YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-122
Yayımlanma Tarihi: 2021-11-21 16:24:12.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 93-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumları üzerine etkilerini incelemektir. Bunun yanında araştırmada müziğin teorik konuları için yaratıcı drama yöntemiyle hazırlanmış uygun eğitim etkinlikleri geliştirerek, öğrencilerin bu konulara karşı olan isteksizliklerini ortadan kaldırmak, müzik teorisine ilişkin bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırmak, öğrenmeyi eğlenceli ve kalıcı hale getirmek ve öğrencinin isteyerek öğrenmesini sağlamak da amaçlanmıştır. Bu çalışmada; belirlenen amaçla, Milli Eğitim Bakanlığının 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Müzik Dersi Öğretim Programında bulunan ve İlkokul 4. sınıf müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanına ait teorik bilgilerin öğretiminde yaratıcı drama yöntemi uygulanmıştır. Çalışma, deneysel yöntemle yürütülmüştür. Çalışma grubunu, Samsun Mimarsinan İlkokulundaki 40 öğrenci deney grubu, 40 öğrenci kontrol grubu olmak üzere 80 öğrenci oluşturmaktadır. Müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanına ait konular; kontrol grubunda geleneksel (klasik) öğretim yöntemiyle sınıf öğretmeni tarafından işlenirken, deney grubunda ise yaratıcı drama yöntemi kullanılarak araştırmacı tarafından işlenmiştir. Her iki gruba da drama yöntemiyle öğretim sonrası müzik dersi tutum ölçeği uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen sonuçlarla, yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumları üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak, yaratıcı drama yönteminin tutumları üzerinde olumlu etkisi olduğu ve cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the effects of creative drama method on students' attitudes towards music lessons. In addition, it was aimed to eliminate the reluctance of the students towards these subjects by developing appropriate educational activities prepared with the creative drama method for the theoretical subjects of music, to facilitate the learning of information about music theory, to make learning fun and permanent, and to enable the student to learn willingly. In this study; For the determined purpose, the creative drama method was applied in the teaching of the theoretical information about the musical perception and information learning field of the 4th grade of Primary School in the 2018-2019 Academic Year Music Lesson Curriculum of the Ministry of National Education. The study was carried out with the experimental method. The study group consists of 80 students, 40 students in the experimental group and 40 students in the control group in Samsun Mimarsinan Primary School. While the subjects related to musical perception and knowledge learning area were handled by the classroom teacher with the traditional (classical) teaching method in the control group, in the experimental group, by using the creative drama method, by the researcher. The post-teaching music lesson attitude scale was applied to both groups with the drama method. With the results obtained from the scale, the effect of creative drama method on students' attitudes towards music lesson was investigated. As a result, it was found that the creative drama method had a positive effect on their attitudes and there was no significant difference according to gender.

Keywords


 • Arslan, A. ve Tenköğlu, T. (2007). Sınıf öğretmenlerinin müzik algılarının öğrencilerin müziğe ilişkin tutumlarına etkisi. Ş. Yaşar (Ed.), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (s.265-269). Anadolu Üniversitesi.

 • Ayata, E. ve Aşkın C. (2008). Müziğin beynin bilişsel fonksiyonlarına olan etkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, 5(2), 13- 22.

 • Aytaş, G. (2010). Yaratıcı Drama. İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi. 1, 1-80

 • Bağatır, R. D. (2008). Drama öğretim yönteminin resim- iş bölümü öğrencilerinin mesleki tutum ve başarılarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Çam, F., Özkan, E. ve Avinç İ. (2009). Fen ve teknoloji dersinde drama yönteminin akademik başarı ve derse karşı ilgi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi: köy ve merkez okulları örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 459- 483.

 • Çevik, B. (2007). Müzik öğretim yöntemlerinden orff müzik öğretisine genel bir bakış. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 95-100.

 • Fırat, Ö. (2017). Tarih öğretiminde drama yönteminin etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Heathcote, D. (1985). Improvisation. In Dorothy Heathcote. Liz Johnson and Cecily O’Neill(Ed.) Collected writings on education and drama (pp.44-8). Hutchinson.

 • Kara, Ö. T. (2010). Dramayla öykü oluşturma yönteminin ilköğretim ikinci kademe türkçe öğretimine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Müzik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6.ve7.sınıflar).https://can.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/25130126_MYzik_De rsi_YYretim_ProgramY.pdf,

 • Okvuran, A. (2002). Dramanın öğretimi ve dramaya dayalı öğrenme. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1(1), 115-131.

 • Özbey, Ö. F. (2017). Türkiye’de drama yöntemiyle yapılan çalışmaların etkililiğinin incelenmesi: bir meta analiz çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Özmenteş G. (2006). Müzik dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Elementary Education Online, 5(1), 23-29.

 • Özsoy, N. (2003). İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 112-119

 • Peker, Ş. (2015). Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı drama tekniklerinden özel mülkiyet tekniğinin yaratıcı yazma yaklaşımı ile karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Radocy, R. E., ve Boyle, J. D. (2012). Psychological foundations of musical behavior. Charles C Thomas Publisher.

 • Sezgin, B. (2015). Oyun- tiyatro- drama ilişkisi kuram ve uygulama. İstanbul Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Yayınları

 • Şahin, T. G. (2018). Hikâyesi olan deyimlerin drama yöntemiyle öğretilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi. Evrensel Müzik Evi

 • Üstündağ, T. (1998). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin öğretiminde yaratıcı dramanın erişiye ve derse yönelik öğrenci tutumlarına etkisi . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14(14),133-138.

 • Yazıcı, D. (2017). Müziğin insan beyni üzerindeki etkisi. International Journal of Cultural and Social Studies, 3(1), 88-103.

 • Yoğurtçu, M. (2015). Ortaokul din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde uygulanan yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine karşı tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

                                                                                                    
 • Article Statistics