SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN YENİ TİP KORONAVİRÜSE (COVİD-19) YAKALANMA KAYGISININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 360-369
Year-Number: 2021-120

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de Üniversite eğitimi alan spor bilimleri fakültesi öğrencilerin Korona virüs salgını sürecinde kaygı eğilimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Üniversite düzeyinde spor eğitimi alan toplam 239 öğrencinin korona virüse yakalanma sosyal kaygı ölçeği sonuçları değerlendirilmiştir. İstatistiksel işlemlerde t-testi ve tekyönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin bireysel kaygı puanı 38,92 iken sosyal kaygı puanı 16,19 ve toplamda 55,12 olarak tespit edilmiştir. Cinsiyete göre yeni tip korona virüse yakalanma sosyal kaygı düzeyleri benzer iken (p>0,05), bireysel kaygı ve toplam ölçek yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanma kaygı durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).   Öğrencilerin yaşadıkları, öğrenim gördükleri bölümlere ve yaptıkları spora göre yeni tip korona virüse yakalanma kaygı durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).    Sonuç olarak üniversitede spor eğitimi alan öğrencilerin yeni tip korona virüse yakalanma kaygısı cinsiyete göre değişirken, yaşanılan yer, eğitim görülen bölüm ve yapılan spor branşına göre benzer olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin orta seviye üzerinde korona virüse yakalanma kaygısı taşıdıkları söylenebilir.  Öğrencilerin eğitim görülen bölümlere ve yapılan spor türüne göre benzer korona virüse yakalanma kaygısı taşımaları kişisel özellikleri gibi birçok faktör yanında temelde aldıkları spor eğitiminin benzer olmasına bağlanabilir. Korona virüse yakalanma kaygısının azaltılması için öğrencilere bilinçlendirme konusunda seminer veya eğitim verilebilir.

Keywords

Abstract

This study aimed to investigate the anxiety tendencies of the students in the faculty of sports sciences studying at universities in Turkey during the corona virus outbreak. The anxiety scale results about getting coronavirus of total of 239 students who gets sports training at the university were evaluated. T-test and one-way analysis of variance were used in statistical processes. While the individual anxiety score of the students was 38.92, the social anxiety score was 16.19 and 55.12 in total. While social anxiety levels of getting the new type of coronavirus were similar according to gender (p> 0.05), a statistically significant difference was found between individual anxiety and the anxiety of getting the new type of coronavirus (Covid-19) (p <0.05). No significant difference was found between the anxiety of getting a new type of coronavirus according to the departments they lived in, the departments they studied and the sports they did (p> 0.05). As a result, it has been observed that the anxiety of the students who gets sports education at the University of the new type of corona virus varies according to gender, while it is similar according to the place of residence, the department of education and the sports branch. In addition, it can be said that students are worried about getting coronavirus above the middle level. The fact that the students have a similar concern of getting coronavirus according to the departments they are trained in and the type of sport can be attributed to the similarity of the sports training they get, as well as many factors such as their personal characteristics. In order to reduce the anxiety of getting coronavirus, seminars or trainings can be given to students on raising awareness.

Keywords