İPLİKTEN ÇÖZÜLENLER TEKSTİLDE KÜRESEL ANLATILAR SERGİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-121
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-20 10:36:34.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 248-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21.yy dediğimiz modern tasarıma geçilen süreçte diğer sanat alanlarında olduğu gibi, tekstil tasarımının da sınırları hayli genişlemiş ve sanatçılar, eserlerinde kullandıkları nesnelere çok daha farklı açılardan bakmaya başlamışlardır. Bu değişim, yapılan tasarımlarla sanatçıların yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel bir bakış açısının ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. İplik katmanlarından başlayarak, bu katmanların iç içe geçmesiyle meydana gelen yüzeyler, onların işlevleri, farklılıkları, söylemek istedikleri ve tasarımları açısından dokumanın alışılmışın ötesinde çok farklı bir sanatsal ifade aracı olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur. “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” sergisinde de bu bakış açısı hâkim olmuştur. Bu doğrultuda İfa (İnstitut für Auslandsbeziehungen) ve İstanbul Modern iş birliği ile gerçekleştirilen “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” sergisi, kişisel ve estetik anlatılar ile küreselleşmiş dünyanın toplumsal ve ekonomik yapıları arasında ilişkiler kuran sanatçıların tekstil malzemelerini nasıl farklı ve karmaşık yollarla değerlendirdiklerini gözler önüne sermiştir. Araştırmada literatür tarama ve eser analizi yöntem olarak seçilmiştir. Bu makalede Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak bilinen, 2004 yılından günümüze kadar on yedi yıl boyunca faaliyet gösteren “İstanbul Modern”  müzesinde, tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan ve tekstil aracılığıyla küresel anlatıların peşine düşen 25 çağdaş sanatçının nesne, resim, yerleştirme ve videolardan oluşan çalışmaları yorumlanarak ele alınmıştır.

 

Keywords

Abstract

In 21st Century which is called as the transitional period of modern design, the lines of textile design has significantly broadened as in the other fields of art and artists has started to take a different approach to the materials they use in their arts. This change has helped artists to get a creative, innovative and critical perspective. The surfaces which are formed by interwoven thread layers has lead weaving come up as an unusually different artistic aspect in terms of its functions, distinctness and designs. This aspect dominates the exhibition “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Alıntılar”. In this regard, “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Alıntılar” exhibition which is held with the partnership of Ifa and Istanbul Modern displays how the artists who relates economic and social structures of globalizing world with personal stories utilise textiles in a different and complicated way. In the rsarch, Literature review and work analysis were chosen as methods. In this study, the works of 25 contemporary artists who use textiles as an artistic means of expression in their works are examined. These works include pictures, objects, videos and installations and are exhibited in Istanbul Modern, which has been in service since 2004 and is known as the first modern art museum in Turkey.

Keywords


 • Açar, F,M. (2014). Geleneksel Türk El Sanatlarından Tokat Ahşap Baskı Yazmacılık Sanatı ve Yaşayan Son Ustalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü.

 • Ateşok, E. (2014). Karakeçili İlçesinde Dokunan Kilimlerin Geleneksel Motif Özellikleri, Kalemişi Dergisi, (25).

 • Beyoğlu, A. (2015). Sanat Eğitiminde Kolaj Tekniği ve Richard Hamilton’ın Eser Örneğinin İncelenmesi, Ege Eğitim Dergisi, (228).

 • Derici, V.T. (2014). Doku’nuşlar’ Tekstil Sergisi Üzerinden Tekstil Sanatında Mekân, Malzeme, Biçim İlişkisi, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (12): 53-63. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203752

 • DiStefano, J. J. ve Maznevski , M. L., (2000). “Global Leaders Are Team Players: Developing Global Leaders Through Membershıp On Global Teams” Human Resource Management, 39 (2 & 3), 195–208

 • Erkmen, N. (2019). Bauhaus ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’’,(Ed. Ali Rtun, Esra Aliçavuşoğlu), Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, İstanbul.

 • Gür Üstüner, S. (2018). Tekstilde Sanat ve Tasarimin Endüstri İle Buluşmasi: Bauhaus Dokuma Atölyesi, 2149-0821.

 • Gürcüm, B., H. ve Öneş, A. (2017). Bauhaus’ta Bir Dokuma Ustasi: Gunta Stölz, : 1307-9581

 • Güvenç, B. (2004). Kültürün ABC’si. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • İstanbul Modern, “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” Sergi Kataloğu, İstanbul: Mas Yayıncılık, 2019.

 • Kırışoğlu, O.T. (2014). Sanat Bir Serüven. Ankara: Pegem Akademi

 • Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. 9. Baskı, İstanbul: Beta

 • Loomba, Ania, Kolonyalizm/Postkolonyalizm, (Çev. Mehmet Küçük), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2000.

 • Tarık Babayı̇ğı̇t, Batik Sanatı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, s. 81.

 • Tok Dereci, V. (2014). ‘Doku’nuşlar’ Tekstil Sergisi Üzerinden Tekstil Sana-tında Mekân, Malzeme, Biçim İlişkisi, (55).

 • Uğurlu, S, S. (2018). Geleneksel Tekstil Teknikleriyle Yeni Sanatsal Çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmış), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-versitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, İstanbul, 69 s.

 • Wikipedia katılımcıları (2021). İplik. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. Erişim tarihi: 11.12, Haziran 6, 2021 url://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0plik&oldid=25102571.

 • Wikipedia katılımcıları (2021). Tekstil. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. Erişim tarihi: 11.33, Haziran 6, 2021 url://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekstil&oldid=25107963.

 • Yıldız, H. (2011). Türkiye'nin Sanayileşmesinde Dokuma Sanayiinin Yeri ve Önemi . İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 47 (1-4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifm/issue/837/9253 Mas Yayıncılık, 2019. S.157

                                                                                                    
 • Article Statistics