YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİR SORU TÜRÜ ÖNERİSİ: KÜLTÜREL SORU

Author:

Year-Number: 2022-124
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-19 01:10:08.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 339-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan bazı temel düzey ders kitaplarındaki soru tiplerini incelemek, kültürel soruların kullanılış biçimini ortaya koymak ve alana katkı sağlaması amacıyla kültürel soru örnekleri sunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modelinde gerçekleştirilen doküman analizi ile A1 düzeyi İstanbul, Gazi TÖMER ve Yedi İklim ders kitaplarında kullanılan soru tipleri incelenmiştir. Sorular, düzeylerine ve güncel Bloom Taksonomisi'ne göre gruplandırılarak analiz edilmiş, kültürel soru kavramı açıklanarak eserlerde bu soru tipinin kullanılışı üzerinde değerlendirmeler yapıldıktan sonra dört beceri alanına yönelik etkinliklerle kültürel soru önerilerinde bulunularak alana katkı sağlanmaya çalışılmıştır. İncelenen ders kitaplarının günlük yaşamın her toplumda rastlanabilecek noktalarına daha çok temas ettiği görülmüş, Anadolu kültür ve medeniyetine ilişkin soruların ise oldukça az olduğu ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the question types in some basic level textbooks used in teaching Turkish as a foreign language, to reveal the use of cultural questions and to provide examples of cultural questions in order to contribute to the field. The question types used in the A1 level Istanbul, Gazi TÖMER and Yedi İklim textbooks were examined with the document analysis performed in the scanning model, which is one of the qualitative research methods. The questions were grouped and analyzed according to their level and Revised Bloom's Taxonomy, after evaluating the use of this question type in the works by explaining the concept of cultural questions, it was tried to contribute to the field by suggesting cultural questions with activities for four language skill areas. It was seen that the analyzed textbooks touched the points of daily life that can be encountered in every society more and it was revealed that the questions about Anatolian culture and civilization were quite few.

Keywords