAYICI EĞİTİM ÖZYETERLİKLERİNİN YORDAYICISI OLARAK ELEŞTİREL ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÖZYETERLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-127
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-03 12:57:04.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 244-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya üzerinde yaşanan tarihsel, kültürel ve sosyolojik değişimler sonucu okul sistemleri birçok açıdan birbirinden farklı öğrencileri içerisinde barındırır hale gelmiştir. Geçmişleri, engelleri veya diğer kişisel özelliklerine rağmen her bir öğrencisini öğrenen olarak içerisine alan okul sistemlerinin oluşturulmasında kapsayıcı eğitim anlayışının benimsenmesi önemlidir. Bu süreçte öğretmenler hayati rol oynar. Bu noktadan hareketle çalışmada temel eğitim öğretmenlerinin kapsayıcı eğitim özyeterliklerinin eleştirel çokkültürlü eğitim özyeterlikleri tarafından yordanma durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Erzurum ilinde görev yapmakta olan 315 temel eğitim kademesi öğretmeni (okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni) katılmıştır. Öğretmenlerin kapsayıcı eğitim özyeterliklerinin belirlenmesinde “Öğretmen Kapsayıcı Eğitim Özyeterlik Ölçeği” eleştirel çokkültürlü eğitim özyeterliklerinin belirlenmesinde “Eleştirel Çokkültürlü Eğitim Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda temel eğitim öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim beceri özyeterliklerinin kapsayıcı eğitimde doğru planlama yapmanın önemi ve kapsayıcı eğitimde sorumluluk alabilmenin gerekliliğini yordadığı saptanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin kapsayıcı eğitimde kişisel donanıma duydukları endişe düzeyleri sınıf öğretmenlerinde anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin deneyimledikleri dezavantaj türünün kapsayıcı eğitim özyeterlikleri ve eleştirel çokkültürlü eğitim öğretmen özyeterlikleri üzerinde anlamlı değişim yarattığı saptanmıştır.

 

Keywords

Abstract

As a result of the historical, cultural and sociological changes experienced around the world, school systems have contained students who differ from each other in many different ways. It is important to adopt an inclusive education approach in the creation of school systems by which incorporate into each a student as learner despite their background, disability or other personal characteristics. Teachers play an important role in this process. From this point of view, it is aimed to examine the predictive status inclusive education self-efficacy of primary education teachers by critical multicultural education self-efficacy. 315 primary education level teachers (preschool teachers and elementary school teachers) working in Erzurum province participated in the research. The teacher inclusive education self-efficacy scale was used to determine the inclusive education self-efficacy of teachers. Also, critical multicultural education teacher competency scale was used to determine critical multicultural education self-efficacy. As a result of the research, it was determined that the multicultural education skill self-efficacy of the primary education teachers predicted the importance of making the right planning in inclusive education and also the necessity of taking responsibility in inclusive education. The anxiety levels of preschool teachers about personal equipment in inclusive education were found to be significantly higher in elementary school teachers. It has been determined that the type of disadvantage experienced by teachers has created a significant change on inclusive education self-efficacy and critical multicultural education teacher self-efficacy. 

 

Keywords


 • Acar-Çiftçi, Y. (2015). Teachers' perception of their cultural competencies within the context of multicultural education (Unpublished doctoral dissertation). Yıldız Teknik University, İstanbul.

 • Akın, E. (2016). Türkçe öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and Historyof Turkish or Turkic, 11(3), 29-42.

 • Allen, A., Hancock, S. D., Starker-Glass, T., & Lewis, C. W. (2017). Mapping culturally relevant pedagogy into teacher education programs: A critical framework. Teachers College Record, 119(1), 1–26.

 • Alnahdi, G. H., Saloviita, T., & Elhadi, A. (2019). Inclusive education in Saudi Arabia and Finland: Pre-service teachers' attitudes. Support for learning 34(1), 71-85.

 • Altıntaş, E. & Şengül, S. (2014). Özel eğitim dersinin kaynaştırmaya yönelik tutumlar ve kazanımlar bakımından değerlendirilmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 1-12.

 • Artan, İ. ve Uyanık-Balat, G. (2003). Okul öncesi eğitimcilerinin entegrasyona ilişkin bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1), 65-80.

 • Aslan, M. ve Kozikoğlu, İ. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları: Van ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Dergisi, 31, 729-737.

 • Bahtiyar, M., Çetin, Z., Eran, N., Özözen-Danacı, M., ve Pınarcık, Ö. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumları. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 3(2)

 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.

 • Banks, J. A. (2015). Multicultural education: Characteristics and goals. In J. A. Banks, & C. A. M. Banks (Eds.), Multicultural education: Issues and perspectives (9th ed., pp. 2–23). John Wiley & Sons, Inc.

 • Banks, J. A., Cookson, P., Gay, G., Hawley, W. D., Irvine, J. J., Nieto, S., et al. (2001). Diversity within unity: Essential principles for teaching and learning in a multicultural society. Phi Delta Kappan, 83(3), 196–203. https://doi.org/10.1177/003172170108300309.

 • Başarır, F., Sarı, M. ve Çetin, A. (2014). Öğretmenlerin çok kültürlü eğitim algılarının incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 91-110.

 • Bekir, H., & Bayraktar, V. (2018). Pre-service preschool teachers’s perception of multiculturalism. International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus). 1121-1132.

 • Berthelsen, D. & Karuppiah, N. (2011). Multicultural education: The understandings of preschool teachers in Singapore. Australasian Journal of Early Childhood, 36 (4), 3842.

 • Booth, T., & Dyssegaard, B. (2008). Quality is not enough the contribution of inclusive values to the development of education for all. 29 Ekim 2021 tarihinde https://www.eenet.org.uk/resources/docs/QualityIsNotEnough.pdf sayfasından erişilmiştir.

 • Börü, N. (2018). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özeliklerini gösterme düzeyi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 19-30.

 • Boydak-Özan, M. ve Şengür, D. (2017). Öğretmenlerin çok kültürlü eğitim ve anadilde eğitim hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2),

 • Bulut, C. ve Başbay, A. (2014). Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 957-978.

 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • Byrd, C. M. (2014). The associations of intergroup interactions and school racial socialization with academic motivation. The Journal of Educational Research, 108, 10–21.

 • Can, E. ve Kara, Z. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi öğrencilerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 71-96.

 • Cant, H. (1994). Inclusive education Alberta Canada. Australian Association of Special Education National Newsletter, 5, 3–6.

 • Çapçı, S. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algıları ve çok kültürlü eğitim uygulamaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Chang, I. (2012). Multicultural education in Korea: Its origin, status, and direction. Multicultural Education Review, 4(2), 60–90. https://doi.org/10.1080/ 2005615X.2011.11102894.

 • Choi, S. ve Lee, S. W. (2020). Enhancing teacher self-efficacy in multicultural classrooms and school climate: The role of professional development in multicultural education in the United States and South Korea. AERA Open, 6(4), 1-16.

 • Chung, Y. K. (2013). An analysis on the Honduras study abroad program and mapping out Korean study abroad program for multicultural teacher education. The Korea Educational Review, 19(2), 145-166.

 • Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences (3th ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

 • Craig, S. L., Smith, S. J., & Frey, B. B. (2019). Professional development with universal design for learning: supporting teachers as learners to increase the implementation of UDL. Professional Development in Education, 1-16. https://doi.org/10.1080/19415257.2019.1685563

 • Crano, W. D., & Brewer, M. B. (2002). Survey design and sampling. Principles and methods of social research (2nd ed.). Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ.

 • Cruickshank, K., & Westbrook, R. (2013). Local and globaldconflicting perspectives? The place of overseas practicum in preservice teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41(1), 55-68.

 • Cushner, K. (2007). The role of experience in the making of internationally-minded teachers. Teacher Education Quarterly, 34, 27–39.

 • Cushner, K., & Brislin, R. (1996). Intercultural interactions. Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Demir, M. K. & Açar, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin düşünceleri. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 30(3),

 • Demir, S. ve Başarır, F. (2013). Çokkültürlü eğitim çerçevesinde öğretmen adaylarının öz- yeterlik algılarının incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(1), 609-641.

 • den Brok, P., & Levy, J. (2005). Teacher–student relationships in multicultural classes: Reviewing the past, preparing the future. International Journal of Educational Research, 43, 72–88.

 • Desombre, C., Lamotte, M., & Jury, M. (2019). French teachers’ general attitude toward inclusion: The indirect effect of teacher efficacy. Educational Psychology, 39(1), 38-50.

 • Digiorgio, C. (2008). Negotiating cultural and academic expectations in a minority language school: The inclusive and exclusive effects of a principal’s vision. International Journal of Leadership in Education, 11(2), 169-189.

 • Ekici, F. Y. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının kültürel zeka düzeyleri ve çok kültürlü eğitime yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1941-1956.

 • Engelbrecht, P., Savolainen, H., Nel, M., & Malinen, O. P. (2013). How cultural histories shape South African and Finnish teachers’ attitudes towards inclusive education: A comparative analysis. European Journal of Special Needs Education, 28(3), 305-318.

 • Engin, G. ve Genç, S. G. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği). Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 30-39.

 • Florian, L., & Linklater, H. (2010). Preparing teachers for inclusive education: using inclusive pedagogy to enhance teaching and learning for all. Cambridge Journal of Education, 40(4), 369–386.

 • Fong, A., & Sheets, H. R. (2004). Multicultural education teacher conceptualization and approach to implementation. Multicultural Education, 12(1) 10-15.

 • Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education, 53(2), 106–116.

 • Gorski, P. C. (2009). What we’re teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi. Teaching and Teacher Education, 25(2), 309–318. https:/ doi.org/10.1016/j.tate.2008.07.008.

 • Hachfeld, A., Hahn, A., Schroeder, S., Anders, Y., & Kunter, M. (2015). Should teachers be colorblind? How multicultural and egalitarian beliefs differentially relate to aspects of teachers' professional competence for teaching in diverse classrooms. Teaching and Teacher Education, 48, 44–55.

 • Hammond, H., & Ingalls, L. (2003). Teachers’ attitudes toward inclusion: Survey results from elementary school teachers in three south-western rural school districts. Rural Special Education Quarterly, 22(2), 24-30.

 • Haskell, S. H. (2000). The determinants of arithmetic skills in young children: some observations. European Child & Adolescent Psychiatry, 9(2), 77-86.

 • Henfield, M. S., & Washington, A. R. (2012). “I want to do the right thing but what is it?”: White teachers’ experiences with African American students. The Journal of Negro Education, 81(2), 148–161. https://doi.org/10.7709/jnegroeducation.81.2.0148.

 • Howard, T. C., & Rodriguez-Minkoff, A. C. (2017). Culturally relevant pedagogy 20 years later: Progress or pontificating? What have we learned and where do we go? Teachers College Record, 119(1), 1–32.

 • Hyland, N. E. (2009). One white teacher’s struggle for culturally relevant pedagogy: The problem of the community. The New Educator, 5(2), 95–112.

 • Irvine, J. J. (2003). Educating teachers for diversity: Seeing with a cultural eye (Vol. 15). Teachers College Press.

 • Jelas, Z. M. (2010). Learner diversity and inclusive education: A new paradigm for teacher education in Malaysia, International Conference on Learner Diversity, Procedia Social and Behavioral Sciences, 7(C), 201-204, Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.10.028

 • Karadağ, Y. ve Özden, D. Ö. (2020). Çokkültürlü eğitim ortamlarına geleceğin sosyal bilgiler öğretmenlerini hazırlamak: Öğretmen adaylarının çokkültürlü yeterlikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 179-201.

 • Karadeniz, S. (2021). Çok kültürlü sınıflarda görev yapan öğretmenlerin çokkültürlülük algılarını etkileyen etkenler nelerdir (Yayımlanmamış yüksek lisans projesi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

 • Kaya, Y. (2013). Öğretmenlerin çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi: Diyarbakır ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

 • Kazu, H. ve Deniz, E. (2019). Kapsayıcı eğitim bağlamında öğretmenlerin mülteci öğrencilere ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1336-1368.

 • Kortman, W. (2001, October). The indispensable role of special education. Paper presented at the Australian Association of Special Education, Melbourne.

 • Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. American Educational Research Journal, 32(3), 465–491.

 • Ladson-Billings, G. (2009). The dream keepers: Successful teachers of African American children (2nd ed.). Jossey-Bass.

 • Landis, D., Bennett, M., & Bennett, J. (2004). Handbook of intercultural training. Thousand Oaks, CA: Sage

 • Leatherman, J. M. (2007). I just see all children as children: Teachers’ perceptions about inclusion. The Qualitative Report, 12(4), 594-611.

 • Lee, H. K. (2008). International marriage and the state in South Korea: Focusing on governmental policy. Citizenship Studies, 12, 7-23.

 • Lee, S. Y. (2016). A study of Korean pre-service teachers comparisons of teaching practices between Korean and American schools: Interpretation of their comparisons through the lens of critical race theory. Global Studies Education, 8(4), 57-97.

 • Main, S., Chambers, D. J., & Sarah, P. (2016). Supporting the transition to ınclusive education: Teachers' attitudes to ınclusion in the seychelles. International Journal of Inclusive Education, 20(2), 1270-1285.

 • Marangoz, G. (2014). The perception of school administrators and teachers towards multicultural education (Unpublished master’s thesis). Bahcesehir University, Istanbul.

 • Marangoz, G., Aydın, H. ve Adıgüzel, T. (2015). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime karşı algısı. International Periodical For The Languages, Literature and Historyof Turkish or Turkic, 10(7), 709-720.

 • McAllister, G., & Irvine, J. J. (2000). Cross cultural competency and multicultural teacher education. Review of Educational Research, 70, 3–24.

 • McAuliffe, M., & Khadria, B. (2019) World migration report 2020. International Organization for Migration. https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020

 • MEB. (2016). 2015 yılı idare faaliyet raporu. Ankara: Strateji Geliştirme Başkanlığı.

 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2020). Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2019/’20. Strateji Geliştirme Başkanlığı. http://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-istatistikleriyayinlanmistir-orgun-egitim-20192020/icerik/397 sayfasından erişilmiştir.

 • Mullen, C. A. (2001). Disabilities awareness and the preservice teacher: A blueprint of a mentoring intervention. Journal of Education for Teaching, 27(1), 39-61.

 • Narkun, Z. (2019). The teachers’ self-efficacy and its importance for inclusive education. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 25, 151-176.

 • Noordhoff, K., & Kleinfeld, J. (1993). Preparing teachers for multicultural classrooms. Teaching and Teacher Education, 9, 27–29.

 • Odom, S. L., Buysse, V., & Soukakou, E. (2011). Inclusion for young children with disabilities. Journal of Early Intervention, 33(4), 344-356.

 • Onur-Sezer, G. ve Bağçeli-Kahraman, P. (2017). Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının Çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişki: Uludağ üniversitesi örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakütlesi Dergisi, 13(2), 550560.

 • Orel, A., Zerel, Z. & Töret, G. (2004). Sınıf öğretmenlerini adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi, 5(1), 23-33.

 • Özen, F. (2015). Evaluation of the attitudes of teacher candidates towards democracy and multicultural education. International Journal of Humanities and Education, 1(2), 182

 • Özözen, M., Eran, N., Nuray, D., Çetin, Z., Pınarcık, Ö. ve Bahtiyar, M. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi,

 • Parkhouse, H., Lu, C. Y., & Massaro, V. R. (2019). Multicultural education professional development: A review of the literature. Review of Educational Research, 89(3), 416– 458. https://doi.org/10.3102/0034654319840359.

 • Pence, H. M., & MacGillivray, I. K. (2008). The impact of an international field experience on preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 24(1), 14-25.

 • Polat, İ. ve Kılıç, E. (2013). Türkiye’de çokkültürlü eğitim ve çokkültürlü eğitimde öğretmen yeterlilikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 352-372.

 • Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 154-164.

 • Quinn, S. M. F., Morton, M. L., & Brindley, R. (2011). A window of opportunity: Perspectives of preservice teachers from the United States on the customs and practices of teaching in primary schools in England. Teacher Development, 15(1), 37-52.

 • Rakap, S. & Kaczmarek, L. (2010). Teachers’ attitudes towards inclusion in Turkey. European Journal of Special Needs Education, 25(1), 59-75.

 • Rouse, M. (2008). Developing inclusive practice: A role for teachers and teacher education? Education in the North, 1(16), 1-20.

 • Saraç, T. & Çolak, A. (2012). Kaynaştırma uygulamaları sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-28.

 • Seidl, B. L., & Deglau, D. (2005). Preaching life into culture. In S. Hughes (Ed.), What we still don’t know about teaching race can hurt us: How to talk about it in classrooms (pp. 181–207). New York, NY: Edwin Mellen Press.

 • Serttaş , G. (2019). Okul öncesi dönemde çok kültürlü eğitim uygulamaları çalışmalarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Gazimağusa.

 • Siviş, S. (2019). Öğretmenlerin eğitimde çok kültürlülük üzerine algılarını değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

 • Siwatu, K. O. (2007). Preservice teachers’ culturally responsive teaching self-efficacy and outcome expectancy beliefs. Teaching and Teacher Education, 23(7), 1086–1101. https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.07.011.

 • Slee, R. (2019). Belonging in an age of exclusion. International Journal of Inclusive Education, 23(9), 909-922. doi:10.1080/13603116.2019.1602366

 • Sleeter, C. E. (2008). Preparing White teachers for diverse students. In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, & J. McIntyre (Eds.), Handbook of research in teacher education: Enduring issues in changing contexts (3rd ed, pp. 559–582). Lawrence Erlbaum. https:/ doi.org/10.1016/j.tate.2008.04.003.

 • Sorkos, G. ve Hajisoteriou, C. (2020). Sustainable intercultural and inclusive education: Teachers’ efforts on promoting a combining paradigm. Pedagogy, Culture & Society, 1

 • Stachowski, L., Richardson, W. J., & Henderson, M. (2003). Student teachers report on the influence of cultural values on classroom practice and community involvement. The Teacher Educator, 39, 52–63.

 • Subban P., & Sharma, U. (2006). Primary school teachers’ perceptions of inclusive education in Victoria, Australia. International Journal of Special Education, 21(1), 42-52.

 • Taştekin, E., Bozkurt Yükçü, Ş., İzoğlu, A., Güngör, İ., Işık Uslu , A. E., ve Demircioğlu, H. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının ve algılarının incelenmesi. Journal of Educational Research, 2(1), 1-20.

 • Travers, J., Balfe, T., Butler, C., Day, T., Dupont, M., McDaid, R., O’Donnell, M., & Prunty, A. (2010). Addressing the challenges and barriers to inclusion in Irish schools.https://www.spd.dcu.ie/site/special_education/documents/AddressingChallenge sBarrierstoInclusioninIrishSchools_ StPatricksCollege_2014.pdf sayfasından

 • TÜRKSAM. (2019), Göçmen Bülteni, 3 Haziran tarihli araştırma, http://turksam.org/turksam- gocgocmen-bulteni-3-haziran-2019 (Erişim Tarihi: 24.09.2021).

 • UNESCO (2019). Inclusion in education. https://en.unesco.org/themes/inclusion-in-education sayfasından erişilmiştir.

 • UNHCR. (2019). Türkiye: Kilit veriler ve sayılar, 15 Ağustos tarihli istatistik, https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri (Erişim Tarihi: 24.09.2021)

 • Ünlü, İ. ve Örten, H. (2013). Öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve çok kültürlü eğitime yönelik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 287-302.

 • Verma, G. (2007). Diversity and multicultural education. G. Verma, C. Bagley & M. Jha (Eds.), International perspectives on eucational diversity and inclusion içinde (s. 21-30). London & New York: Routledge.

 • Vervaet, R., Van Houtte, M., & Stevens, P. A. J. (2018). Multicultural teaching in Flemish secondary schools: The role of ethnic school composition, track, and teachers’ ethnic prejudice. Education and Urban Society, 50, 274–299.

 • Whiting, M., & Young, J. (1996). Inclusive education: a question of justice. Australasian Journal of Special Education, 20(2), 29-39.

 • Will, M. (2020, June 1). Teachers cannot be silent”: How educators are showing up for Black students following protests. Education Week: Teacher. https://blogs. edweek.org/teachers/teaching_now/2020/06/as_protests_erupt_after_george_floyds_dea th_teachers_grieve_with_students_from_a_distance.html.

 • Willard-Holt, C. (2001). The impact of a short-term international experience for preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 17(4), 505-517.

 • Yavuz, G. ve Anıl, D. (2010, Kasım). Öğretmen adayları için çok kültürlü eğitime yönelik tutum ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications (p. 13). Antalya, TÜRKİYE.

 • Yazıcı, S., Başol, G. ve Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumları: Bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37,

 • Yılmaz, Y., Uysal, Ç. & Koç, H. (2019). Türkiye’de kapsayıcı eğitime yönelik yasal düzenlemeler. H. Gürgür & S. Rakap. (Eds.), Kapsayıcı Eğitim: Özel Eğitimde Bütünleştirme içinde (p. 253-267) Ankara: Pegem Akademi.

 • Yurchenko, O. (2020). Reflections on multicultural education: Teachers’ experiences of teaching multicultural classes (Master's thesis). University of Stavanger, Norway.

 • Zeichner, K., & Melnick, S. (1996). The role of community field experiences in preparing teachers for cultural diversity. In K. Zeichner, S. Melnick, & M. L. Gomez (Eds.), Currents of reform in preservice teacher education (pp. 176–198). New York, NY:

 • Zinga, D. M., & Gordon, M. K. (2016). “Racism under the radar”: Student perceptions of school experiences in a multicultural context. Race Ethnicity and Education, 19, 1088–1116.

                                                                                                    
 • Article Statistics