GEORGE S. COUNTS’UN SOSYAL YENİDEN YAPILANDIRMACI ANLAYIŞINDA TOPLUM, EĞİTİM VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 280-296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Counts’un sosyal yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde toplum, eğitim ve kültür ilişkisine yönelik düşünceleri incelenmiştir. Counts, yaşadığı dönemde toplumsal değişimlerin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ve bu değişimle birlikte toplumsal düzen sağlamanın önemli bir görev olduğunu düşünmektedir. Özellikle bilim, teknoloji ve endüstri alanlarındaki değişimlerle birlikte bireyselliğin geride kaldığı ve halkın genelinin çıkarını gözeten bir özgürlük anlayışının hâkim olduğu bir düzen oluşmalıdır. Arzu edilen hâkimiyet için de demokrasi sağlam bir ekonomik temele dayandırılmalıdır. Böylesi bir temellendirmeyle toplum, ekonomik olarak rahat bir yaşam sürecek ve daha sonra medeniyetin ilerlemesi için çalışmaya başlayacaktır. Counts'un talep ettiği sosyal ve ekonomik dönüşüm, teknolojiyi kontrol etmeye ve tüm ulusal kaynakların halkın kontrolü altında olduğu bir kolektivist demokrasi biçimini ilerletmeye dayanmaktadır. Sivil hak ve özgürlükleri korumaya ilişkin demokratik mirasla birleşen bu unsurlar hayatı, özgürlüğü ve mutluluk arayışını sağlamak için adalete, insani değere ve güzelliğe dayalı daha iyi bir medeniyetin anayasal garantileridir. Dolayısıyla Amerikan toplumunu, demokrasinin ayakta kalması için çaresizce değişime ihtiyaç duyan bir topluluk olarak görmektedir. Counts’a göre, arzu edilen değişimi gerçekleştirecek güç öncelikle insanlarda ve daha sonra toplumu oluşturan, toplumsal düzeni sağlama görevi yüklenen farklı alanlardaki kurumlarda olmalıdır. Eğitim, bu kurumlar içerisinde önemli bir yere sahiptir ve sosyal düzene giden yolu açabilecek bir güce sahiptir. Bu bağlamda eğitim, toplumsal olaylarla doğrudan ve uyumlu bir şekilde karşı karşıya gelmeli, tüm katı gerçekliği içinde yaşamla yüzleşmeli, toplulukla doğal bir ilişki kurmalı, gerçekçi ve kapsamlı bir refah teorisi geliştirmelidir. Ayrıca hayatın kendisi olan eğitim, yeni nesilerin, çağlarına uygun olarak düzenlenen demokratik duyguları ve kültürel değerleri benimsemelerine yardımcı olmalıdır.

Keywords

Abstract

In this study, Counts' thoughts on the relationship between society, education and culture were examined within the framework of social constructivist education. Counts thinks that social changes took place rapidly during his lifetime and that it is an important task to maintain social order with this change. Especially with the changes in the fields of science, technology and industry, an order should be formed in which individuality is left behind and an understanding of freedom that protects the interests of the general public is dominant. For the desired dominance, democracy must be based on a solid economic foundation. With such a foundation, the society will lead an economically comfortable life and then begin to work for the advancement of civilization. The social and economic transformation demanded by the Counts is based on controlling technology and advancing a form of collectivist democracy in which all national resources are under the control of the people. Combined with the democratic legacy of protecting civil rights and liberties, these elements are constitutional guarantees of a better civilization based on justice, human value and beauty to ensure life, freedom and the pursuit of happiness. Therefore, he sees American society as a community in desperate need of change for democracy to survive. According to Counts, the power to bring about the desired change should be primarily in the people and then in the institutions in different fields that make up the society and are charged with maintaining the social order. Education has an important place among these institutions and has the power to open the way to social order. In this context, education should confront social events directly and harmoniously, face life in all its solid reality, establish a natural relationship with the community, and develop a realistic and comprehensive theory of welfare. In addition, education, which is life itself, should help the new generations to adopt democratic feelings and cultural values ​​organized in accordance with their age.

Keywords