EBRU SANATÇISI AHMET MAHMUT PEŞTELİ ve SANATSAL ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 442-467
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat; insanlığın varoluşundan beri süregelen ve zaman içinde toplumların inanış, yaşayış, kültürleriyle şekillenen bir yapıda günümüze kadar devam etmiştir. Kültürlerin içinde var olan sanatı, çalışılan eserleri, sanatçılar geçmişten devir alarak, günümüzde de devam ettirmektedirler. Kültürümüze bakıldığında Türk sanat eserlerinden biri olan Ebru sanatının, kendi üsluplarıyla geliştiğini yakın dönem sanatçılarından görebilmekteyiz. Yeni yaklaşımlar, yeni yapıtlar doğrultusunda ebru sanatı ustalarımızın elinde yeniden şekillenmiştir. Ebrunun nerede ve ne zaman başladığına dair bulgular kısıtlı olsa da Türk sanatında yerini almıştır. Kültürden kültüre şekillen ebru sanatının faklı coğrafyalara kadar uzandığı görülmektedir.  Ebru, kıvamlaştırılmış suyun üzerinde tekrarı olmayan bir yapıda sanat olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanatçı suyun üzerinde adeta bütünleşerek eserini ortaya çıkarmaktadır. Bu eserleri kâğıt, tekstil, seramik gibi birçok alanda ve birçok malzeme üzerinde görebilmekteyiz. İlk öncüler ebru sanatını ilerletmek için çabalar göstermiştir. Klasik çalışmaları savunmuş olsalar da bu sanata yenilikler getirmişlerdir. Dönem dönem yapılan çalışmalara ilk kez denenmiş motifleri ebru sanatına kazandırmışlardır. Günümüz sanatçıları, ebru sanatı tarihiden devir alınmış görevlerini bir adım daha ileri taşımaktadırlar. Yeniliklerle bu sanata katkılarını çalışmalarıyla görebilmekteyiz. Aynı zamanda ulusal ve uluslararasında platformlarda Türk Ebru Sanat’ını büyük özverilerle tanıtmaktadırlar. Bu çalışmada Geleneksel Türk Ebru Sanatının günümüz sanatçılarından Ahmet Mahmut Peşteli’nin sanatçı kişiliği ve sanatçının yapmış olduğu çalışmaları incelenmiştir. Konu kapsamındaki çalışmalar Ahmet Mahmut Peşteli’ye ait olup kullandığı yöntem, teknikler ve ebru sanatına kattığı motifler incelenmiştir. Araştırma, betimsel yöntemlerden tarama, görüşme ve gözlem yöntemleri kullanarak yapılmıştır. Monografik bir çalışma özelliği taşıyan eserler bütünsel olarak ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Art; It has continued until today in a structure that has been going on since the existence of humanity and shaped by the beliefs, living and cultures of societies over time. The art that exists in the cultures, the works studied, artists take over from the past and continue it today. When we look at our culture, we can see from the recent artists that the marbling art, one of the Turkish works of art, has developed with their own style. The marbling art has been reshaped in the hands of our masters in line with new approaches and new works. Although there are limited findings on where and when marbling started, it has taken its place in Turkish art. It is seen that the art of marbling, which is shaped from culture to culture, extends to different geographies. Marbling appears as an art in a structure that does not repeat on water with increased density. The artist creates his work by almost integrating on the water. We can see these works in many fields such as paper, textile, ceramics and on many materials. The first pioneering artists made efforts to advance marbling art. Although they defended classical studies, they brought innovations to this art. They brought the motifs that were tried for the first time to marbling art in periodical works. Today's artists are taking their duties taken over from the history of marbling art one step further. We can see his contributions to this art with innovations through his works. At the same time, they promote Turkish Marbling Art with great devotion on national and international platforms. In this study, the artist personality of Ahmet Mahmut Pesteli, one of the contemporary artists of Traditional Turkish Marbling Art, and the works of the artist were examined. The works within the scope of the subject belong to Ahmet Mahmut Pesteli, and the methods, techniques and motifs he added to the of marbling art were examined. The research was conducted using descriptive methods such as scanning, interview and observation. The works, which have the characteristics of a monographic study, are handled holistically.

Keywords