“DUVAK” FİLMİNİN BAĞLANMA YARALANMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-123
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-16 22:17:29.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 72-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bağlanma yaralanması kavramı çift aile terapilerinde oldukça yeni ve özel olan bir kavramdır. Bireylerin romantik ilişkideki partneriyle arasında olan bağlanmanın yapısına zarar verici bir durum olduğunda ortaya çıkar. Bireylerin savunmasız olduğu ihtiyaç anlarında yaşandıkları için ilişkide belirleyici olabilir. Her çift için bağlanma yaralanmasına sebep olabilecek olaylar değişkendir. Örneğin bir çift için oldukça travmatik olan bir olay, başka bir çift önemsiz bir durum olabilir. Bu çalışmanın amacı bağlanma ve bağlanma yaralanması kavramlarını incelemek ve film analizi yöntemiyle bu kavramları sahneler üzerinden açıklamaktır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış ve 2006 yılı yapımı olan Duvak/The Painted Veil Filmi Bağlanma Yaralanması açısından incelenmiştir. Film Kitty ve Walter çiftinin yaşadığı bir aldatma olayı ve sonrasında yaşadıkları bağlanma yaralanmasının iyileşmesi sürecini konu almaktadır. Filmde yaşanan olaylar ve geçen konuşmalar üzerinden bağlanma yaralanması ve kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yeni bir kavram olan bağlanma yaralanmasının anlaşılabilmesi adına literatüre yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The concept of attachment injury is a rather new and special concept in couple and family therapy. It occurs when something damages the structure of the attachment between the partners in a romantic relationship. This can be a decisive in the relationship, as attachment injury is experienced in moments of need when individuals are vulnerable. For each couple, experiences that result in attachment injury vary. For example, an experience that is highly traumatic for one couple may be trivial for another. This study seeks to examine the concepts of attachment and attachment injury and to elaborate on these concepts by analyzing a movie. To that end, this study draws on document analysis, one of the qualitative research methods, and examines the 2006 The Painted Veil movie through the concept of attachment injury. The movie is about an infidelity experienced by a couple, Kitty and Walter, and the process of healing after an attachment injury they experienced afterwards. This study aims to explain attachment injury and its related concepts through the events and conversations in the movie. Thus, it will hopefully help understanding the concept of attachment injury and contribute to the relevant literature.

 

Keywords


 • Akpınar, B. (2019). Farklı Teoriler Çerçevesinde Eş Seçimi ve Evlilik Uyumu Konularının İncelenmesi. İstanbul: Çizgi Kitabevi. 164-172.

 • Aksoy, P. (2020). Aile yaşam dinamiği. Gülen Baran, (Ed.), Aile yaşam dinamiği içinde (s.67- 103). Ankara: Pelikan Yayıncılık.

 • Allen, E. S. ve Baucom, D. H. (2004). Adult attachment and patterns of extradyadic involvement. Family Process, 43, 467-488

 • Atak, H., ve Taştan, N. (2012). Romantik ilişkiler ve aşk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), 520-546.

 • Atwood, J. D., Seifer, M. (1997). Extramarital Affairs and Constructed Meanings: A Social Constructionist Therapeutic Approach, American Journal of Family Therapy, 25 (1), 55-75.

 • Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of personality and social psychology, 61(2), 226.

 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal. 9 (2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

 • Bowlby, J. (1982). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. 2nd ed., Basic Books.

 • Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Volume II: Separation, anxiety and anger. In Attachment and Loss: Volume II: Separation, Anxiety and Anger (pp. 1-429). London: The Hogarth press and the institute of psycho-analysis.

 • Demir, D. (2016). Evlilik uyumu ile bağlanma stilleri ve kişilerarası problem çözme davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Gottman, J. M. (2011). The science of trust: Emotional attunement for couples. WW Norton & Company.

 • Güldür, M. (2020). Romantik kıskançlık ve bağlanma stillerinin romantik ilişkilerle ilişkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Biruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Halchuk, R. E., Makinen, J. A., and Johnson, S. M. (2010). Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: A three-year follow-up. Journal of couple & relationship therapy, 9(1), 31-47.

 • Hortaçsu, N. (2015). Zamanda aile ailede zaman (1. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi

 • İkizoğlu, G. (2019). Bilişsel davranışçı kuramda çift terapisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2(4), 59-69.

 • Johnson, S. M. (1996). The practice of emotionally focused marital therapy: Creating connection. Brunner/Mazel.

 • Johnson, S. M., and Whiffen, V. E. (1999). Made to measure: Adapting emotionally focused couple therapy to partners' attachment styles. Clinical Psychology: Science and Practice, 6(4), 366.

 • Johnson, S. M., Makinen, J. A., and Millikin, J. W. (2001). Attachment injuries in couple relationships: A new perspective on impasses in couples therapy. Journal of marital and family therapy, 27(2), 145-155.

 • Johnson, S., and Sims, A. (2000). Attachment theory: A map for couples therapy. In T. M. Levy (Ed.), Handbook of attachment interventions (pp. 169–191). San Diego, CA: Academic Press.

 • Kalmijn, M., and De Graaf, P. M. (2012). Life course changes of children and well‐being of parents. Journal of Marriage and Family, 74(2), 269-280.

 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.

 • Main, M., and Hesse, E. (1990). Parents' unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism?.

 • Makinen, J. A. (2004). Resolving attachment injuries in couples: Relating process to outcome, Doctoral dissertation, University of Ottawa, Canada.

 • Makinen, J. A., and Johnson, S. M. (2006). Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: Steps toward forgiveness and reconciliation. Journal of consulting and clinical psychology, 74(6), 1055.

 • Millikin, J. W. (2000). Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: A process study, Doctoral dissertation, Virginia Tech.

 • Nadir, U. (2013). Aile danışmanlığı eğitimlerinde popüler filmlerin kullanımı ve yapısal aile terapisi kuramı ile Dalgaların Prensi filminin analizi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1),

 • Özgüven, İ. E. (2000). Evlilik ve aile terapisi. Ankara: PDREM Yayınları.

 • Sayre, J. B., McCollum, E. E., and Spring, E. L. (2010). An outsider in my own home: Attachment injury in stepcouple relationships. Journal of marital and family therapy, 36(4), 403-415.

 • Schade, L. C., and Sandberg, J. G. (2012). Healing the attachment injury of marital infidelity using emotionally focused couples therapy: A case illustration. The American Journal of Family Therapy, 40(5), 434-444.

 • Sternberg RJ. (1999). Cupid’s Arrow: The Course of Love Through Time. UK, Cambridge University Press.

 • Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological review, 93(2), 119.

 • Terzi, S. (2014). Romantik ilişkilerde bağlanma yaralanmalarına yol açan olaylar: Nitel bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 99-108.

 • Terzi, S., ve Özbay, Y. (2016). Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeğinin Geliştirilmesi. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(13).

 • Wach, E., and Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis.

 • Wiederman, M.W. (1997). Extramarital sex: Prevalence and correlates in a national survey. Journal of Sex Research, 34(2), 167-174.

 • Yalçın, H. (2014). Evlilik uyumu ile sosyodemografik özellikler arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 150-261.

 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112).

                                                                                                    
 • Article Statistics