ESKİŞEHİR’DE SEYYİD BATTAL GAZİ KÜLTÜ ODAĞINDA GELİŞEN ANIT TÜRBE MİMARİSİNE BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages: 1-17
Year-Number: 2021-117

Abstract

Bu makalede Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 1464-65 yıllarında yeniden inşa edildiği anlaşılan  Seyit Battal Gazi Türbesi’nin Battal Gazi Kültü olarak tanımlayabileceğimiz inanışın, bölgede daha sonraki yıllarda inşa edilmiş anıt türbelerin mimarisine etkisi ele alınmaya çalışılmıştır. Seyit Battal Gazi Türbesi (1464) ile birlikte ele aldığımız türbelerin inşa faaliyetlerini,  bölgenin dini, sosyal ve siyasal yapısına bağlı olarak değerlendirebiliriz. Özellikle 15.-16. yüzyıllarda bölgedeki zaviyeler (Öncelikle Seyid Battal Gazi Külliyesi), ihya edilmiştir. Bu yapılara (Mihaloğulları ailesinin özel ilgisine paralel), Osmanlı başkentinin sosyal ve siyasi politikalarına bağlı olması muhtemel, büyük yatırımlar yapıldığını görmekteyiz. Seyid Battal Gazi Külliyesi’nde yapılan onarım ve ilaveler ile Sücaeddin Veli Külliyesi ve Üryan Baba Zaviyesi’nin inşası buna örnek teşkil eder. Sonuç olarak; bölgede inşa edilen Şeyh Sücaeddin Türbesi, Üryan Baba Türbesi, Demirtaş (Mürvet Ali) Paşa Türbelerinin sekizgen prizma biçimli gövdeleri, kubbe örtüleri ve mimari kuruluşlarıyla Battal Gazi Kültü’nün anıtsal yapısı olan Seyit Battal Gazi Türbesi’nin formunu bir anlamda tekrar etmesine neden olarak, Seyid Battal Gazi Kültü’nün başat bir rol oynadığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

In this article, the effect of the belief that we can define the Seyit Battal Gazi Tomb as the Battal Gazi Cult, which was understood to be rebuilt in 1464-65 in Seyitgazi district of Eskişehir, on the architecture of the monumental tombs built in later years is tried to be discussed. We can evaluate the construction activities of the tombs, which we discussed together with the Seyit Battal Gazi Tomb (1464), depending on the religious, social and political structure of the region. Especially 15.-16. the lodges in the region in the centuries. (First of all, the Seyid Battal Gazi Complex) has been revived. The repairs and additions made in the Seyid Battal Gazi Complex and the construction of the Sücaeddin Veli Complex and Üryan Baba Lodge are examples of this. As a result; The Seyh Sücaeddin Tomb, Üryan Baba Tomb, Demirtaş (Mürvet Ali) Pasha Tombs' octagonal prism-shaped bodies, dome covers and architectural structures, which were built in the region, caused the Seyit Battal Gazi Tomb to repeat the form of Seyit Battal Gazi Mausoleum, which is the monumental structure of the Battal Gazi Cult. It can be said that the Seyid Battal Gazi Cult played a dominant role.

Keywords