MUALLİM İSMAİL HAKKI BEY’İN RAST KARARLI SAZ SEMAİLERİNİN MAKAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-121
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-22 18:14:20.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 33-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma söz ve saz musikisi alanlarının her ikisinde de üstün başarı sergileyen Muallim İsmail Hakkı Bey’in, rast kararlı saz semailerini makamsal açıdan incelenip, yorumlanacağı bir çalışmadır. Bu sayede İsmail Hakkı Bey’in konu olduğu araştırmaların artması yönünde katkı sağlamak hedeflenmiştir. Araştırma genel içeriği, amacı ve yöntemi bakımından tarama modelini uygulayan betimsel bir araştırmadır. Konuyla ilgili çeşitli kaynakların taranmasıyla ön bilgilere ulaşılmış, ilgili konular olduğu gibi aktarılmıştır. Veri toplama aracı olarak, örneklemde yer alan Muallim İsmail Hakkı Bey’in repertuvarda bulunan saz eserleri kullanılmıştır. Türk Müziğinde önemli bir yere sahip olan Muallim İsmail Hakkı Bey’in çeşitli makamlarda çok sayıda saz eseri mevcuttur. Bu çalışmada Muallim İsmail Hakkı Bey’in rast kararlı saz semâîleri makamsal ve teknik açıdan incelenmektedir.

Keywords

Abstract

This research is a study in which Muallim İsmail Hakkı Bey, who has excelled in both the fields of vocal and instrumental music, will examine and interpret the saz semais which rested on rast tune in terms of maqam. With this study, it is aimed to contribute to the increase of research on İsmail Hakkı Bey. The research is a descriptive research that applies the scanning model in terms of its general content, purpose and method. Preliminary information was obtained by scanning various sources related to the subject and related subjects were conveyed as they were. As a data collection tool, the instrumental works of Muallim İsmail Hakkı Bey, who are mentioned in the sampling section, in the repertoire were used. Muallim İsmail Hakkı Bey, who has an important place in Turkish Music, has many instrumental works in various maqams. In this study, saz semais whİch rested on Rast tune of Muallim İsmail Hakkı Bey were analysed in terms of mode and technique.

Keywords


 • Ak, A.Ş. (2018). Türk Musikisi Tarihi (4.baskı). Akçağ Yayınları.

 • Akdoğu, O. (2020), Türk Müziği Tarihinde Dönemler, http://www.arsiv2007.musikidergisi. net/?p=44

 • Behar, C. (2019). Aşk Olmayınca Meşk Olmaz Geleneksel Osmanlı / Türk Müziğinde Öğretim ve İntikal (7. Baskı). Yapı Kredi Yayınları.

 • Gazimihal, M.R. (2019). Türk Askerî Muzikaları Tarihi (1.Baskı). Ofis Yayın Matbaacılık.

 • Karasar, N. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemi (34.Basım). Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Kaygusuz, N. (2006). Muallim İsmail Hakkı Bey ve Mûsıkî Tekâmül Dersleri. İTÜ Vakfı Yayınları.

 • Öncel, M. (2014), Türkiyenin Birikimleri -3-, Müzisyenler. İlke Yayıncılık

 • Özalp, M. N. (2000a). Türk Mûsikîsi Tarihi I. Cilt. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi.

 • Özalp, M. N. (2000b). Türk Mûsikîsi Tarihi II. Cilt. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • Özcan, N. (2021), İsmâil Hakkı Bey. https://islamansiklopedisi.org.tr/ismail-hakki-bey

 • Öztuna, Y. (1969). Türk Musikisi Ansiklopedisi Cilt I. Milli Eğitim Basımevi.

 • Öztuna, Y. (2006), Türk Musikisi Ansiklopedik Sözlüğü. Orient Yayınları

 • Rona, M. (1960). 50 Yıllık Türk Musikisi. Türkiye Basımevi.

 • Tanrıkorur, C. (2016). Osmanlı Dönemi Türk Musikisi. Dergâh Yayınları.

 • https://islamansiklopedisi.org.tr/ismail-hakki-bey (Erişim tarihi: 03.09.2021)

                                                                                                    
 • Article Statistics