THÉVENOT SEYAHATNAMESİNDE 17. YÜZYILDA İZMİR ve EGE ADALARI

Author :  

Year-Number: 2022-124
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-19 01:21:39.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 82-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerli veya yabancı yazarlar tarafından yazılmış olan ve bir kentin tarihi, kültürü ve sosyoekonomik yapısını anlamak için başvurulabilecek önemli kaynaklar arasında sayılan seyahatnameler; içinde bulundukları dönem ve uzamların canlı betimlemelerini yaptıklarından tarih ve kültürel araştırmalara farklı ve yeni bir bakış açısıyla bakma olanağı sunarlar. Batılı seyyahlar, Doğu olarak tanımladıkları ve aralarında Osmanlı İmparatorluğun da bulunduğu pek çok ülkeye her dönem farklı gerekçelerle çeşitli seyahatler gerçekleştirmişlerdir. 17. yüzyılda İzmir’e seyahat eden pek çok seyyah olmasına karşın hakkında en çok bilgiye ulaşılan ve gezdiği yerleri mümkün olduğunca siyasi yorumlardan soyutlayarak en nesnel biçimiyle aktarmaya çalışan seyyahlardan biri Fransız seyyah Jean Thévenot’dur. Bu çalışmada, 17. yüzyılın önemli seyyahlarından olan Jean Thévenot'nun seyahatnamesinden yola çıkarak İzmir ve Ege Adaları hakkında seyyahın gözlem ve değerlendirmeleri yapılarak, söz konusu seyahatnamenin kentin tarihi, kültürel ve sosyal yapısını anlama açısından nasıl bir kaynak değeri olduğu üzerinde bazı tespitlerde bulunmak amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Travelogue written by local or foreign authors and considered as important sources to understand the history, culture and socioeconomic structure of a city; Since they make vivid descriptions of the periods and spaces in which they live, they offer the opportunity to look at historical and cultural studies from a different perspective. Western travelers have made various trips to many countries, which they define as the East, including the Ottoman Empire, for different reasons in each period. Despite the fact that there were many travelers who traveled to Izmir in the 17th century, one of the travelers who tried to convey the most information about the places he visited and the places he visited in the most objective way, by isolating them from political interpretations as much as possible, is the French traveler Jean Thévenot. In this study, it is aimed to make some determinations on how this travelogue is a resource value in terms of understanding the historical, cultural and social structure of the city by making observations and evaluations of the traveler about Izmir and the Aegean Islands, based on the travel book of Jean Thévenot, one of the important French travelers of the 17th century.

Keywords


 • İldem, E. A. (2000). Fransız Gezginlerinin Gözüyle Türkler ve Yunanlılar, Boyut Kitapları, İstanbul, 2000.

 • Blanton, C. (1997). Travel Writing: The Self and the World, Routledge, New York.

 • Doğan, C. (2013). Fethinden Kaybına Rodos (1522-1912). SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Aralık Sayı:30, ss.67-88.

 • Emecen, F. (2011). Sakız Adasının Sakızları: Küçük Bir Osmanlı Tarım İşletmesi. Osmanlı Araştırmaları, sayı 37.

 • İlhan, P. (2001). Hacılar, Seyyahlar, Misyonerler ve İzmir, Yabancıların Gözüyle Osmanlı Döneminde İzmir: 1608-1918. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.

 • İlter, E. (2002). Osmanlılarda İstihbarat (XIV.-XX. Yüzyıllar). Avrasya Dosyası Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, (İstihbarat Özel), C.8, S.2, Ankara.

 • Kütükoğlu, M. (2000). XV ve XVI. Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisadı̂ Yapısı. İzmir Büyükşehir Yayınları, 2000.

 • Leclant, J. (1951) Le café et les cafés à Paris (1644-1693), Annales, économies, sociétés, civilisations. 6ᵉ année, N. 1.

 • Martal, A. (2013). 17. Yüzyılda İzmir: Bir Liman Şehri Olarak Yükselişi, Türk Deniz Ticareti Sempozyumu V (Piri Reis)- 28 Haziran 2013, ss.83-90.

 • Jorga, N. (2005). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. çev. Nilüfer Epçeli, c. 2, İstanbul, 2005 s. 293)

 • Paksoy, S. (2018). Arkaik Dönem İonia Kent Surlarının Gelişiminde Phryg ve Lydia Sur İnşaat Tekniklerinin Katkıları. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Ağustos 2018, Yıl 11, Sayı XXXV.

 • Tavernier, J. B. (2010). Tavernier Seyahatnamesi. Hazırlayan: Ali Berktay, çev. Teoman Tunçdoğan, Kitap Yayınları, İstanbul.

 • Thévenot, J. (2009). Thévenot Seyahatnamesi, 2. Baskı, Çev.: Berktay Ali, Kitapyayınevi.

 • Tuncel, M & Bostan, İ. (2012). Dünden Günümüze Ege Adaları. Coğrafya Dergisi, Cilt 0, Sayı 6.

 • Üçel, A. (2003). Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699). İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Yılmaz, S. (1993). XVII-XIX. Yüzyıllarda İzmir'de Fransızlar. Çağdaş Türkiye Araştırmalar Dergisi, No 3, ss.89-115.

 • Yılmaz, Ö. (2013). Osmanlı Şehir Tarihleri Açısından Yabancı Seyahatnamelerin kaynak değeri. Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, ss. 587-614.

 • Zorlusoy, H. (2013). XVII. Yüzyıldan Günümüze Fransız Gezginlerin Gözüyle İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics