HEDEFLERİN DEĞİŞMEZLİĞİ ALGISI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ ÖZERKLİĞİNİN ARACI ROLÜ

Author:

Number of pages: 192-203
Year-Number: 2021-120

Abstract

Bu çalışmada hedeflerin değişmezliği algısı ile iş performansı arasındaki ilişki ve bu ilişkide algılanan iş özerkliğinin aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma örneklemi 197 kamu çalışanından oluşmaktadır. Kamu çalışanlarının göstermiş olduğu, gün geçtikçe önemi artan ve sürekli olarak sorgulanan iş performansı ile iş özerkliği kavramlarının önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte faaliyetlerini yoğun mevzuat altında sürdüren kamu çalışanlarının iş performansı üzerinde etkili olabileceği düşünülen hedeflerin değişmezliği algısı kavramı incelenmiştir. Araştırma sonuçları hedeflerin değişmezliği algısının iş özerkliği ve iş performansını artırdığını göstermektedir. Korelasyon bulgularına göre hedeflerin değişmezliği algısı ile iş performansı arasında zayıf, iş özerkliğinin ile ılımlı bir ilişki vardır. Regresyon analizi bulguları ise hedeflerin değişmezliği algısı ile iş performansı arasındaki ilişkide iş özerkliğinin tam aracı rolü olduğunu göstermektedir. Araştırmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler dikkate alındığında, örgüt tarafından belirlenen hedeflerin çalışanlar tarafından değişmez kural bir olarak benimsenmesinin iş performansına katkı sağladığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the relationship between perception of the goals as invariable and work performance and the mediating role of perceived job autonomy in this relationship. The study sample consists of 197 public employees. Emphasis has been placed on the concepts of work performance and job autonomy, which is increasingly important and constantly questioned by public employees. In addition, the concept of the perception goals as invariable, which is thought to be effective on the work performance of public employees who continue their activities under intense legislation, has been examined. The results of the research show that the perception of the goals as invariable increases job autonomy and work performance. According to the correlation findings, there is a weak relationship between the perception of the goals as invariable and work performance, and a moderate relationship with job autonomy. The regression analysis findings, on the other hand, show that job autonomy has a full mediating role in the relationship between the perception of the goals as invariable and work performance. Considering the relationships between the variables in the research, it can be said that the adoption of the goals determined by the organization as an unchanging rule by the employees contributes to the work performance.

Keywords