POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM VE EĞİTİMCİ SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ ÇERÇEVESİNDE POLİS MEMURLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-121
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-24 20:26:30.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 393-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Polis kentsel alanda güvenlik hizmetini yerine getiren kolluk kuvvetidir. Günümüzün çağdaş yapısı içinde polislik mesleği çok boyutlu bir hal almıştır. Giderek karmaşık hale gelen dünyada suçlar hem nitelik hem de nicelik açısından büyük değişime uğramaktadır. Polis, böylesine sürekli değişen bir yapı içerisinde insan ve toplumun huzuru için çalışmaktadır. Polisin kendisinden beklenen görevi istenilen ölçüde gerçekleştirmesi, önemli oranda bünyesindeki personelin nitelikli olmasına bağlıdır. Nitelikli insan gücü elde etmenin ilk şartı, nitelikli bir eğitimden geçmektedir. Polis eğitimi, genel eğitimin bir parçası olmakla birlikte, mesleki bir eğitim olmasından dolayı genel eğitimden ayrılmakta ve kendine has özellikler içermektedir. Polis eğitiminde öncelik bu mesleğin gerekleri doğrultusunda olacaktır. Modern polis eğitimi, bilim ve teknolojiden yararlanırken aynı zamanda insani değerlere bağlı kalarak güvenlik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde de son yıllarda polis eğitiminde reform çalışmaları yapılmıştır fakat reform sonrası eksikliklerin olduğu hala ortak kabul noktasıdır. Polis eğitiminde önemli bir yere sahip olan Polis Meslek Yüksek Okulları eğitimi, eğitici personel ve eğitim politikası sorunlarını ortaya çıkarmak amacıyla Kırşehir ili Merkez ilçesi İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli yeni mezun olmuş toplam 84 polis memuruna 3 bölüm toplam 49 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Buna ankete göre katılımcıların %49,4’ ü eğitimlerinin genelde teorik bilgi ağırlıklı olduğunu, %44,6’sı polis eğitiminde kaliteyi arttıracak en önemli faktörün öncelikle eğitimcilerinin eğitilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca eğitimcilerin ve yöneticilerin tavırlarının, davranışlarının, mesleki ve insani değerlere verdiği önemin polis kültürünün oluşmasında çok etkili olduğu, derslerine daha ilgili demokratik oldukları ancak polislik konusunda daha verimli bilgi edinebilecekleri bir eğiticiye ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Bunun yanında üniversitelerden gelen öğretim görevlileri ve alanlarında uzman sivil eğitimcilerin verimlerinin diğer eğiticilere göre en son sırada olduğu ancak bu grubun derse ilgileri ve demokratik tutumlarının ön planda olduğu görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

Police is giving a service within all securities in urban area. Nowadays, police professions have become a contemporary conditions. Day by day crimes have been changed as attributive and quantitative as becoming very complicated in all over the world .Police is very hard working floor human piece in this explained complicated stage the high service exactions of the policeman related on qualified person who works in their department. Having over qualified police officer requires well education. Police training, apart from being part of general education, is separated from general education because of its professional nature and has its own characteristics. Priority in police training will be in line with the requirements of this profession. Modern police education aims to provide security services while benefiting from science and technology, and at the same time adhering to human values. In this respect, our country has also been working on reforming police training in recent years, but it is still a common point that there are deficiencies after the reform. In order to reveal the problems of training personnel and training policy of the Police Vocational Schools, which have an important place in police training, a questionnaire consisting of 3 sections and a total of 49 questions was applied to 84 police officers who were newly graduated from the Central District of Kırşehir Province Police Department. According to this survey, 49.4% of the participants found that their education is generally based on theoretical knowledge, and 44.6% of the participants found that the most important factor that will increase the quality of police training should be training their trainers at first. In addition, it was observed that the attitudes and behaviors of educators and administrators and the importance they attach to professional and human values are very influential in the formation of police culture, and they also need an educator who will give more relevant democratic but more efficient information about policing. The results of the survey revealed that the efficiency of the academicians coming from universities and the expert civilian educators in their fields is the last compared to the other educators, but the interest and democratic attitude of this group is at the forefront.

Keywords


 • Devlet Memurları Kanunu. (1965). Resmi Gazete. Sayı:12056

 • Fındıklı, R., (2001a). Mesleki kimlik olgusu ve polislik mesleğinin özellikleri, Polis Bilimleri Dergisi, Sy 5–6: 1–16.

 • Fındıklı, R.(2001b) ‘Polis Eğitiminin Sorunları’, 21. Yüzyılda Polis Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Emniyet Genel Md. Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayını: 15-27.

 • Frost, M. ve Seng, J. (1983). Police recruit training in urban departments: a look at ınstructress. Journal of Police Science and Administration, Year: 11, Number: 2, Winter.

 • Gürcan, B., (2005). Emniyet teşkilatında hizmet içi eğitim faaliyetleri ve polis eğitim merkezleri. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

 • Karaman, Ö.(2000). Polis eğitiminde eğitimcilik sorunu. Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sy 7-8: 177-209.

 • Mert, Ö.(1969). Polis teşkilatımızda ilk eğitim hareketi. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sy 19: 57-61.

 • Osborne, M., ve Thomas, E. (Eds.). (2003). Lifelong learning in a changing continent: continuing education in the universities of Europe. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.

 • Polis Yüksek Öğretim Kanunu (2001) Resmi Gazete. Sayı: 24397.

 • Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliği. (2001). Resmi Gazete. Sayı: 24508.

 • Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği. (2001). Resmi Gazete. Sayı:24554.

 • Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği. (2001). Resmi Gazete. Sayı: 24554.

 • Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği. (2005). Resmi Gazete. Sayı:

 • Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği. (2005). Resmi Gazete. 25809.

 • Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği. (2015). Resmi Gazete. Sayı: 29418.

 • Semiz, E. ve Gökçe, E. (1999). 21. yüzyılda polis eğitimi. Cerrah, İ. ve Semiz, E., 21. yüzyılda polis, temel sorunlar, çağdaş yaklaşımlar içinde (s.3-21), Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı.

 • Şahin, E. (2001) 1907’den 2000’e polis okulları, Ankara: EGM Yayınları

 • T.C. Anayasası. (1982). Resmi Gazete. Sayı:17863.

 • Trautman, N. E. (1990). A study of enforcement. a comphrensive studyy of world’s greatest, yet most diffucult, prefession ılionis (USA). Charles Thomas Publisher.

 • Yazman, N.(1947). Polis mekteplerinin tarihçesi, Polis Dergisi y.23, 1947: 310.

                                                                                                    
 • Article Statistics