IOS VE ANDROID İŞLETİM SİSTEMLERİNDE YAZILMIŞ GİTAR EĞİTİMİ MOBİL UYGULAMALARININ HEDEF KULLANICI KİTLELERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-123
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-14 09:28:12.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 364-380
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatın her alanını kolaylaştıran teknolojinin gelişimiyle bilgisayar ve internet yaşamımıza dahil olmuş ve bilgiye ulaşma hızını arttırmıştır. Bilgisayar ve internetteki gelişimlerden sonra mobil cihazların bulunması ve bu cihazlar için yazılmış mobil uygulamaların eğitim amaçlı kullanılması mobil öğrenme kavramını yaşamımıza dahil etmiştir. Teknolojinin gelişiminden daima etkilenen müzik eğitimi alanında da müziksel işitme okuma yazma, müzik teorisi, çalgı eğitimi gibi konularda mobil yazılımlar yapılmıştır. Bu araştırmada ise, IOS ve Android işletim sistemlerinde gitar eğitimi için yazılmış mobil uygulamaların hedef kullanıcı kitlelerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, IOS ve Android işletim sistemleri için yazılmış gitar eğitimi mobil uygulamalarından uygulama marketlerinde eğitim kategorisi içerisinde yer alan, IOS ve Android işletim sistemleri uygulama marketlerinden herhangi birinde 5 üzerinden en az 4 puan almış 6 mobil uygulama belirlenmiş ve yöntem olarak betimsel tarama yöntemi seçilmiştir. Seçilen mobil uygulamalar; geliştirici firma, uygun olduğu yaş grubu, uygulama marketlerindeki puanı, desteklediği dil veya diller, uygulama içi satın alım durumu, mobil cihazda kapladığı alan ve içerikleri açısından uygun olduğu hedef kullanıcı kitlesi incelenmiş; bulgular ve öneriler başlıkları altında sunulmuştur.

Keywords

Abstract

With the advancement of technology, which facilitates every aspect of life, computers and the internet have entered our lives and increased the speed of access to information. Following the developments in computers and the internet, the discovery of mobile devices and the use of mobile applications created for these devices for educational purposes have introduced the concept of mobile learning to our lives. The field of music education has also benefited from the advancement of technology with mobile software developed for improving musical hearing and literacy, music theory, as well as instrument training. This research aims to examine the target user groups of guitar training mobile applications found in IOS and Android operating systems. The research utilizes 6 guitar training mobile applications that received at least 4 points out of 5 and are available in the education category in any of the application markets found in IOS and Android operating systems. The study employs the descriptive scanning method. The target user group of the selected mobile applications has been examined in terms of the developer company, the age group it is suitable for, its score in the application market, the language or languages it supports, the in-app purchase status, space it covers on the mobile device and its contents. The data obtained is subsequently presented under the headings of findings and recommendations.

Keywords


 • Çevik, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-13.

 • Çuhadar, C. H., (2016). Müzik ve müzik eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 217-230.

 • Denizer, H. G. (2008). Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Gitar Öğrencilerinin Müziksel- İşitme-Okuma-Yazma Dersi Başarılarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Doğan, A. (2021). Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437, Erişim tarihi: 24.09.2021

 • Georgieva, E., Smrikarov, A. & Georgiev, T.S. (2005). A general classification of mobile learning systems. International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech, 8, 14-16.

 • Karahisar, D. Ş., (1999). İnternet ortamında eğitim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(18), 145-168.

 • Karasar, N. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler (35. Baskı). Nobel Basımevi, Ankara.

 • Levendoğlu, O. (2004). Teknoloji destekli çağdaş müzik eğitimi. Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

 • Löchtefeld, M., Gehring, S., Jung, R. & Krüger, A. (2011). Using mobile projection to support guitar learning. Proceedings of the 11th International Symposium on Smart Graphics, Bremen.

 • Niazi, R. (2007). Desing and Implementation of a Device-Independent Platform for Mobile Learning. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, The University of Guelph, Canada.

 • Özdamar Keskin, N. & Kılınç, H. (2015). Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma Dergisi, 1(3), 68-90.

 • Özkoçak, Y. (2016). Türkiye’de akıllı telefon kullanıcılarının oyalanma amaçlı tercih ettikleri mobil uygulamalar. Global Media Journal TR Edition Dergisi, 6(12), 106-130.

 • Özmenteş, S. (2013). Çalgı eğitiminde öğrenci motivasyonu ve performans. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 320-331.

 • Sardone, N. B. & Devlin-Scherer, R. (2010). Teacher candidate responses to digital games:21st- century skills development. Journal of Research on Technology in Education, 42(4), 409-425.

 • Sonsel, Ö. B. & Yıldırım Orhan, Ş. (2018). Akıllı telefon ve tabletler için yazılmış güncel müzik eğitimi programlarının incelenmesi. The Journal of Academic Social Sciences, 68, 250266.

 • Şenoğlu Önder, C. & Yıldız, G. (2008). Klasik gitar eğitiminin boyutları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 115-133.

 • Tecimer, B. (2006). İnternet ve yaşam boyu müzik eğitimi. MÜZED, 15, 8-9, Ankara.

 • Tecimer, B. (2007, Eylül). Müzik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi’nde (ICANAS) sunulmuş bildiri.

 • Tutal, C. (2016). İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Mobil Uygulamaların Eğitim Aracı Olarak Kullanılması Hakkındaki Bakış Açıları. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Yüksel, G., Mustul, Ö. (2015). Müzik eğitiminde bilgisayar destekli eşlik uygulaması ve uygulamaya ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2: 10-16.

                                                                                                    
 • Article Statistics