SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ COVİD-19 PANDEMİSİNDE UZAK-TAN EĞİTİM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR?

Author :  

Year-Number: 2021-121
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-17 21:57:03.0
Language : Türkçe
Konu : Halk Sağlığı
Number of pages: 68-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Koronavirüs salgınının getirdiği sosyal izolasyon süreci ile birlikte eğitim hayatında yüz yüze verilen dersler, yerini uzaktan eğitime bırakmıştır. Bu çalışmada, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerini değerlendirmek, uzaktan eğitimin avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmaya, İstanbul’da bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 1040 öğrenci (K = 883, E = 157) katılmıştır.     Araştırmacılar tarafından çevrimiçi (online) geliştirilen bir soru formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğrenciler online eğitimin zaman ve mekân esnekliği sağlaması, sosyal hayatı aktif sürdürme olanağı yaratması ve düşük maliyetli olmasını en büyük avantaj olarak ifade etmişlerdir. Elektrik ya da internet bağlantısının kesintiye uğraması, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslerdeki sınırlılıklar ve öğrenci-öğretmen etkileşiminin zayıf olması ise en büyük dezavantaj olarak belirtilmiştir. Ayrıca pandemi, kaygı ve korku gibi olumsuz duygulara yol açmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinden daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmeleri için bilgilendirilmeleri önemlidir. Ayrıca akademisyenlere uzaktan eğitim uygulamalarını hazırlamaları konularında danışmanlık yapılması eğitime katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

With the social isolation associated with the Covid-19 disease, there has been a great change in education, with face-to-face learning being replaced by distance education. This study was planned to assess students' views as well as the advantages and disadvantages of distance education in the Faculty of Health Sciences. A total of 1040 students (F=883, M=157) studying at the Faculty of Health Sciences of a state university in Istanbul participated in this study. An online survey comprising developed by the researchers used as a data collection tool. Students stated that distance education provides time and place flexibility, creates the opportunity to continue actively social life and being economical as the biggest advantages. The interruptions due to electricity or internet connection, the limitations of applying laboratories and workshops, and the weakness of student-teacher interaction were stated as the biggest disadvantages. Also the pandemic led to negative feelings such as anxiety and fear. It is important to inform the students about distance education in order to make education more effective and efficient. Additionally, education quality would improve considerably when academicians are counselled on appropriate preparation applications of distance training.

Keywords


 • Agarwal, S., & Kaushik, J. S. (2020). Student’s perception of online learning during COVID pandemic, The Indian Journal of Pediatrics, 87 (7), 554.

 • Balta, Y., & Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde kullanılan farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bir inceleme. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 37-45.

 • Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1), 2440.

 • Buluk, B., & Eşı̇ttı̇, B. (2020). Koronavirüs (covid-19) sürecinde uzaktan eğitimin turizm lisans öğrencileri tarafından değerlendirilmesi. Journal of Awareness, 5(3), 285-298.

 • Cabi, E. (2016). Uzaktan eğitimde e-değerlendirme üzerine öğrenci algıları. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 94-101.

 • Chick, R. C., Clifton, G. T., Peace, K. M., Propper, B. W., Hale, D. F., Alseidi, A. A., vd. (2020). Using technology to maintain the education of residents during the COVID-19 pandemic. Journal of Surgical Education, 1, 1-4.

 • Dermo, J. (2009). e-Assessment and the student learning experience: A survey of student perceptions of e-assessment. British Journal of Educational Technology, 40(2), 203-214.

 • Ferrel, M. N., & Ryan, J. J. (2020). The impact of COVID-19 on medical education. Cureus, 12(3), e7492.

 • Gorgulu-Arı, A., & Hayır-Kanat, M. (2020). Covid-19 (koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0 (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 459-492.

 • Haleem, A., Javaid, M., & Vaishya, R. (2020). Effects of COVID 19 pandemic in daily life. Current Medicine Research and Practice, 10(2), 78-79.

 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., ve Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Erişim adresi: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergencyremote- teaching-and-online-learning (Erişim tarihi 16.06.2020).

 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10 (2), 181-192.

 • Kışla, T., Sarsar, F., Arıkan, Y. D., Meşhur, E., Şahin, M., & Kokoç, M. (2010). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde karşılaşılan problemler. NWSA: Education Sciences, 5(1), 1-18.

 • Metin, A. E., Karaman, A., & Şaştım, Y. A. (2017). Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine bakış açısı ve uzaktan eğitim ingilizce dersinin verimliliğinin değerlendirilmesi: Banaz meslek yüksekokulu, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 640-652.

 • Mukhtar, K., Javed, K., Arooj, M., & Sethi, A. (2020). Advantages, limitations and recommendations for online learning during COVID-19 pandemic era. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(COVID19-S4), 27-31.

 • Owusu-Fordjour, C., Koomson, C. K., & Hanson, D. (2020). The impact of covıd-19 on learning-the perspective of the ghanaıan student. European Journal of Education Studies, 7 (3), 88-101.

 • Peloso, R. M., Ferruzzi, F., Mori, A. A., Camacho, D. P., Franzin, L. C. D. S., Margioto Teston, A. P., vd. (2020). Notes from the field: concerns of health-related higher education students in Brazil pertaining to distance learning during the Coronavirus pandemic. Evaluation & the Health Professions, 43(3), 201-203.

 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 40-53.

 • TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) (2020). COVID-19 pandemi değerlendirme raporu. Erişim adresi: http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/Covid19%20Raporu- Final+.pdf (Erişim tarihi: 16.06.2020).

 • Verawardina, U., Asnur, L., Lubis, A. L., Hendriyani, Y., Ramadhani, D., Dewi, I. P., vd. (2020). Reviewing online learning facing the covid-19 outbreak. Journal of Talent Development and Excellence, 12(3s), 385-392.

 • Yıldırım, F. (2010). Uzaktan eğitim sistemine geçişin esas ögeleri olan öğretim elemanları ve öğrencilerin bakış açıları. T. G. Yamamoto, U. Demiray ve M. Kesim (Eds.). Ankara: Eflatun Yayınevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics