GÜRCİSTAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ’NDE MÜZİK YAŞANTISI

Author :  

Year-Number: 2021-123
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-04 23:32:47.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 321-330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müziğin güçlü bir iletişim aracı olması yönü, toplumlara/halklara ortak bir kimlik kazandırmak amacıyla bazı dönemlerde siyasi otoriteler tarafından araç olarak da kullanılmıştır. Özellikle ulusalcı anlayışın yerleşmeye başladığı 19. yüzyıl sonu ve önem kazandığı 20. yüzyıl, müzik sanatının yönünü değiştirmiştir. Bu dönemlerde müzik, eğitim, propaganda ve milliyetçi anlayışın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışma, müzik politikalarının devlet otoritesinde olduğu 20. yüzyıl Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dönemini ele almaktadır. Özellikle sıkı yönetimin hakim olduğu 1932-1953 yılları arasında müzik sanatına yaptırımların oldukça ağır olduğu bilinmektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dönemi’nin o yıllardaki tutumu birlik çatısı altındaki ülkelerde müziğin yönünü değiştirmiştir. Çalışma, nitel bir çalışma olup veri toplama, doküman analizi ve Gürcistan’da gerçekleşen yarı yapılandırılmış görüşmelerden oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

Music, a powerful communication tool, has also been used by political authorities in some periods to give societies/people a common identity. Especially when the nationalist understanding began to settle at the end of the 19th century and gained importance in the 20th century, the direction of the art of music changed.  In these periods, music played an essential role in shaping education, propaganda, and nationalist understanding. This study deals with the 20th century Georgian Soviet Socialist Republics Union Period, under the state authority of music policies. It is known that the sanctions on the art of music were quite heavy, especially between the years of 1932-1953 during the martial law. Nevertheless, the attitude of the Union of Soviet Socialist Republics in those years changed the direction of music in the countries under the republic of the union. The study is a qualitative study and consists of data collection, document analysis, and interviews conducted in Georgia.

Keywords


 • Batiashvili, T. (2019). Kişisel Görüşme, Tsinandali, Gürcistan.

 • Berkman, E. (2012). Kanun Virtüözü, Besteci ve Eğitimci Haçatur Avetisyan (1926-1996) ve Kanun Çalgısı Özelinde Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde (1920-1991) Müziğin Dönüşümü. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Bohlman, P. V. (2004). The Music of European Nationalism Cultural Identity and Modern History. Amerika: ABC-CLIO, Inc.

 • Çiloğlu, F. (1993). Dilden Dine, Edebiyattan Sanata Gürcülerin Tarihi (1. Baskı). Ant Yayınları.

 • Doijašvili, M., Tsurtsumia, R., Andriadze, M., Kurdashvili, T., Toradze, G. (2008). The Vano Saradjishvili Tbilisi State Conservatoire. New York: Nova Science Publishers, Inc. s.35

 • Frolova-Walker, M. (2016). Stalin’s Music Prize Soviet Culture and Politics. Yale University Press.

 • Güler, A. Halıcıoğlu, M. B., Taşğın, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi. s.40-113.

 • İlyasoğlu, E. (2003). Zaman İçinde Müzik (7. Baskı). Yapı Kredi Yayınları.

 • Jvania, N. (2019). Kişisel Görüşme, Tiflis Devlet Konservatuvarı Tiflis, Gürcistan.

 • Kavtaradze, M. (2017). Multiculturalism and National Identity in the 20th Century Georgian Musical Space. Musicology and Cultural Science, 2 (16).

 • Lang, P. H., Betmann, O. (1960). A Pictorial History of Music. New York: W.W. Norton & Company, Inc.

 • Özkan (Melaşvili), A. (1968). Gürcüstan. Aksiseda Matbaası.

 • Öztürk, S. (2019). Çarlıkta Ruslaştırma Siyaseti ve Sovyet Sonrası Dönemde Ruslaştırmadan Geriye Dönüş Politikaları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 7(16).

 • Riley, M., Smith, A. D. (2016). Nation and Classical Music from Handel to Copland. İngiltere: The Boydell Press.

 • Schwarz, B. (1983). Music and Musical Life in Soviet Russia Enlarged Edition 1917-1981. Indiana University Press Bloomington.

 • Sharikadze, N. (2019). Georgian Musical Criticism of Soviet and Post Soviet Era. 6th International Baltic Musicological Conference. Cultural Change and Music Criticism. Lithuania, Vilnius.

 • Slonimsky, N. (2004). Writing on Music. Russian and Soviet Music and Composers. Slonimsky Yourke, E. (Ed.). Vol.2. Routledge.

 • Tsurtsumia, R. (2019). Kişisel Görüşme, Tiflis Devlet Konservatuvarı Tiflis, Gürcistan.

 • Yılmaz, H. (2015). National Identities in Soviet Historiography: The Rise of Nations under Stalin. Routledge.

                                                                                                    
 • Article Statistics