GEVAŞ İLÇESİNİN TURİZM KAYNAKLARI VE CİTTASLOW POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-123
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-16 21:00:58.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 331-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde turizm sektörü sürekli bir büyüme içerisindedir.  Bu büyümeyi sağlayan olumlu ve olumsuz faktörler bulunmaktadır. Olumlu faktörler sanayileşme, alım gücü yükselen insan sayısındaki artış, kalabalıklardan uzaklaşma isteği, yeni yerleri, kültürleri, tatları keşfetme arzusu vb. iken, olumsuz faktörler ise iş temposu, şehirlerin büyümesi, trafik stresi, vb. dir. Yukarıda sıralanan nedenler, dinlenmeye olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Turizm aktivitesine katılanların sayısını her geçen gün artması, turizm sektörünün büyümesine ve en fazla istihdam sağlayan sektörlerden birisi haline gelmesine katkı sağlamaktadır. Son yıllarda turizm sektöründe deniz, kum, güneş üçlemesi gibi turizm aktivitelerinin yanı sıra, doğal turizm kaynaklarını tercih edenler de bulunmaktadır. Kalabalıklaşan ve bunun doğal sonucu olarak da stresin arttığı şehirlerde yaşamak gün geçtikçe zorlu bir hal almaktadır. Buna karşılık, daha sakin, stressiz ve sergilediği doğal ortam özelliği sebebiyle Cittaslow’ler (Sakin Şehir), önemli çekim merkezleri haline gelmektedir. Gevaş ilçesinde; nüfusun az olması, sanayi alanlarının bulunmamasına bağlı olarak hava, su, toprak kalitesinin iyi olması, endüstriyel ve evsel atık probleminin bulunmaması, trafik gürültüsü, ışık kirliliği gibi sorunların olmaması, bu yerleşmeyi Cittaslow adayı olması yönünde önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Gevaş ilçesinin sahip olduğu turizm kaynaklarını ve cittaslow potansiyelini bilimsel bir çerçevede irdelemektir. Gevaş’ın sahip olduğu doğal zenginlikler ile ören yerleri ve bu yerlere erişim imkânları üzerinde durulmuştur. Bu alanlar harita ve fotoğraflarla görselleştirilerek sunulmuştur. Bu veriler ışığında ilçenin sakin şehir potansiyeli, sürdürülebilirlik özelliği göz ardı edilmeden irdelenmiştir. Gevaş ilçesinde bulunan tarihi yapılardan Akdamar kilisesi (Kutsal Haç Kilisesi), İzzeddin Şir Camisi ve Medresesi, Halime Hatun Kümbeti ve Gevaş Mezarlığı, Hişet Kale ve Mezarlığı, Aziz Astuacacin Kilisesi, Aziz Thomas Manastırı ile tabiat güzelliklerinden Akdamar Adası, Deveboynu yarımadası, Artos Dağı ilçenin önemli turizm çekicilikleri arasında bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Today, the tourism industry is in a constant growth. There are positive and negative factors that provide this growth. Positive factors are industrialization, increase in the number of people with increasing purchasing power, desire to stay away from crowds, desire to discover new places, cultures, tastes, etc. While the negative factors are the pace of work, the growth of cities, traffic stress, etc. is.  The reasons listed above bring along the need for rest. The increase in the number of participants in tourism activities contributes to the growth of the tourism sector and its becoming one of the sectors that provide the most employment. In recent years, besides tourism activities such as sea, sand and sun trilogy in the tourism sector, there are also those who prefer natural tourism resources. It is becoming more and more difficult to live in cities that become crowded and, as a natural result, stress increases. On the other hand, Cittaslows (Slow City) are becoming important centers of attraction due to their calmer, stress-free and natural environment characteristics. In the district of Gevaş; The fact that the population is low, the air, water and soil quality is good due to the absence of industrial areas, the absence of industrial and domestic waste problems, the absence of problems such as traffic noise, light pollution provide this settlement with significant advantages for being a Cittaslow candidate. In this context, the aim of the study is to examine the tourism resources and cittaslow potential of Gevaş district in a scientific framework. The natural richness of Gevaş, its ruins and access to these places are emphasized. These areas are presented by visualizing with maps and photographs. In the light of these data, the calm city potential of the district has been examined without ignoring its sustainability feature. Akdamar Church (Holy Cross Church), İzzeddin Şir Mosque and Madrasa, Halime Hatun Tomb and Gevaş Cemetery, Hişet Castle and Cemetery, St. Astuacacin Church, St. Thomas Monastery and natural beauties Akdamar Island, Deveboyu peninsula, Artos Mountain are among the historical buildings in Gevaş district are among the major tourist attractions. 100-300 sözcükten oluşan özetinizi buraya ekleyiniz. Özette araştırmanın amacı, katılımcılar, veri toplama araçları, verilerin analizi ve araştırmanızın çarpıcı bulgularına yer veriniz (11 punto). 

Keywords