GÜRCİSTAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ’NDE MÜZİK YAŞANTISI

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 321-330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müziğin güçlü bir iletişim aracı olması yönü, toplumlara/halklara ortak bir kimlik kazandırmak amacıyla bazı dönemlerde siyasi otoriteler tarafından araç olarak da kullanılmıştır. Özellikle ulusalcı anlayışın yerleşmeye başladığı 19. yüzyıl sonu ve önem kazandığı 20. yüzyıl, müzik sanatının yönünü değiştirmiştir. Bu dönemlerde müzik, eğitim, propaganda ve milliyetçi anlayışın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışma, müzik politikalarının devlet otoritesinde olduğu 20. yüzyıl Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dönemini ele almaktadır. Özellikle sıkı yönetimin hakim olduğu 1932-1953 yılları arasında müzik sanatına yaptırımların oldukça ağır olduğu bilinmektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dönemi’nin o yıllardaki tutumu birlik çatısı altındaki ülkelerde müziğin yönünü değiştirmiştir. Çalışma, nitel bir çalışma olup veri toplama, doküman analizi ve Gürcistan’da gerçekleşen yarı yapılandırılmış görüşmelerden oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

Music, a powerful communication tool, has also been used by political authorities in some periods to give societies/people a common identity. Especially when the nationalist understanding began to settle at the end of the 19th century and gained importance in the 20th century, the direction of the art of music changed.  In these periods, music played an essential role in shaping education, propaganda, and nationalist understanding. This study deals with the 20th century Georgian Soviet Socialist Republics Union Period, under the state authority of music policies. It is known that the sanctions on the art of music were quite heavy, especially between the years of 1932-1953 during the martial law. Nevertheless, the attitude of the Union of Soviet Socialist Republics in those years changed the direction of music in the countries under the republic of the union. The study is a qualitative study and consists of data collection, document analysis, and interviews conducted in Georgia.

Keywords