BİR SALGIN ROMANI OLARAK ORHAN PAMUK’UN VEBA GECELERİ

Author:

Number of pages: 315-334
Year-Number: 2021-117

Abstract

Orhan Pamuk’un, veba salgınını romanının merkezine yerleştirmesiyle Türk Edebiyatı için bir ilk olma özelliği taşıyan Veba Geceleri adlı romanı, bu makalede bir salgın romanı örneği olarak ele alınarak incelenmektedir. Batı salgın edebiyatının yüzyıllar içinde belirli kuralları oturmuş yapısı yerleşik ve tutucu bir özellik kazanmıştır. Orhan Pamuk’un romanında bu tutucu yapıyı ne şekilde kırmaya çalıştığının tespit edilmesi bu makalede hedeflenmektedir. Makalede roman öncelikle salgını ve salgın hastalığı anlatma şekli üzerinden ele alınmakta, Batı ve Türk salgın edebiyatı türündeki eserlerle bu açıdan karşılaştırılmaktadır. Salgın edebiyatı türündeki eserlerin genelinde ortak olarak görülen salgın-iktidar ilişkisi bağlamında iktidar eleştirisi, salgın belgeleri, metinlerarası ilişkiler, oyun, çerçeve anlatım tekniği, distopya başlıkları altında Pamuk’un romanı ele alınmakta ve bu alanlarda romanın alana getirdiği yenilikler, farklılıklar ve katkılar tespit edilmektedir. Sonuç olarak romanın bir salgın edebiyatı örneği olarak özgün yönleri ortaya konulmaktadır.

Keywords

Abstract

Orhan Pamuk's novel Plague Nights, which is a first for Turkish Literature by placing the plague epidemic at the center of his novel, is examined in this article as an example of an epidemic novel. The structure of Western epidemic literature that has established certain rules over the centuries has gained an established and conservative feature. Determining how Orhan Pamuk tries to break this conservative structure in his novel is aimed in this article. In the article, the novel is primarily addressed through the way of telling the epidemic and epidemic disease, and compared with the works of Western and Turkish epidemic literature in this respect. Pamuk's novel is discussed under the headings of power criticism in the context of the epidemic-power relationship, epidemic documents, intertextual relations, play, frame expression technique, dystopia which are common in the genre of epidemic literature, and the innovations, differences and contributions that the novel brings to the field are identified in these areas. . As a result, the original aspects of the novel are set forth as an example of epidemic literature.

Keywords