OTANTİK LİDERLİK VE YARATICILIK: ÖZNEL İYİ OLUŞ HALİ VE AÇIKLIĞIN ROLLERİ

Author:

Year-Number: 2022-124
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-19 01:33:59.0
Language : English
Konu : Applied Psychology
Number of pages: 231-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma öznel iyi oluş halinin aracı değişken olarak otantik liderlik ve yaratıcılık ilişkisindeki rolünü araştırmakta ve bunun yanında yeni deneyimlere açıklığın tamamlayıcı yordayıcı olarak içeriğini test etmektedir. Karma model doğrusal analiz yöntemi uygulanmış ve anket yoluyla İstanbul’da özel bir teknoloji firmasında çalışan kişilere ulaşılmıştır (N=100). Otantik liderliğin; hayat tatmini, olumlu duygulanım ve yaratıcı katılımın pozitif bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Olumlu duygulanım yaratıcı işe katılımın anlamlı bir yordayıcısı olduğu ama hayat tatmininin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı ortaya konmuştur. Değişkenler Guliford puanlarıyla alakasız olarak seçilmiş. Otantik liderlik ve açıklığın anlamlı olmayan ya da marjinal dolaylı yoldan yaratıcı işe katılım ve olumlu duygulanımla anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu sonucu çıkarılmıştır. Bu çalışma otantik liderliğin ve yaratıcılık açıklığın altında yatan mekanizmaların etkisine dikkat çekmekte ve bu etkileri liderliğin otantikliğine atfederken dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

Keywords

Abstract

This paper investigated the mediating role of subjective well-being in the relationship between authentic leadership and employee creativity, besides testing the implications of openness to new experience as a supplementary predictor. Mixed-model linear analysis was conducted in a survey design using employees in a private technology company in Istanbul (N = 100). Authentic leadership was a positive predictor of life satisfaction, positive affect, and creative involvement. Positive affect was significant, while life satisfaction was not a significant predictor of creative work involvement. The variables were unrelated to the Guilford scores. Authentic leadership and openness had a non-significant and a marginally significant indirect effect, respectively, on creative work involvement via positive affect. The study draws attention to discerning mechanisms that underlie the effects of authentic leadership and openness on creativity, which encourages cautiousness in attributing such effects to leader authenticity.

Keywords