SAĞLIK KURUMLARINDA SOSYAL SERMAYE VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ

Author:

Number of pages: 320-345
Year-Number: 2021-120

Abstract

Bu çalışmanın amacı sağlık kurumlarında sosyal sermaye kavramını sürdürülebilir rekabet üstünlüğü açısından işletme temel fonksiyonları (yönetim, müşteri hizmetleri, pazarlama, tedarik zinciri, halkla ilişkiler, finansman) bağlamında kuramsal olarak incelemek, tartışmalar ile öneri ve sonuçlara ulaşmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde sosyal sermaye kavramının gelişimi tarihsel perspektifte, üç farklı dönemde ele alınarak incelenmiştir. Sonra, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kavramı sağlık kurumları açısından işletme temel fonksiyonları bağlamında ele alınmış, sosyal sermaye kavramı ile kuramsal ilişkisi irdelenmiştir. Son olarak tartışmalarla öneri ve sonuçlar ortaya konulmuştur. Çalışma, sağlık kurumlarında sosyal sermaye ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü, işletme temel fonksiyonları bağlamında kavramsal ve kuramsal olarak ele alması açısından özgün niteliktedir. Bu çalışmada, işletme temel fonksiyon alanları; yönetim, müşteri hizmetleri, pazarlama, tedarik zinciri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finansman bağlamında örgütsel ve bireysel sosyal sermayenin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ile ilişkisi ortaya çıkarılmıştır. Sosyal sermaye ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü arasındaki ilişki işletme temel fonksiyonları bağlamında ölçülebilir hale getirilmesi, nicel çalışmalarla bu ilişkinin büyüklüğü ve yönünün ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu çalışma sağlık kurumlarını oluşturan farklı bölümlerin sosyal sermaye seviyelerinin örgüt performansı açısından farklı sonuçlar doğurduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu konuyla ilgili ilerde yapılacak nicel çalışmalarda, sağlık kurumları içinde yer alan her bölümün sosyal sermayesinin ayrı ayrı ölçülerek, örgütsel sosyal sermaye değerlerine ulaşılmaya çalışılması daha güvenilir sonuçlar ortaya koyacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to theoretically examine the concept of social capital in health associations in terms of competitive advantage in the context of business basic functions (management, customer service, marketing, supply chain, public relations, financing), to reach suggestions and results with discussions. In the first part of the study, the development of the concept of social capital has been examined in three different periods in historical perspective. Then, the concept of competitive advantage is discussed in the context of the basic functions of the business in terms of health associations and its theoretical relationship with the concept of social capital is examined. Finally, suggestions and results were presented with discussions. The study is unique in that it conceptually and theoretically addresses social capital and competitive advantage in health associations in the context of business basic functions. In this study, in the context of management, customer service, marketing, supply chain, public relations, human resources, finance organizational and individual social capital has been evaluated to be associated with competitive advantage. It has been understood that the relationship between social capital and competitive advantage should be operationalized in the context of business basic functions, and studies should be carried out to reveal the size and direction of this relationship with quantitative studies. This study revealed that social capital levels of different departments that make up health associations have different outcomes in terms of organizational performance. In future quantitative studies on this subject, measuring the social capital of each department within the health association separately and trying to reach the organizational social capital values ​​will reveal more reliable results.

Keywords