KASLI OLMA DÜRTÜSÜNÜN SPORA GELME SIKLIĞI VE YAŞ GRUBU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 468-474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı kaslı olma dürtüsünün spora gelme sıklığı ve yaş grubu açısından incelenmesidir. Bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da bulunan özel bir spor salonunda spor yapan 82 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sporcuların %72’sini erkek sporcular oluştururken %28’ini kadın sporcular oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu ve Kaslı Olma ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. İstatistiksel analizler için IBM SPSS 25 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların yanı sıra verilerin dağılımı Shapiro-Wilk Testi ile değerlendirilmiştir. Niceliksel verilerin normal dağılım göstermeyen iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi kullanıldı. Niceliksel verilerin normal dağılım göstermeyen üç ve üzeri grup karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Sonuç olarak kaslı olma dürtüsünün spora gelme sıklığı, cinsiyet ve yaş grubu değişkenleri ile ilişkisinde anlamlı farklara ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the urge to be muscular in terms of frequency of participation in sports and age group. Relational screening model was used in this study. The study group of the research consists of 82 people who do sports in a private sport center in Istanbul. 72% of the athletes participating in the research are male athletes and 28% are female athletes. In this research, personal information form and drive for muscularity scale was used. In the statistical analyzes of research IBM SPSS 25 program was used. Besides of the descriptive statistical methods, the distribution of the data was evaluated with the Shapiro-Wilk Test. Mann-Whitney U test was used for the comparison of the quantitative data between two groups that did not show normal distribution. The Kruskal Wallis test was used to compare the quantitative data with three or more groups that did not show normal distribution. The level of significance was set as p<0.05 level. As a result, significant differences were found in the relationship between the urge to be muscular and the frequency of participation in sports with gender and age group variables.

Keywords