MUHASEBE PAKET PROGRAMLARININ İŞLETME VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-121
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-03 10:43:01.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 273-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel ölçekte gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli sektörlerde bilişim, internet ve otomosyon tabanlı uygulamalar da gelişmektedir. Bilişim teknolojisi ile gelişen muhasebe yazılım programları sayesinde hem muhasebe mesleğinde hem de işletmelerin güvenilir veri elde etmesinde büyük kolaylıklar sağlanmıştır.  Bu bağlamda çalışmamızda bu programların muhasebe mesleğindeki etkileri, faydaları ve işletme verimliliğine katkılarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamız 15.09.2020-12.10.2020 tarihleri arasında Antalya Bölgesi’nde 156 muhasebe meslek çalışanı gerçekleştirilmiş olup verilerin toplanmasında online anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar Uygulanma yöntemleri hakkında daha önceden bilgilendirilmiş ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan anketler video konferans ile bire bir görüşme yöntemiyle belirlenen saatlerde uygulanarak değerlendirilmiştir. Anket formunun ilk bölümünde muhasebe meslek çalışanlarının sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerini tespit etmek için 9 soru, ikinci bölümünde ise muhasebe meslek çalışanlarının teknoloji, internet ve bilişim otomasyonunun kullanımına karşı tutumlarını tespit etmek amacıyla 23 soru yer almış, muhasebe meslek çalışanlarının tutumlarını ölçmek için 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS for Mac25.0 (Statistical Package For Social Sciences) istatistik paket programı ve Office Excel programı ile %95 güven aralığında, %5 anlamlılık seviyesinde değerlendirilmiş olup 0,05>p değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgulara göre; muhasebe mesleğinde uygulamalı işlemler çerçevesinde meslek çalışanlarının internetin kullanımını büyük çoğunlukla benimsendiği ve muhasebe paket programlarının çok büyük katkılar sağladığını düşündükleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Along with the developing technology on a global scale, informatics, internet and automation-based applications are also developing in various sectors. Thanks to the accounting software programs developed with information technology, great convenience has been provided both in the accounting profession and in obtaining reliable data for businesses. In this context, in our study, it is aimed to investigate the effects, benefits and contributions of these programs to the accounting profession in the accounting profession. Our study was carried out between 15.09.2020-12.10.2020 in Antalya Region, 156 professional accounting professionals and online survey method was used to collect data. The participants were informed about the methods of application beforehand and the questionnaires consisting of multiple-choice questions were evaluated by video conference and one-on-one interview method at the determined times. In the first part of the questionnaire, there were 9 questions to determine the socio-economic and demographic characteristics of accounting professionals, and in the second part, 23 questions were included to determine the attitudes of accounting professionals to the use of technology, internet and information automation. A Likert scale was used. The data were evaluated with SPSS for Mac25.0 (Statistical Package for Social Sciences) statistical package program and Office Excel program at 95% confidence interval, 5% significance level, and 0.05>p value was accepted as significant. According to the findings we obtained in our study; It has been determined that within the framework of applied processes in the accounting profession, the use of the internet is mostly adopted by the professionals and they think that the accounting package programs make a great contribution.

 

Keywords


 • Akgül, Ö. (2008). Hizmet İçi Eğitimin İş Gücü Verimliliğine Etkisi. Yayımlanmamış̧ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Aktaş, A. (2002). Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi. Azim Matbaası Genişletilmiş 2.Baskı, Antalya.

 • Aktolun, O. (2015). Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (CAATs) ile Faaliyet Denetimi. (http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DenetcininNotDefte ri/CAAT-ileFaaliyet-Denetimi-8Kas%C4%B1mOA.pdf) Erişim Tarihi: 10.10.2020.

 • Alı, H. H. (2017). Muhasebe Bilgi Sisteminin Küçük ve Orta Boy İşletmeler Üzerindeki Etkisi: Irak-Kürdistan Bölgesinde Bir Araştırma. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

 • Alkan, B. Ş. (2018). Muhasebe teorisi ve uygulamaları açısından muhasebe bilgisinin niteliksel özellikleri. Muhasebe Bilim Dünyası, 20(Özel Sayı), 819–837.

 • Atalay, B., Okan Gökten, P., & Gökten, S. (2018). Maddı̇ Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesı̇ ve Raporlanması Üzerı̇ne Eleştı̇rel ve Kuramsal Tartışmaların Değerlendirilmesı̇. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(Özel Sayı 2018), 923–936. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/635267

 • Barutçu, Y. (2013). Etkinlik ve Verimlilik Ölçüm Yöntemleri Üzerine Bir Yazılım Uygulaması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Conway, P. (2017). Achieving New Zealand’s Productivity Potential. OECD Productivity Working Papers.

 • GİB, (2020), E-İşlemler, E-Beyanname, E-Tebligat Nedir? (http:// www.gib.gov.tr), Erişim Tarihi: 25.10.2020.

 • Gökdeniz, A., & Dinç̧ Y. (2011). Konaklama İşletmelerinde Ön büro Operasyonları ve Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Günay, M. (2010). Üniversite Hastanelerinin 2008 Yılı Verimlilik ve Etkinlik Analizi (Yayımlanmamış̧ yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

 • IFAC, (2020), Handbook of International Education Pronouncements 2020 Edition, (http://web.ifac.org/publications/international-accounting-education- standardsboard,>), Erişim Tarihi 07.09.2020.

 • Kaya, Y. (2019). Lisans Düzeyinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartlarını Karşılama Düzeyine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. Cilt 21, Sayı 2.482-507.

 • Kozak, N., Kozak M.A., & Kozak, M. (2014). Genel Turizm, İlkeler, Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Kök, M. (2018). Diyarbakır İli Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Meslek Eti Algısı Üzerine Bir Araştırma. Dicle üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır.

 • Lau, E., Lonti, Z., & Schultz, R. (2017). Challenges in the measurement of public sector productivity in OECD countries. International Productivity Monitor, 32 (180-5C).

 • Mathouraparsad, S., & Maurin, A. (2017). Measuring the Multiplier Effects of Tourism industry to the Economy. Advances in Management and Applied Economics, 7(2), 123-1

 • Okan Gökten, P. (2019). Muhasebenin Gelişim Döngüsü: Kuramsal ve Kurumsal Bakış Açısı. Journal of Turkish Studies, 14 (Volume 14 Issue 2), 651–668. https://doi.org/10.7827/turkishstudies.

 • Okka, Ö. F. (2008). Bireysel Performansa Dayalı Ücret ve Verimlilik: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk üniversitesi

 • Özsever, Ç., Gençoğlu, T., Erginel, N. (2009). İş gücü̈ verimlilik takibi için sistem tasarımı ve karar destek modelinin geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18, 45-58.

 • Resmî Gazete. (1982). Sayı: 2634. "Turizmi Teşvik Kanunu", s. 83/7228

 • Resmî Gazete. (2019). Sayı: 2654. Turizm Teşvik Kanunu kapsamında “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” Sayı: 30791 Karar Sayısı: 1134.

 • Sevimli, Ö. (2013). Sağlık kurumlarında veri zarflama analizi tekniği ile verimlilik analizi. Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış̧ yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü̈, İstanbul.

 • Stafford, T. (2018). Analytics for Accounting Information Systems Applications. College of Business Louisiana Tech University.

 • Tanrıverdi, H., Şahin, M. (2015), Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitim Kalite Algısı ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: İstanbul Bölgesinde Bir Araştırma.Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, Oca 2014 , 129 - 140

 • Tenik, Ö. (2019). Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Uygulama. İstanbul Aydın Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı / Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

 • Tutal, H.H. (2020). Ön Muhasebede Hata ve Hileler. Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı.Yüksek Lisans Tezi.

 • Yurtsızoğlu, Z., & Kılıçaslan, Y. (2017). Türkiye Hizmet Sektöründe Yapısal Değişim ve Verimlilik. Ege Akademik Bakış Dergisi. 17(2). S.215-228.

                                                                                                    
 • Article Statistics