SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL İTİBARIN BELİRLEYİCİLERİNİN ANALİZİ

Author:

Number of pages: 317-339
Year-Number: 2021-121

Abstract

Bu araştırmanın konusunu ‘kurumsal itibar’ kavramı oluşturmaktadır. Araştırmada, kurumsal itibarın en önemli değerlerden biri olduğu, çoğunlukla itibara ve güvene dayalı olarak faaliyet gösterdiği düşünülen, fakat genel olarak güvensiz bir sektör olarak ifade edilen sigortacılık sektörü çerçevesinde yaklaşılmıştır. Araştırmanın amacı, sigortacılık sektöründe kurumsal itibarın önemini ortaya koymak, kurumsal itibarı oluşturan bileşenlerden hangilerinin tüketiciler nezdinde öne çıktığını belirlemek olmuştur. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış mülakat yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntem kapsamında önceden belirlenmiş itibar temaları ve buna bağlı oluşturulan yargılar doğrultusunda, kolayda örnekleme yoluyla erişilen 18 katılımcıdan yanıtlar elde edilmiştir. Oluşturulan itibar temaları altındaki yargılar çerçevesinde yanıtlayıcılardan alınan yanıtlar içerisinde benzer öğeler, yanıtlayıcılar tarafından özellikle vurgulanmış olan kısımlar için betimsel analiz yöntemi kapsamında objektif değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, çoğunlukla güvene ve itibara dayalı olarak kabul edilen sigortacılık sektöründe tüketicinin sigorta şirketine duyduğu güvenin ve itibar algısının, yaşanan olumsuz deneyimlerle zedelendiğini, tüketicinin hem şirkete hem de sektöre ilişkin inancını kaybettiğini göstermiştir. Deneyimler olumlu olduğunda ise itibar ve güven güçlenmektedir.

Keywords

Abstract

The subject of this research is the concept of 'corporate reputation'. In the research, this issue has been approached within the framework of the insurance sector, which is considered to be one of the most important values, mostly operating on the basis of reputation and trust, but is generally expressed as an insecure sector. The purpose of the research was to reveal the importance of corporate reputation in the insurance sector and to determine which of the components that make up corporate reputation stand out in the eyes of consumers. For this purpose, the structured interview method, one of the qualitative research methods, was used. Within the scope of this method, answers were obtained from 18 participants, by easily easily accessible case sampling, in line with the predetermined reputation themes and the judgments formed accordingly. Within the framework of the themes and judgments created, objective evaluations were made within the scope of the descriptive analysis method for the answers received from the respondents under certain reputation themes, for the parts that were particularly emphasized by the respondents. The results show that the consumer's trust in the insurance company and the perception of reputation in the insurance sector, which is mostly considered to be based on trust and reputation, have been damaged by the negative experiences, and the consumer has lost his belief in both the company and the sector. When experiences are positive, reputation and trust are strengthened.

Keywords