DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA HZ. NUH KISSASI

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 225-239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersinde okutulan ders kitaplarında Hz. Nuh kıssası dersin amaçlarına, öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu ve içerik açısından ele alınacaktır. Bunun için 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullarda 8. Sınıf düzeyinde okutulan iki ders kitabı dersin amaçları, öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu açısından değerlendirilecek ve söz konusu başlık içerik açısından eleştirel bir okumaya tabi tutulacaktır. Hz. Nuh kıssasının dersin amacına ve öğrencilerin bilişsel gelişimlerine uygun olarak Kur’an merkezli olarak ele alındığı ve mitolojik anlatıdan kaçınılarak ahlaki ilkelerin ön plana çıkarılarak işlendiği görülmektedir. Buna uygun olarak ders kitaplarında kıssadaki hadiselerin “tevhide davet” bağlamında ele alındığı, mekân ve zaman tartışmalarından kaçındığı söylenebilir. Ancak söz konusu kıssada bir ders kitabında hadislere göndermede bulunmakla birlikte hadislerin yeteri kadar işlendiğini söylemek güçtür. Ayrıca tarihte “Nuh Tufanı” olarak bilinen olayın ders kitaplarında konu edindiği ve geminin Cudi Dağı’na oturulduğu Kur’an’a göndermede bulunularak vurgulanmaktadır. Ders kitabının birinde Kur’an’da geçen “Cudi Dağı”ndan kastedilenin ülkemizin sınırları içerisinde bulunan dağ olup olmadığı konusunda tartışmalar olduğu ve insanoğlunun bu konudaki çabalarının devam ettiği belirtilmekle birlikte diğer ders kitabının bu konuya değinmediği görülmektedir. Ayrıca ders kitaplarında “Nuh Tufanı” ile ilgili görsellere yer verildiği ve görsellerin konunun içeriğine uygun olarak su ve gemi figürlerinin ön plana çıkarılmıştır. Söz konusu figürlerin yanında ülkemizin sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı’nın bir fotoğrafına yer verilmemesi bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak insanlık için kritik bir dönem olarak anlatılan “Nuh Tufanı”nın ders kitaplarında yeteri kadar işlendiğini söylemek güçtür. Bu da söz konusu hadisesinin doğru bir şekilde anlaşılma, yorumlanma ve öğrencilerin olaydan çıkarılan/çıkarılabilecek dersleri öğrenme ve kendilerine mal etme imkânını sınırlandırmaktadır.

Keywords

Abstract

In this article, Hz. The story of Noah will be discussed in terms of its suitability for the aims of the course, the developmental characteristics of the students and its content. For this, two textbooks taught at the 8th grade level in schools in the 2019-2020 academic year will be evaluated in terms of the objectives of the course and their suitability for the developmental characteristics of the students, and the topic in question will be subjected to a critical reading in terms of content. Hz. It is seen that the story of Noah is handled in a Qur'an-centered manner in accordance with the purpose of the lesson and the cognitive development of the students, and the mythological narrative is avoided by emphasizing moral principles. Accordingly, it can be said that the events in the story are handled in the context of "invitation to tawhid" in the textbooks, avoiding discussions of space and time. However, although there are references to hadiths in a textbook in the aforementioned story, it is difficult to say that the hadiths are sufficiently covered. In addition, it is emphasized by referring to the Qur'an that the event known as "Noah's Flood" in history is mentioned in the textbooks and the ship sat on Mount Judi. Although it is stated in one of the textbooks that what is meant by the "Mountain Judi" in the Qur'an is the mountain within the borders of our country, there are debates and the efforts of human beings on this subject continue, but it is seen that the other textbook does not touch on this subject. In addition, the textbooks included images of the "Noah's Flood" and the water and ship figures were highlighted in accordance with the content of the subject. The absence of a photograph of Mount Cudi, which is located within the borders of our country, alongside the figures in question, can be considered as a shortcoming. As a result, it is difficult to say that "Noah's Flood", which is described as a critical period for humanity, is sufficiently covered in textbooks. This limits the possibility of understanding and interpreting the incident in question correctly, and of students learning and appropriating the lessons learned/can be inferred from the incident.

Keywords