BİLİNÇLİ FARKINDALIK SAYESİNDE STRESLE BAŞA ÇIKMANIN YAŞAM DOYUMUNUN ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 304-319
Year-Number: 2021-120

Abstract

Toplumda hemen hemen her birey, içlerinde bulundukları dönemde bilişsel, sosyal, davranışsal ve duygusal gibi birçok yeni yaşam alanının getirdiği sıkıntı ve stresle yüz yüze gelebilmektedir. Bireyin genç yetişkinliğinden itibaren, kimlik oluşturma süreci, meslek seçimi, romantik ilişkiler, birçok alanda sorumluluğu üstlenmek, yaşamlarını yönetmek, özerk kararlar almak, üniversiteye geçişteki uyum sorunları, üniversite sırasında derslerinde başarılı olma ve kariyer planı yapma, sosyal çevreye uyum sağlama, ekonomik sorunlar gibi pek çok potansiyel stresin var olduğu görülmektedir. Günümüzde stressiz bir yaşamın varlığından söz edilemeyeceği için stresle başa çıkabilmek, fizyolojik ve psikolojik sağlık için kritik önem taşımaktadır. Bilinçli farkındalık, açık ve berrak bir zihinle bireylerin zorlu yaşantılarıyla baş etmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Geliştirdikleri bu farkındalıkla bireyler, yaşantılarındaki olayları yargısız bir tutumla, bastırmaya ve değiştirmeye çalışmadan, var olan kapasitelerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Yapılan çalışmalarda bireylerin stres faktörlerini azalttıkları ve uyumlu başa çıkma davranışları geliştirdikleri görülmektedir. Yapılan araştırmalardan elde edilen kaynaklara göre, yetişkinlik döneminin bireyler için nasıl bir yaşam doyumu sağlayıp sağlayamadıklarını ve bunun için hangi başa çıkma kaynaklarını kullandıkları ve bilinçli farkındalığın etkisi ile ilgili sonuçlar, çalışmamızda gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Bu çalışma, stres ile bilinçli farkındalığın ilişkili olması itibariyle ve bilinçli farkındalığın stresi olumlu ve olumsuz olarak etkilemesi sebebiyle, bilinçli farkındalığın strese ve dolayısıyla yaşam doyumu üzerinde etkisinin derlenerek sunulması şekli ile literatürde benzer çalışmalardan farklı yaklaşımlar ortaya koyacaktır.

Keywords

Abstract

Almost every individual in the society can face the distress and stress brought about by many new areas of life such as cognitive, social, behavioral and emotional. Starting from the young adulthood of the individual, identity formation process, career choice, romantic relationships, taking responsibility in many areas, managing their lives, making autonomous decisions, adaptation problems in transition to university, being successful in their courses during university and making a career plan, adapting to the social environment, economic problems. There seems to be a lot of potential stress. Since it is not possible to talk about a stress-free life today, coping with stress is critical for physiological and psychological health. Mindfulness helps individuals cope with their difficult lives with a clear and clear mind. With this awareness they have developed, individuals try to increase their existing capacities with a nonjudgmental attitude, without trying to suppress and change the events in their lives. Studies have shown that individuals reduce their stress factors and develop adaptive coping behaviors. According to the sources obtained from the researches, the results of what kind of life satisfaction the adulthood provides for individuals and which coping resources they use for this and the effect of mindfulness are reviewed and discussed in our study. This study will reveal different approaches from similar studies in the literature in the way that the effect of mindfulness on stress and therefore life satisfaction is presented by compiling, since stress is related to mindfulness and mindfulness affects stress positively and negatively.

Keywords