SORGULAMA TABANLI EKLEKTİK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-124
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-19 01:04:44.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 317-338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, sorgulamalı eğitim yaklaşımlarından, yapılandırmacı yaklaşım, İlk Yıllar Programı (PYP), Çocuklar İçin Felsefe (P4C) ve öyküleştirme yaklaşımlarından yararlanılarak oluşturulan eğitim etkinliklerinin, okul öncesi eğitim çocukları üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu, İstanbul ilinde bulunan Orhangazi ilkokuluna devam eden toplam 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ön test-eğitim- son test kontrol gruplu deneme modelindedir. Deney grubu öğrencilerine 5 hafta süresince sorgulama tabanlı eğitim etkinlikleri uygulanmıştır. Kontrol grubundakiler ise var olan eğitime devam etmişlerdir. Sorgulama tabanlı eğitim etkinliklerinin, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sorgulama becerilerine etkisi, yüzdeler halinde gösterilerek analizler yapılmıştır. Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kişisel bilgileri yer almış, ön test son test gruplarının yüzde, frekansları, değerlendirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarına uygulanan ki kare testi sonucunda dört kavram arasında da anlamlılık belirlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, sorgulama tabanlı eğitim etkinliklerine katılan öğrencilerin, bilişsel alan düzeyleri, katılmayanlara göre istatistiksel açıdan daha yüksek oranda bulunmuştur.

Keywords

Abstract

This research was done to examine the effects of inquiry based approaches such as, Primary Years Programme, Philosophy For Children and storyline approach on pre-school children. The working group consist of who attend to Orhangazi primary school in Istanbul. These experiment group students were applied the inquiry based education activities during five weeks. The students in control group kept on the present education. The effects of inquiry based aducational activities on questioning skills of the children attending to pre-school education schools were analysed.The students personal informations who joined to research were located and the percent value and frequencies  were evaluated. A significancy was determined also between these four notions at the end of the Chi-square test which was applies to both. According to the findings at the end of the analysis, the cognitive level of students was found highly who joined to the polling education activities rather than who didn’t join.

Keywords