VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİSYEN OLMAK: BİR METAFOR ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 420-441
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, vakıf üniversitesinde çalışan akademisyenlerin vakıf üniversitesinde akademisyen olmak kavramına yönelik algılarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye genelindeki 45 farklı vakıf üniversitesinde çalışan 96 akademisyen oluşturmaktadır. Akademisyenlerden şu ifadeleri içeren bir form doldurmaları istenmiştir: “Vakıf üniversitesinde akademisyen olmak … gibidir (benzer); çünkü …”. Formlardan toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Vakıf üniversitesinde çalışan akademisyenlerin, vakıf üniversitesinde akademisyen olmak kavramına yönelik oluşturduğu metaforlar, 6 üst kategori ve 22 alt kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler; (1) Akademik kapitalizm üst kategorisi altında öğrenci memnuniyeti merkezlilik ve ticarileşme, (2) Güvencesizlik üst kategorisi altında aidiyetsizlik, geçicilik ve işten çıkarılma kaygısı, (3) İş tatmini üst kategorisi altında akademik özgürlük, değerlilik, denklik, esneklik, gelişime açıklık, kültür aktarımı ve üretkenlik, (4) Mücadelecilik üst kategorisi altında performans odaklılık ve rekabetçilik, (5) Proleterleşme üst kategorisi altında değersizlik, emek sömürüsü ve vasıfsızlaşma, (6) Yabancılaşma üst kategorisi altında akademik özgürlükten yoksunluk, anlamsızlaşma, iş ortamında güvensizlik, kimlik karmaşası ve yıldırmadır. Bu kategoriler önceki araştırmalar kapsamında tartışılmış ve ilerideki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to define the perceptions of academicians working at a foundation university regarding the concept of being an academician at a foundation university through metaphors. Phenomenology design was used in this research. The study group comprised 96 academicians working in 45 different foundation universities across Turkey. The academicians working at a foundation university were asked to fill a form featuring the phrases, “Being an academician at a foundation university is like (similar to) …, because …”. The data were analyzed through content analysis. The results showed that the metaphors created by academicians working at a foundation university on the concept of being an academician at a foundation university were grouped under 6 top categories and 22 subcategories. These categories are: (1) Student satisfaction centricalness and commercialization under the academic capitalism top category, (2) Lack of belonging, temporariness and dismissal anxiety under the insecurity top category, (3) Academic freedom, valuableness, equivalence, flexibility, openness to development, cultural transfer and productivity under the job satisfaction top category, (4) Performance-orientation and competitiveness under the challenge top category, (5) Worthlessness, exploitation of labor, and deskilling under the proletarianization top category, (6) Lack of academic freedom, meaninglessness, insecurity in the business environment, identity confusion and mobbing under the alienation top category. All these categories were discussed within the scope of previous researches and some concrete research proposals were suggested for further studies.

Keywords