ÖĞRETMENLERDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLAL ALGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 204-218
Year-Number: 2021-120

Abstract

Karşılıklı beklenti ve yükümlülükler yerine getirildiği sürece örgütlerde işlerin yolunda gideceği düşünülebilir. Fakat günümüz çalışma hayatının karmaşık yapısı ve çalışan beklentilerinin sürekli değişim göstermesi çalışan-işveren/yönetici arasında istenmeyen durumlara sebep olabilmektedir. Bu çalışma öğretmenlerde psikolojik sözleşme ihlal algısının işten ayrılma niyeti ve örgütsel sinizm üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Kahramanmaraş ilinin merkez ilçeleri olan Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde kamuya bağlı okullarda çalışan 400 öğretmenden gönüllülük esasına dayalı olarak online anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Çalışma kapsamında psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi regresyon analizi yapılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerde psikolojik sözleşme ihlal algısının işten ayrılma niyeti ve örgütsel sinizm üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It can be thought that things will go well in organizations as long as mutual expectations and obligations are fulfilled. However, the complex structure of today's working life and the constant change in employee expectations can cause undesirable situations between employee-employer/manager. This study was conducted to investigate the effect of psychological contract violation perception on teachers' turnover intention and organizational cynicism. In this context, data were obtained from 400 teachers working in public schools in Onikisubat and Dulkadiroğlu districts, which are the central districts of Kahramanmaraş, on a voluntary basis, by online survey method. Within the scope of the study, the effect of psychological contract violation on organizational cynicism and turnover intention was examined by performing regression analysis. According to the findings obtained as a result of the research, it was concluded that the perception of psychological contract violation in teachers had a significant and positive effect on the intention to leave and organizational cynicism.

Keywords