SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-121
Number of pages: 163-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan internet gün geçtikçe gelişimini devam ettirmiştir. Bu süreçte geleneksel medyadan yeni medyaya doğru önemli değişim ve dönüşümler gerçekleşmiştir. Yeni medya sayesinde iletişim sürecinde köklü değişimler yaşanmıştır. Bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından kolaylıkla iletişim kurulması, insanları bilgiye ulaşmak, paylaşım yapmak, eğlenmek ve birçok sebepten dolayı sosyal medyayı kullanmaya yöneltmiştir. Dolayısıyla sosyal medya kullanımı önemli derecede artmıştır. Hayatımızın bir parçası haline gelen, her geçen gün kullanımı artan ve herkes tarafından ulaşılabilen sosyal medyanın denetlenememesi, insanların sanal ve gerçekliği ayırt edememesi ve yanlış bir şekilde yönlendirilmesi, dezenformasyon gibi birçok sorunu beraberinde getirmiştir. İnsanların hem geleneksel hem de yeni medyadan gelen mesajlara karşı bilinçlenmeleri için medya okuryazarlılığı önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı katılımcıların sosyal medya kullanımı ve medya okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma Çanakkale’de ikamet eden 18-55 yaş ve üzeri 399 kişiye, rastlantısal örneklem tekniği kullanılarak ve online anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda katılımcıların sosyal medya kullanımına dair iki alt faktör, medya okuryazarlık düzeylerine göre ise üç alt faktör ortaya çıkmıştır. Elde edilen alt faktörlerin birbiriyle ilişkisi incelenmiştir.“Sosyal Medya Kullanım Ölçeği” maddelerinin alt faktörleri olan “Süreklilik ve Yetkinlik” ile “Medya Okuryazarlık Ölçeği’nin” alt faktörü olan “Yargılayabilme, örtük mesajları görebilme” faktörü arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The internet, which emerged with the development of technology, has continued its development day by day. In this process, significant changes and transformations took place from traditional media to new media. Thanks to the new media, radical changes have occurred in the communication process. Easy communication from computers, tablets and mobile phones has led people to use social media for accessing information, sharing, having fun and for many reasons. Therefore, the use of social media has increased significantly. The inability to control social media, which has become a part of our lives, whose use is increasing day by day and which can be accessed by everyone, has brought along many problems such as people's inability to distinguish between virtual and reality and misdirection, disinformation. Media literacy is important for people to be aware of the messages coming from both traditional and new media. The aim of this research is to examine the relationship between the social media use and media literacy levels of the participants. The research was carried out on 399 people between the ages of 18-90 residing in Çanakkale, using the random sampling technique and conducting an online survey. As a result of the study, sub-factors related to the social media usage and media literacy levels of the participants emerged. The relationship between the sub-factors obtained was examined. It has been revealed that there is a positive and moderately significant relationship between "Continuity and Competence", which are the sub-factors of the "Social Media Usage Scale" items, and "Judging, seeing the implicit messages", which is the sub-factor of the "Media Literacy Scale".

Keywords