PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI İLE PİYANO DERSİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2021-118
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada müzik öğretmenliği programında öğrenim gören ve piyano dersi almış olan öğrencilerin piyano dersi çalışma alışkanlıkları ile piyano dersindeki başarı durumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında çalışma grubunu oluşturan öğrencilere Kurtuldu (2013) tarafından geliştirilmiş olan piyano çalışma alışkanlıkları anketi uygulanmış ve veriler toplanmıştır. Anketi uygulayan öğrencilerin piyano dersi başarı notları araştırmanın yapıldığı üniversitenin öğrenci işleri bilgi sistemi aracılığı ile elde edilerek hesaplanmıştır. Anket maddeleri öncesinde cinsiyet, sınıf ve mezun olunan lise bilgileri sorularak karşılaştırmalı ölçümler için değişken olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler, anket sonuçları ve başarı puanları açısından karşılaştırılmak için istatistik işlemlere tabi tutulmuştur. İstatistik işlemler sonucunda öğrencilerin piyano çalışma alışkanlıklarının belirli bir düzeye sahip olduğu ve başarı düzeyleri ile aşamalı bir ilişkiye sahip olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to compare the piano lesson study habits of the students who are studying in the music teaching program and who have taken the piano lesson, and their success in the piano lesson. Within the scope of this purpose, the piano working habits questionnaire developed by Kurtuldu (2013) was applied to the students in the study group and the data were collected. The piano lesson grades of the students who applied the questionnaire were calculated by obtaining the student affairs information system of the university where the research was conducted. Prior to the questionnaire items, gender, class, and the high school of graduation were asked and determined as variables for comparative measurements. The obtained data were subjected to statistical processes in order to compare them in terms of survey results and success scores. As a result of the statistical processes, it was understood that the piano study habits of the students had a certain level and that they had a gradual relationship with their level of success.

Keywords