YABANCI DİL KONUŞMAYA KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL KONUŞMAYA KARŞI TUTUMLARI

Author:

Year-Number: 2021-117
Number of pages: 335-362
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğrenmede dört temel becerinin belki de en önemlisi konuşma becerisidir. Konuşma, iletişimde önemli bir yer tuttuğundan, dört dil becerisi içerisinde üzerinde önemle durulması gerekir. Bu çalışmanın amacı yabancı dil konuşmaya karşı tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak ve çeşitli değişkenlerle,  geliştirilen tutum ölçeğinin ilişkilerini üniversite hazırlık sınıfı öğrencileri üzerinde incelemektir. Araştırma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamada 50 maddelik ölçek hazırlanarak 250 hazırlık sınıfı öğrencisi üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, elde edilen iki boyutlu 5’li likert tipinde 16 maddeden oluşan tutum ölçeği 275 üniversite hazırlık sınıfı öğrencisine uygulanarak ölçeğin alan testi yapılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda öğrenim gören 275 hazırlık sınıfı öğrencisiyle yürütülmüştür. Ölçeğin tümünün Cronbach Alpha değeri 0,888’dir. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alpha değerleri güven boyutunun 0,836; kaygı boyutunun 0,792 bulunmuştur. Elde edilen veriler cinsiyet, mezun olunan lise, hazırlık sınıfı düzeyi ve öğrenilen yabancı dil açısından tek faktörlü varyans analizi ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin yabancı dil konuşmada kendilerine çok fazla güvenmedikleri ve konuşma kaygısı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre ve Fransızca hazırlık öğrencileri İngilizce hazırlık öğrencilerine göre kendilerine daha fazla güven duydukları daha az kaygı hissettikleri bulunmuştur. Öğrencilerin yabancı dil konuşma tutumlarında mezun oldukları lise türünün ve hazırlık sınıfı düzeylerinin etkili olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Speaking is relatively the most important skill of the four basic skills in foreign language learning.Speaking, having an important place in communication, must be emphasized in the four language skills.The purpose of the study was to develop a valid and reliable scale in order to investigate the relationship with the university students’ foreign language speaking attitudes and some variables such as gender, the high school gratuated from, foreign language and the prep class level. The study consist from two sections; first, the  validity and the reliability studies of the scale with 50 items on the 250 prep. class students; second, field study of the five point Likert scale of 16 items with two sub-dimensions on 275 prep. class students.   General survey model was used in the study. The research was carried out on totally 275 university students studying in Pamukkale University Foreign Language School. The Cronbach’s Alpha value of the total scale was found as 0.885 in the study. Besides these, it was also found out that the sub-dimensions of the scale were calculated as changing between 0.836 and 0.792. At the end of the study, it was observed that the students don’t have self-confidence in speaking the foreign language  and they have too much anxiety while speeaking. Boys, rather than the girls and French prep. class students rather than the English ones have more self-confidence and less anxiety. It is understood that students attitudes towards speaking aren’t based on their previous high school kind and their proficiency level at the prep. class.

Keywords