ALAN UZMANLARININ TÜRKÇE DERSİ DİJİTAL İÇERİK GELİŞTİRME SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 202-224
Year-Number: 2021-116

Abstract

Bu araştırmanın amacı alan uzmanlarının Türkçe dersi dijital içerik geliştirme sürecine yönelik görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile yapılan araştırmanın verileri görüşme formu aracılığıyla toplanmış, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Türkçe dersi için dijital içerik geliştiren alan uzmanlarına göre iyi bir dijital içerik öncelikle hitap ettiği öğrencinin seviyesine uygun ve ilgi çekici olmalıdır. Bu dijital içeriğin eğitici yönüyle akıcı bir kurgunun işlendiği senaryoya, bu senaryonun görsel, ses, efekt ve uygun yazılıma ve aynı zamanda Türkçenin kurallarına uygun ve doğru bilgilerin yer aldığı metinlere sahip olması gerekir. Alan uzmanları dijital içerik geliştirme sürecini ortak amaç, iş birliği ve uyum içinde çalışmayı gerektiren, alan uzmanlarının yetkinliğine dayanan bir süreç olarak tanımlamışlardır. Türkçe Öğretim Programı (MEB, 2019a) dijital içerik geliştirmeye kısıtlama getirmektedir. Konuşma ve yazma becerileri için içerik oluşturma, oluşturulan içeriğe öğrenci tarafından verilecek dönütlerin yetersiz ve ölçme değerlendirmenin sınırlı düzeyde olmasına neden olan yazılımların varlığı Türkçe dersine dijital içerik geliştirmeyi kısıtlamaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the opinions of field experts on the digital content development process of Turkish course. The datas of the research conducted with case study that is one of the qualitative research designs, was collected through the interview form and analyzed by descriptive analysis. According to field experts in the who develop digital content for Turkish lessons, a good digital content should be appropriate and interesting primarily for the level of the student it addresses. The educational aspect of this digital content must have a fluent fiction scenario, visual, sound, effect and appropriate software, as well as texts in accordance with the rules of Turkish and correct information. Field experts have defined the digital content development process as a process that requires common purpose, cooperation and working in harmony, and is based on the competence of field experts. Turkish Education Program (MEB, 2019) restricts digital content development. Creating content for speaking and writing skills, the existence of software that causes insufficient feedback to be given by the student to the content created and the measurement and evaluation to be limited, limits the development of digital content for Turkish lessons.

Keywords