İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLDİĞİ SINIFLARDA İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖNERİLEN YAZMA ETKİNLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2021-123
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-05 00:01:27.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 185-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu araştırmada, işbirliğine dayalı, lise öğrencileri için tasarlanmış yazma etkinlikleri önerilip, bu etkinliklerin 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce yazma becerileri üzerindeki etkisini incelenmiştir. 2018-2019 akademik yılı içinde yürütülen bu araştırma için 9. sınıfta okuyan 28 öğrenci seçilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ön-test ve son-test uygulamaları arasındaki yazma etkinliklerine olan ilgi ve tutumlarını test etmek amacıyla, araştırmacı tarafından hazırlanan “Öğrencilerin Yazma Etkinliklerine Olan Yaklaşımlarını Belirleme Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ön-test, son-test model yöntemi kullanılmış; verilerin analizi IBM SPSS İstatistik 21 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada kontrol gurubu yer almamaktadır. Sekiz hafta süren öğretim etkinliği boyunca, sekiz birbirinden farklı yazma aktivitesi deney gurubu olan 9/A sınıfında uygulanmıştır. Bu aktivitelerin öncesinde ve sonrasında araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen ve uygulanan Değerlendirme Ölçeği sonuçları incelendiğinde elde edilen bulguya göre işbirliğine dayalı olarak geliştirilmiş yazma becerisine yönelik öğretim etkinliklerinin lise öğrencililerinin yazma etkinliklerine olan istek ve ilgilerini artırdığı görülmüş ve dolayısıyla yazma becerilerinin gelişimi üzerinde etkisi olacağı öngörülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study we suggest writing activities based on Cooperative Learning in EFL classes for high School students and examine the effect of these activities on the interest in writing skill of 9th grade students. The study has been conducted with 28 students studying at a high school at 9th grade during the academic year of 2018-2019. To test the effect of the suggested activities on their interests in writing, “The Evaluation Scale of the Students‟ Approach to Writing Activities” which has been designed by the researcher is used as pre-test and post-test. The research does not involve a control group: in order to analyse the findings IBM SPSS Statistics 21 software programme has been used. During eight weeks of teaching process, eight different writing activities are studied in experimental group which is 9/A class. According to the analysis of the results of the Evaluation Scale conducted before and after the activities studied, it was seen that the suggested writing activities based on Cooperative Language Learning increased the high school students‟ desire and interest in writing activities and hence the activities are predicted to have an effect on the development of their writing skills.

Keywords